2015/12/08

PAC·OBERT 13/12/2015 REPORT

Nova Cinta Porta Credencials oferida als Benefactors Visitants i als Benefactors Voluntaris
  Nueva Cinta Porta Credenciales ofrecida gratuitamente a  los Benefactores Visitantes y Benefactores Voluntarios
New Credential Holding Lanyard freely offered to the Benefactor Visitors and Benefactor Volunteers

 

Un fred, assoleiat i tranquil matí ha caracteritzat la edició dedicada a la Patrona de la Aviació en la que a més de les aeronaus de la FPAC hi han participat avions de l'Aeroclub Barcelona-Sabadell i de Dreamflyers, Escoles de Pilots i de Tripulants de Cabina de Passatgers que operen a l'aeroport.

 
 EC-BDS  ZLIN "AKROBAT" © FPAC - JOAQUIM RODRÍGUEZ

El Soci Benefactor Nº 372 i el Soci Benefactor Voluntari Nº 534 han estat agraciats amb un vol* en una aeronau clàssica de la FPAC.*Els vols tindran lloc durant el PAC.OBERT "Especial Socis Benefactors" programat pel 28 de Febrer de 2016 o en data anterior, a acordar. Per posar-se d'acord en la data i detalls del vol s'agrairà que els premiats ens contactin per correu electrònic a: OPERACIONS@FPAC.ORG

 
 EC-DAU & EC-FTZ BÜCKER 131 "JUNGMAN"  © FPAC - JOAQUIM RODRÍGUEZ

 

Una fría, soleada y tranquila mañana ha caracterizado la edición dedicada a la Patrona de la Aviación en la que, además de las aeronaves de la FPAC, han participado aviones del Aeroclub Barcelona-Sabadell y de Dreamflyers, Escuelas de Pilotos y de Tripulantes de Cabina de Pasajeros que operan en el aeropuerto.

 

PIPER J3  "SUPER CUB" © FPAC - JOAQUIM RODRÍGUEZ

 

El Socio Benefactor Nº 372 y el Socio Benefactor Voluntario Nº 534, han resultado agraciados con un vuelo* en una Aeronave Clásica de la FPAC.

*Los vuelos tendrán lugar durante el PAC.OBERT "Especial Socios Benefactores" programado para el 28 de Febrero de 2016 o en fecha anterior, a acordar. Para ponerse de acuerdo sobre fecha y detalles del vuelo se agradecerá que los premiados nos contacten por correo electrónico a: OPERACIONS@FPAC.ORG

DORNIER DO-27 © FPAC - JOAQUIM RODRÍGUEZ

 

A cold, sunny and calm morning characterized this edition dedicated to the Patron of Aviation. On top of the FPAC fleet, the exhibition included aircraft from the Aeroclub Barcelona-Sabadell and Dreamflyers, Pilot and Passenger Cabin Crew Training Schools that operate at the airport.

 

Poca gent i ben abrigada a primera hora - Poca afluencia y bien abrigada a primera hor © FPAC - DJR

 

The FPAC Benefactor Member Nº 372 and the Volunteer Benefactor Member Nº 534, have been awarded a flight* in an FPAC Classic Airplane.

* The flights can be scheduled, either on February 28th "Benefactor Members Special" PAC·OBERT exhibition, or on a previous date. To agree on the details of the flight please email us to: OPERACIONS@FPAC.ORG


El layout de la Exhibició Estàtica (c) FPAC - RAFA MOLINAAl taulell d'informació es van distribuir* les noves credencials de Soci Benefactor i també es va presentar el Programa d'Activitats 2016 en celebració del Centenari de l'Economia Aeronàutica a Catalunya


*Les credencials dels Socis Benefactors que no han pogut assistir al PAC·OBERT de desembre es podràn retirar al PAC·OBERT "Especial Soci Benefactor" del 28 de Febrer de 2016 o rebre-les al seu domicili, solicitant-ho per correu a PAC·BENEFACTOR@GMAIL.COM 

 

