2014/07/25

FORMACIÓ DUAL - CURS TMA EASA A2 2014/10 - 2015/06 MATRÍCULA OBERTA

 

SE ABRE EL PERÍODO DE MATRÍCULA PARA EL CURSO DE FORMACIÓN DUAL 2014/10 - 2015/06 DE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE AERONAVES Y DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN "CERTIFICADO EASA SUB-CATEGORÍA A2"

 

S'OBRE EL PERÍODE DE MATRÍCULA PER EL CURS DE DE FORMACIÓ DUAL 2014/10 - 2015/06 DE TÈCNIC DE MANTENIMENT D'AERONAUS I DE PREPARACIÓ PER L'EXÀMEN "CERTIFICADO EASA SUB CATEGORÍA A2"

 

2014/10 - 2015/06 AIRCRAFT MAINTENANCE TECHNICIAN DUAL TRAINING PROGRAM. PREPARATION FOR EASA CATEGORY A2 CERTIFICATE EXAM. INSCRIPTION IS OPEN.2014/07/19

FPAC & UNIVERSITAT

La col·laboració de la FPAC amb universitaris d'especialitats  aeronàutiques

 

FPAC & UNIVERSIDAD
La colaboración de la FPAC con universitarios de especialidades aeronáuticas

 

FPAC & UNIVERSITY
The FPAC cooperation with university students of aeronautical degrees
El Bell OH 13 H  de la FPAC està dipositat a la ETSEIA de Terrassa © FPAC-DJR

La FPAC ha vingut col·laborant amb la Universitat Politècnica de Catalunya amb la cessió en dipòsit d'un helicòpter Bell OH 13 H i d'una aeronau lleugera AISA I-115 a la Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial i Aeronàutica de Terrassa i d'un dels dos motors turbojet J79-GE15 del F-4 Phantom II de la FPAC al seu Campus de Castelldefels.

La FPAC ha venido colaborando con la Universidad Politécnica de Catalunya con la cesión en depósito de un helicóptero Bell OH 13 H y de una aeronave ligera AISA I-115 a la Escuela Técnica Superior de Ingenieria Industrial y Aeronáutica de Terrassa y de uno de los dos motores turbojet J79-GE15 del F-4 Phantom II de la FPAC en su Campus de  Castelldefels.

The FPAC has been cooperating with the Catalonia Politechnical University with a temporary deposit of an helicopter Bell OH 13 H and an AISA I-115 light aircraft at Terrassa Industrial and Aeronautical Engineering School, and of one of the two J79-GE15 turbojet engines of the FPAC F-4 Phantom II at its Castelldefels Campus.

 
Revisant les documentacions de les aeronaus © FPAC-DJR


Des d'aquest curs, la Fundació ha iniciat una nova línia de col·laboració amb els ensenyaments aeronàutics universitàris. Oferim l'oportunitat de realitzar com Soci Benefactor Voluntari el període de treball de pràctiques d'empresa a estudiants del Grau de Gestió Aeronàutica de la UAB i del d'Enginyeria de Vehicles Aeris i Aerspacials de la UPC.

Desde este curso, la Fundación ha iniciado una nueva línea de colaboración cn las enseñanzas universitarias aeronáuticas. Ofrecemos la oportunidad de realizar coo Socio Benefactor Voluntario el período de trabajo en prácticas de empresa a estudiantes del Grado de Gestión Aeronáutica de la UAB y del de Ingeniería de Vehículos Aéreos y Aerospaciales de la UPC.
 
Since this year, the Foundation has initiated a new line of cooperation to the syllabus of aeronautical degrees. We are offering curriculum internships to students of the UAB Degree on Aeronautics Management and of the UPC Degree on Aircraft and Aerospace Vehicles Engineering.

Estudiant un programa i controlant les despeses de manteniment © FPAC_DJR

Els estudiants en pràctiques estan col·laborant en els àmbits de control, gestió patrimonial, econòmica i tècnica de les operacions i dels programes de manteniment de les aeronaus en vol. Properament també s'iniciaràn en la planificació de projectes complexes de restauració.

Los estudiantes en pácticas estan colaborando en los ámbitos de control, gestión patrimonial, económica y técnica de las operacines y de los programas de mantenimiento de las aeronaves en vuelo. Próximamente tamién se iniciaran en la planificación de proyectos complejos de restauración.

The internship students are cooperating in activities of economic and technical control of the FPAC fleet operations and maintenance programs. Furthermore they will also collaborate in plannng of compex restoration projects.  


 http://pacvoluntari.blogspot.com,
enllaç a - enlace a - link to http://pacvoluntari.blogspot.com.es/

L'organització de la FPAC i l'inventari d'activitats en les que es necessita i s'agraeix la col·laboració de SB Voluntaris, especialment en aquests temps de penúria econòmica, es pot consultar a http://pacvoluntari.blogspot.com.

La organización y el inventario de actividades de la FPAC en las que se necesita y se agradece la colaboración de SBV, especialmente en estos tiempos de penuria econòmica, se puede consultar en http://pacvoluntari.blogspot.com.

At http://pacvoluntari.blogspot.com you can check the FPAC organization and the inventory of the activities where the cooperation of Volunteer Benefactors is needed and most welcomed, especially in these days of economic slowdown.