Jardí-Museu

Un dels tres Objectius Fundacionals de la FPAC es la promoció de la Cultura Aeronàutica mitjançant l'exposició de la Col·lecció de més de 50 aeronaus estàtiques i operatives  a la parcel·la de 10.500 m2 cedida per AENA Aeropuertos a tal fi a l'Ajuntament de Sabadell per que la FPAC faci realitat el Jardí-Museu "Parc Aeronàutic de Catalunya".  
Aquesta pàgina presenta amb detall el projecte Jardí-Museu desenvolupat per Socis Benefactors Voluntaris de la FPAC.

Uno de los tres Objetivos Fundacionales de la FPAC es la promoción de la Cultura Aeronáutica mediante la exposición de su Colección de más de 50 aeronaves estáticas y operativas en la parcela de 10.500 m2 cedida por AENA Aeropuertos, a tal fin, al Ayuntamiento de Sabadell para que la FPAC haga realidad el Jardín-Museo "Parque Aeronáutico de Cataluña". 
Esta página presenta en detalle el proyecto de Jardín-Museo desarrollado por Socios Benefactores Voluntarios de la FPAC.
 
One of the three FPAC incorporation objectives is to promote the aeronautical culture through the exhibition of its more than 50 static and operational heritage aircraft at the 10,500 m2 land plot donated by AENA Aeropuertos, to the City Council of Sabadell for the FPAC making real the "Catalonia Aeronautics Park" Garden-Museum. 
This page introduces the Garden-Museum project developed by FPAC Volunteer Benefactor Members.


10 / 6 /2014  The Garden-Museum land plot
 © FPAC - Ginés Hernández

El 23 d'Abril de 2014 es finalitzà l'anivellament superficial i compactació del terreny. La construcció de l'Hangar Garatge per les Aeronaus en Vol i els tres Pavellons que completen la urbanització del Jardí-Museu s'iniciarà en quant es rebi la llicència d'obres. 


© FPAC - Miquel Llonch Enginyeria Tècnica

 

El 23 de Abril de 2014 se finalizó la nivelación superficial y compactación del terreno. La construcción del Hangar Garaje para las Aeronaves en Vuelo y la de los tres Pabellones que completan la urbanización del Jardín-Museo se iniciará en cuanto se reciba la licencia de obras.


© FPAC - Miquel Llonch Enginyeria Tècnica


Land levelling and soil compaction works for the construction of the FPAC Flying Heritage Garden-Museum was completed on April 23rd 2014. The construction works of the Hangar-Garage and the oother pavilions that complete the urbaization of the land plot will start as soon as the city council deliver the compulsory licence.

© FPAC - Miquel Llonch Enginyeria Tècnica


El projecte es va presentar a l'Ajuntament de Sabadell i a l'Agencia Española de Seguridad Aérea en Novembre 2013.  

A finals d'Agost de 2015 encara no s'han acabat els tràmits municipals de concessió de la preceptiva llicència de construcció.


© FPAC - Miquel Llonch Enginyeria Tècnica


El proyecto se presentó al Ayuntamiento de Sabadell y a la Agencia Española de Seguridad Aérea en Noviembre 2013.

A finales de Abril de 2015 todavía no han finalizado los trámites municipales de concesión de la preceptiva licencia de construcción.


http://www.miltecnic.com/


On November 2013 the project was submitted to the City Council as well as to the Air Navigation Safety Agency authorities. 

By the end of April 2015 the City Council procedures to grant the construction permit had not yet been finalized.

Pendents de desguàs de pluvials - Pendientes de desagüe de pluviales - Rain drainage slopes

© FPAC - Miquel Llonch Enginyeria Tècnica
Seccions d'anivellament - Secciones de nivelación - Land leveling sections (1)

© FPAC - Miquel Llonch Enginyeria Tècnica
Seccions d'anivellament - Secciones de nivelación - Land leveling sections (2)

© FPAC - Miquel Llonch Enginyeria Tècnica
Sanejament i desguassos - Saneamiento y desagües -Sanitation and drainage

© FPAC - Miquel Llonch Enginyeria Tècnica

Imatge aèria dels terrenys - Vista aérea del terreno - The granted land is located next to the new TWR
(google images)

Situació del terreny triangular que donarà accés al futur Jardí-Museu des de l'aparcament de vehicles i carretera
Stuación actual del terreno triangular de acceso al futuro Jardín-Museo desde el aparcamiento y carretera
Current situation of the access to the future Garden-Museum from one of the airport car parkings and the inner ring road

© FPAC - DJR

 

Pressupost i Memòria Descriptiva del Projecte


Les imatges inserides en aquesta memòria descriptiva del projecte d'urbanització, i de la funcionalitat i característiques dels edificis i elements constructius que formaran el Jardí-Museu Aeronàutic son a títol iŀlustratiu i poden diferir de les resultants en l'execució de l'obra, a realitzar d'acord amb el pressupost màxim de 500.000€ i projecte constructiu corresponent

Memoria Descriptiva del Proyecto y Presupuesto

Las imágenes insertadas en esta memoria descriptiva del proyecto de urbanización, y de la funcionalidad y características de los edificios y elementos constructivos que formarán el Jardín-Museo Aeronáutico, son a título ilustrativo y pueden diferir de las que resulten de la ejecución de obra, a realizar según el presupuesto máximo de 500.000€ y proyecto constructivo correspondiente.   