 • Gener 1916 Primera Fàbrica d'Avions a Catalunya, de Pujol Comabella i Companyia,  Barcelona
 • Juny 1916 Primer Camp d'Aviació de Catalunya, "La Volateria" al Prat de Llobregat, camp triat per Salvador Hedilla, Director Tècnic de Pujol Comabella i Companyia.
 • 10 Juny 1916 Constitució del Aero Club de Catalunya
 • 2 Juliol de 2016 Primer vol Barcelona (El Prat de Llobregat) Mallorca (Son Sunyer) per Salvador Hedilla amb el Monocoque Nº5 fabricat per Pujol Comabella i Companyia.
 • 5 al 15 d'Agost de 1916 Primer vol Barcelona - Santander "De Costa a Costa" per Salvador Hedilla amb el Monocoque Nº5
 • Setembre 1916 Primera Escola de Pilots d'Avió de Catalunya, establerta per Pujol Comabella i Companyia al camp d'aviació de "La Volateria", amb servei de manteniment i reparació d'avions.
Tenim molts Centenaris que celebrar! 
Celebrem la Iniciativa, la Formació i el Treball que van fer possible el naixement i creixement de la Economia Aeronàutica a Catalunya!
Els Valors que segueixen sent, avui, el fonament del seu progrés.


 EC-DAU & EC-FTZ BÜCKER 131 "JUNGMAN"  © FPAC - JOAQUIM RODRÍGUEZ
En el mostrador de información se distribuyeron* las nuevas credenciales de Socio Benefactor y también se presentó el Programa de Actividades 2016 en celebración del Centenario de la Economía Aeronáutica en Cataluña.

 

 * Las credenciales de los Socios Benefactores que no han podido asistir al PAC·OBERT de Diciembre se podrán retirar en la próxima edición "Especial Socios Benefactores" , el 28 de Febrero de 2016, o recibir en su domicilio solicitándolo a PACBENEFACTOR@GMAIL.COM 


 • Enero 1916 Primera Fábrica de Aviones en Cataluña, de Pujol Comabella y Compañía, Barcelona
 • Junio 1916 Primer Campo de Aviación de Cataluña, "La Volatería" en el Prat de Llobregat, campo elegido por Salvador Hedilla, Director Técnico de Pujol Comabella y Compañía. 
 • 10 Junio 1916 Constitución del Aero Club de Catalunya
 • 2 Julio de 1916 Primer vuelo Barcelona (El Prat) Mallorca (Son Sunyer) por Salvador Hedilla con el Monocoque Nº5 fabricado por Pujol Comabella y Compañía.
 • 5 al 15 de Agosto de 1916 Primer vuelo Barcelona - Santander "De Costa a Costa" por Salvador Hedilla con el Monocoque Nº5
 • Septiembre 1916 Primera Escuela de Pilotos de Cataluña, establecida por Pujol Comabella y Compañía en el campo de aviación de "La Volateria" con hangar de mantenimiento y reparación de aviones.
Tenemos muchos Centenarios que celebrar! 
Celebremos la Iniciativa, la Formación y el Trabajo que hicieron posible el nacimiento y crecimiento de la Economía Aeronáutica en Cataluña. 
Los Valores que siguen siendo, hoy, fundamentales para su progreso.


 EC-BDS  ZLIN "AKROBAT" © FPAC - JOAQUIM RODRÍGUEZ
At Information desk, Benefactors were given the new membership credentials. General Visitors were also presented the 2016 Programme of Activities in celebration of the Centenary of the Aeronautical Economy in Catalonia.


 

 • January 1916 First Aircraft Factory in Catalonia, by Pujol Comabella & Co. Barcelona.
 • June 1916 First airfield in Catalonia, "La Volateria" in El Prat de Llobregat, a field chosen by Salvador Hedilla, Technical Manager of Pujol Comabella & Co. 
 • 10 June 1916 Incorporation of the Aeroclub of Catalonia
 • 2 July 1916 First flight Barcelona (El Prat de Llobregat) Majorca Island (Son Sunyer) by Salvador Hedilla with the Monocoque No. 5 manufactured by Pujol Comabella & Co.
 • 5 to 15 August 1916 First "coast to coast" flight Barcelona - Santander by Salvador Hedilla with the Monocoque No. 5
 • September 1916 First Airplance Pilot School in Catalonia, by Pujol Comabella and Co. at "La Volateria" airfield. It included an aircraft repair and maintenance hangar.
We have many Centennials to celebrate! 
Let's celebrate the Entrepreneurship, Education and Work that created and nutured the Aeronautical Economy of Catalonia.
The Values that remain, today, the engine of its progress.
 EC-DAU & EC-FTZ BÜCKER 131 "JUNGMAN"  © FPAC - JOAQUIM RODRÍGUEZ


2015/11/13

PAC·OBERT 15/11/2015 REPORTMolt baixa afluència de visitants en un matí calm i radiant, ideal per que la mainada hagi gaudit sense fer cua de les visites a l'Antonov, el Texan i el Phantom.

A l'hangar del Taller-Escola han pogut veure la Bücker EC-FUU en procés de revisió anual.

L'animació en vol ha estat a càrrec de les altres dues Bücker, les dues PA18 col·laboradores i una de les dues Cessna 172.

La segona Cessna, la Akrobat, la Vespa i la Dornier s'han quedat a terra per una falta circumstancial de pilots.

PAC·OBERT 15 NOV 2015 © FPAC - DJR


El Soci Benefactor Nº 119 i el Soci Benefactor Voluntari Nº 478 han estat agraciats amb un vol* en una aeronau clàssica de la FPAC.

*Els vols tindran lloc durant el PAC.OBERT programat pel 13 de Desembre de 2015 o en data anterior, a acordar. Per posar-se d'acord en la data i detalls del vol s'agrairà que els premiats ens contactin per correu electrònic a: OPERACIONS@FPAC.ORG

Al taulell de Benvinguda de la FPAC s'ha facilitat informació als Socis Benefactors sobre el programa tentatiu d'activitats commemoratives dels Centenaris que celebrarem en 2016 sota el lema

 

 

PAC·OBERT 15 NOV 2015 © FPAC - DJR

Muy baja afluencia de visitantes en una mañana de calma radiante, ideal para que los niños hayan disfrutado sin hacer cola de las visitas al Antonov, el Texan y el Phantom.

En el hangar del Taller-Escuela también han podido ver la Bücker EC-FUU en proceso de revisión anual.

La animación en vuelo ha estado a cargo de las otras dos Bücker, las dos Piper PA18 colaboradoras y una de las dos Cessna 172.

La segunda Cessna, la Akrobat, la Vespa y la Dornier se han quedado en tierra por una falta circunstancial de pilotos.

El Socio Benefactor Nº 119 y el Socio Benefactor Voluntario Nº 478, han resultado agraciados con un vuelo* en una Aeronave Clásica de la FPAC.

*Los vuelos tendrán lugar durante el PAC.OBERT planeado para el 13 de Diciembre de 2015 o en fecha anterior, a acordar. Para ponerse de acuerdo sobre fecha y detalles del vuelo se agradecerá que los premiados nos contacten por correo electrónico a: OPERACIONS@FPAC.ORG

En el Mostrador de Bienvenida de la FPAC se ha facilitado información a los Socios Benefactores sobre el programa tentativo de actividades conmemorativas de los Centenarios que celebraremos en 2016 bajo el lema

 


PAC·OBERT 15 NOV 2015 © FPAC - DJR

A very low number of visitors in a calm glorious morning, ideal for children enjoying without queuing the visits to the Antonov, the Texan and the Phantom.

In the Workshop-School hangar they have also seen the Bücker EC-FUU in its process of annual review.

The flight animation has been in charge of the other two Bücker, two Piper PA18 from Benefactor Partners and one of the two Cessna 172.

The second Cessna as well as the Akrobat, Vespa and Dornier remained on ground because of a circumstantial lack of pilots.

The FPAC Benefactor Member Nº 119 and the Volunteer Benefactor Member Nº 478, have been awarded a flight* in an FPAC Classic Airplane.