Project Summary and Budget

The images included in the following description of the flying heritage garden-museum buildings and land development requirements are conceptual and may differ from the actual ones.  The construction will be in accordance with a not to exceed budget of 500,000€ and subsequent detailed building project

Distribució funcional del terreny:

Des de l'entrada de visitants i en sentit horari, la parcel·la es distribueix en cinc zones:
 1. Recepció, Hangar Històric Armengol i Jardí-Museu Aeronàutic.
  (~ 2.500m2 total, 300m2 coberts)
 2. Jardí-Museu Aeronàutic i Pavelló Obert
  (~ 2.000m2 total, 1.100m2 coberts)
 3. Hangar-Garatge per Aeronaus en Vol
  (~ 1.800m2 total, 1.500m2 coberts)
 4. Estacionament d'Aeronaus R3-FPAC
  (~ 2.400m2 total)
 5. Prat Aeronàutic del Jardí-Museu
  (~ 1.800m2 total)

© FPAC - Miquel Llonch Enginyeria Tècnica

Distribución funcional de la parcela:

Desde la entrada de visitantes y en sentido horario, la urbanización de la parcela se organizará en cinco zonas:
 1. Recepción, Hangar Histórico Armengol y Jardín-Museo Aeronáutico.
  ( ~2.500m2 total, 300m2 cubiertos )
 2. Jardín-Museo Aeronáutico y Pabellón Abierto
  ( ~2.000m2 total, 1.100m2 cubiertos )
 3. Hangar-Garaje para Aeronaves en Vuelo
  ( ~1.800m2 total, 1.500m2 cubiertos )
 4. Estacionamiento de Aeronaves (R3 FPAC)
  ( ~ 2.400m2 total)
 5. Campa Aeronáutica del Jardín-Museo
  ( ~ 1.800m2 total) 

   
© FPAC - Miquel Llonch Enginyeria Tècnica


 

Functional distribution of the plot:

Clockwise from visitors entrance, the granted land is planned to be divided into five zones:
 1. Reception - Historic Hangar “Armengol” & Aircraft Garden-Museum.
  (~2,500m2 total, 300m2 roofed)
 2. Aircraft Garden-Museum & Open Pavilion
  (~2,000m2 total, 1.100m2 roofed)
 3. Flying Heritage Garage-Hangar
  (~1,800m2 total, 1.500m2 roofed)
 4. R3 FPAC Apron
  (~2,400m2 total)
 5. Aircraft Exhibition Camp
  (~1,800m2 total)


Rampa d'accés al terreny - Rampa de acceso al terreno - Plot's access ramp

 © FPAC - DJR

Pla d'utilització del terreny:

 1. 60% d'espais visitables: Recepció, Hangar Històric Armengol, Jardí-Museu Aeronàutic, Pavelló Obert, Prat Aeronàutic.
  En total 6.300 m2 dels que ~ 1.400m2 estan sota teulat (22%)
 2. 18% d'espais no visitables: Hangar-Garatge per Aeronaus en Vol i franja de terreny de la façana sud-est.
  En total ~ 1.800m2 dels que 1.500m2 estan sota teulat
 3. 22% d'espai aeronàutic amb accés restringit: Aparcament d'Aeronaus R3 FPAC
  En total ~ 2.400m2 que poden ser visitables en dies de PAC Obert o de portes obertes.

Plan de usos del terreno:

 • 60% para espacios visitables. ~6.300m2 de los que un 22% (~1.400m2) estarán techados. Incluyen el Jardín-Museo Aeronáutico, el Hangar Histórico “Armengol”, el Pabellón Abierto y la Campa Aeronáutica.
 • 18% de espacios no visitables. ~1.800m2 de los que 1.500m2 estarán cubiertos. Incluyen el Hangar-Garaje para Aeronaves en Vuelo y su franja perimetral.
 • 22% de espacio con acceso restringido. ~ 2.400m2 visitables en días PAC Obert y en días de puertas abiertas, incluye el Aparcamiento de Aeronaves R3 FPAC.


Planned usage of the land:

 • 60% open to visitors. ~6,300m2 of which 22% roofed (~1,400m2)
  (Aircraft Garden-Museum. Historic Hangar “Armengol” and Open Pavilion included)
 • 18% not open to visitors. ~1,800 m2 of which 1,500m2 roofed
  (Flying Heritage Garage-Hangar)
 • 22% restricted access. ~ 2,400m2 open on PAC Obert and Airport Open days
  (FPAC R3 apron)


IMATGES i MEMÒRIA DESCRIPTIVA DEL PROJECTE

IMÁGENES y MEMORIA  DESCRIPTIVA DEL PROYECTO 

 