* The flights can be scheduled, either on December 13th PAC·OBERT exhibition, or on a previous date. To agree on the details of the flight please email us to: OPERACIONS@FPAC.ORG

At the welcome desk, the FPAC Benefactor Partners have been provided with information on the tentative program of 2016 commemorative activities to celebrate the Centennial

CATALUNYA AERONAUTICA 1916-2016
A CENTURY OF ECONOMY AND AERONAUTICAL TRAINING
A CENTURY OF AVIATION AT EL PRAT DE LLOBREGAT  


PAC·OBERT 15 NOV 2015 © FPAC - DJR
2015/10/18

PAC·OBERT 18/10/2015 REPORT (1ª Edició)

 
2015 19 18 © FPAC - DJR


Un matí gris i ensopit, sense vent, ha marcat aquesta edició de la exposició estàtica i en vol d'una mostra de les Aeronaus Clàssiques de la Fundació que han estat acompanyades d'una trobada d'automòbils WW del Scirocco BCN Club i de la visita de tres aeronaus del Real Aeroclub de Navarra.

El Soci Benefactor Nº 452 i el Soci Benefactor Voluntari Nº 345 han estat agraciats amb un vol* en una aeronau clàssica de la FPAC.

*Els vols tindran lloc durant el PAC.OBERT programat pel 15 de Novembre de 2015 o en data anterior, a acordar. Per posar-se d'acord en la data i detalls del vol s'agrairà que els premiats ens contactin per correu electrònic a: OPERACIONS@FPAC.ORG

 

La novetat d'aquest PAC·OBERT ha estat que l'exhibició en vol s'ha escalonant a lo llarg del matí. 

En primer lloc i després d'una operació de vol d'incentiu a una Voluntària premiada en un sorteig de PAC·OBERT en la Bücker 131 EC-FUU,  la Zlin Akrobat ha fet varies passades espectaculars en circuit curt.  

La segona seqüència ha estat a càrrec de les PA-18 i han tancat la parella de Bückers EC-DAU i EC-FUU amb tres passades de simulació d'aterratge amb excés de velocitat d'aproximació, recuperació del vol horitzontal i sortida ràpida en circuit curt.

 
2015 19 18 © FPAC - DJR


Una soporífera mañana gris y sin viento ha marcado esta edición de la exposición estática y en vuelo de una muestra de las Aeronaves Clásicas de la Fundación acompañadas de un encuentro de automóviles WW del Scirocco BCN Club y de l avisita de tres aeronaves del Real Aeroclub de Navarra.

El Socio Benefactor Nº 452 y el Socio Benefactor Voluntario Nº 345, han resultado agraciados con un vuelo* en una Aeronave Clásica de la FPAC.

*Los vuelos tendrán lugar durante el PAC.OBERT planeado para el 15 de Noviembre de 2015 o en fecha anterior, a acordar. Para ponerse de acuerdo sobre fecha y detalles del vuelo se agradecerá que los premiados nos contacten por correo electrónico a: OPERACIONS@FPAC.ORG


2015 19 18 © FPAC - OPERACIONS

La novedad de este PAC·OBERT ha sido que la exhibición en vuelo se ha escalonando a lo largo de la mañana.
 
En primer lugar y después de una operación de vuelo de incentivo a una Voluntaria premiada en un sorteo de PAC·OBERT en la Bücker 131 EC-FUU, la Zlin Akrobat ha realizado varias pasadas espectaculares en circuito corto.

 
La segunda secuencia ha estado a cargo de las PA-18 y han cerrado la pareja de Bückers EC-DAU y EC-FUU con tres pases de simulación de aterrizaje con exceso de velocidad de aproximación, recuperación del vuelo horizontal y salida rápida en circuito corto.


 
2015 19 18 © FPAC - DJR


A gray, dull and windless morning scored this edition of the static display and in flight exhibition of a sample of the Foundation Heritage Aircraft
They have been accompanied by an encounter of WW cars from the Scirocco BCN Club and the visit of three light aircraft from the Royal Aeroclub de Navarra. 
 
The FPAC Benefactor Member Nº 452 and the Volunteer Benefactor Member Nº 345, have been awarded a flight* in an FPAC Classic Airplane.
* The flights can be scheduled, either on November 15th PAC·OBERT exhibition, or on a previous date. To agree on the details of the flight please email us to: OPERACIONS@FPAC.ORG

New on this PAC·OBERT has been a flight exhibition staggered along in the morning. An incenive flight offered to a Volunteer lady, on the Bücker 131 EC-FUU opened the morning.

It has been followed by the exhibition of the Zlin Akrobat EC-BDS. She has made several spectacular passes finalising with a high speed ascent.

The second sequence has been in charge of two Piper Cub PA-18 and the third one of two Bückers 131, the EC-DAU and the EC-FUU that offered three passes simulating a too speedy landing approach, recovery to horizontal flight and rapid ascent. 
 2015/09/26

La FPAC a la "Festa al Cel" 2015

La participació de la FPAC a la "Festa al Cel" va ser doble. A terra, facilitant informació al públic en un stand disposat per l'organització i que va estar atés per un equip de Socis Benefactors Voluntaris, i a l'aire amb la exhibició d'aeronaus sobre el front marítim de les platges de Mataró, dissabte 19 i diumenge 20 de setembre,

 
Juan José Abadía, José Osorio, Francisco Asís, Juan Osorio, Víctor González, i Antonio Moreno,
els SBV a càrrec del stand, de la FPAC el dissabte i diumenge © FPAC - DJR

 

En Joaquim Rodríguez, Soci Benefactor i Voluntari ens ha fet arribar aquesta selecció d'imatges de la mostra de la col·lecció d'aeronaus històriques i clàssiques de la FPAC que es va poder veure.

 

La pancarta que obría la formació de la FPAC el  20/9/2015 © FPAC - Joaquim Rodríguez

 

La participación de la FPAC en la "Festa al Cel" tuvo una vertiente terrestre, facilitando información al público en un stand dispuesto por la organización y atendido por un equipo de Socios Benefactores Voluntarios, y otra aérea sobre el frente marítimo de las playas de Mataró, el Sábado 19 y Domingo 20 de Septiembre.

Joaquim Rodríguez, Socio Benefactor y Voluntario de la FPAC nos facilita este álbum de imágenes de la selección de la colección de aeronaves históricas y clásicas de la FPAC que participó en el excelente espectáculo.

 

La meteorologia fué espléndida 20/9/2015 © FPAC - Joaquim Rodríguez

 

The FPAC's participation in the "Festa al Cel" airshow had a ground side, providing information to the public in a booth provided by the organization and staffed by a team of FPAC Volunteer Benefactor Members, and on the skies of Mataró sea front. 

 

Mr. Joaquim Rodríguez, a FPAC Benefactor Member and Volunteer, provides us with the following selection of images of the participation of a sample of the FPAC historic and classic aircraft collection in the "Festa al Cel" airshow celebrated on the evening of Saturday 19th and on the morning-afternoon of Sunday 20th of September.

 

EC-BDS & EC-DAU © FPAC - Joaquim Rodríguez

EC-BDS © FPAC - Joaquim Rodríguez

EC-DAU © FPAC - Joaquim Rodríguez
EC-BDS & EC-DAU © FPAC - Joaquim Rodríguez

EC-DAU © FPAC - Joaquim RodríguezEC-LND © FPAC - Joaquim Rodríguez

EC-CHQ © FPAC - Joaquim Rodríguez
 
EC-CHQ EC-FUU, EC-BDS, EC-DAU © FPAC - Joaquim Rodríguez


EC-BDS & EC-DAU  © FPAC - Joaquim Rodríguez

EC-FUU © FPAC - Joaquim Rodríguez

EC-DAU & EC-BDS © FPAC - Joaquim Rodríguez

EC-CHQ © FPAC - Joaquim Rodríguez

EC-LND © FPAC - Joaquim Rodríguez

EC-BDS & EC-DAU © FPAC - Joaquim Rodríguez

EC-FUU  © FPAC - Joaquim Rodríguez

EC-FUU © FPAC - Joaquim Rodríguez

EC-CHQ © FPAC - Joaquim Rodríguez


EC-LND © FPAC - Joaquim Rodríguez

EC-JBP © FPAC - Joaquim Rodríguez

EC-JBP © FPAC - Joaquim Rodríguez

EC-JBP © FPAC - Joaquim Rodríguez 

La Pancarta de la FPAC arrastrada per la EC-JBP © FPAC - Joaquim Rodríguez


20/9/2015 © FPAC - DJR