PROJECT DRAFT ILLUSTRATIVE IMAGES & REPORT

Distribució provisional per el Projecte Constructiu - Layout del Hangar Històric Armengol Revisat 30-9-13
 Distribución provisional para El Proyecto Constructivo - Layout del Hangar Histórico Armengol Revised 30-9-13Plot draft distribution- The Armengol Historic Hangar layout is revised on 30-9-2013

© FPAC - Miquel Llonch Enginyeria Tècnica

 Zona 1
Hangar Històric Armengol i Jardí-Museu

Hangar Histórico Armengol y Jardín-Museo 

Historic Hangar “Armengol” & Aircraft Garden-Museum


Hangar Históric Armengol quan estava a l'Aeroport de Girona
Hangar Histórico Armengol cuando estaba en LEGI
Armengol Historic Hangar when operational in LEGI


L'Hangar Històric actualment desmuntat a LELL
El Hangar Histórico actualmente desmontado en LELL
The Historic Hangar currently dismounted in LELL
 © FPAC - DJR

Hangar similar al Històric Armengol al Museu de l'Aire - Madrid
Hangar similar al Histórico Armengol en el Museo del Aire - Madrid
Spain's Airforce Museum Hangar similar to the Armengol Historic Hangar


Exemple de paviment per posar sota els avions exposats al Museu-Jardí
Ejemplo de pavimento a disponer bajo los aviones expuestos en el Museo-Jardín
Example of the Garden-Museum pavers to be used below the exhibited aircraft

Exemple de Coberta Lleugera Individual per la Zona Jardí-Museu
Ejemplo de Cubierta Ligera Individual para la Zona Museo-Jardín
Example of Aircraft Light Huts for the Garden-Museum Zone


El terreny de les zones 1 i 2 es mantindràn elevats sobre el nivell dels aparcaments annexes
El terreno de las zonas 1 y 2 se mantendrán elevados sobre el nivel de los aparcamientos anexos
The zones 1 and 2 will be kept elevated regarding the surrounding car parking plots
 

 © FPAC - DJR


Zona 2
Jardí-Museu i Pavelló Obert

Jardín-Museo y Pabellón Abierto

Aircraft Garden-Museum & Open Pavilion


Els talusos de la zona 2 requerirá de rtestauració i plantació d'arbusts que eviti l'erosió per pluja
Los taludes de la zona 2 deberán restaurarse y plantars con arbustos que eviten la erosion por lluvia
The zone 2 slopes must be repaired and planted with shrubs to avoid the rain erosion continue

© FPAC - DJR
Vista de la zona 2 des de la rampa d'accés. Al fons el talus transversal en fase de construcció
Vista de la zona 2 desde la rampa de acceso. Al fondo se ve el talud transversal en fase de cosntrucción
Zone 2 view from the access ramp. The transversal slope work in progress is visible at its end

© FPAC - DJRCoberta
del Pavelló Obert - Cubierta del Pabellón Abierto - Open Pavilion Roof

© FPAC - Miquel Llonch Enginyeria Tècnica


Ja s'han adquirit quatre contenidors blancs per el pis superior i quatre verds per l'inferior de les façanes del Pavelló Obert
Se han adquirido cuatro 40HC blancos y cuatro verdes para formar el piso inferior y el superior del Pabellón Abierto
Four white and four green 40'HC are already acqured to form the lower and upper levels of the Open Pavilion sides

© FPAC - DJR

L'estat dels contenidors es perfecte - Los contenedores son casi nuevos - The 40'HC are in very good condition

© FPAC - DJR
Vista en planta del Pabelló Obert - Vista en planta del Pabellón abierto - The Open Pavilion plan view

© FPAC - Miquel Llonch Enginyeria Tècnica

Pavelló Obert  i  Hangar-Garatge / Pabellón Abierto y Hangar-Garaje / Open Pavilion &  Garage-Hangar

© FPAC - Miquel Llonch Enginyeria Tècnica
Pavelló Obert / Hangar-Garatge / Hangar Històric (que en un estudi anterior estava al costat del HG)
Pabellón Abierto / Hangar-Garaje / Hangar Histórico (que en un estudio anterior estaba al lado del HG)

Open Pavilion / Garage-Hangar / Historic Hangar (as located in a preliminary layout)


© FPAC - Miquel Llonch Enginyeria TècnicaVista frontal del Pavelló Obert - Vista frontal del Pabellón Abierto - Open Pavilion front view

© FPAC - Miquel Llonch Enginyeria TècnicaL'Hangar-Garatge vist des d'una terrassa del Pavelló Obert (l'Hangar Històric no és a la situació definitiva)

Vista del Hangare-Garaje desde una terraza del Pabellón Abierto (El HHA no está en la ubicación definitiva)

  A view of the Garage-Hangar and Historic Hangar (as by a preliminary layout) from an Open Pavilion terrace

© FPAC - Miquel Llonch Enginyeria Tècnica
Dos imatges de paviment per els accessos is exteriors del Pavelló Obert (rev. 30/9/13)
Dos ejemplos de pavimentación para los accesos y exteriores del Pabelón abierto (rev. 30/9/13)
Two images of the Open Pavilion access and surroundings paving (rev. 30/9/13)

© FPAC 
© FPAC

Talus transversal a mig construirEstado actual del talud transversal - Current transversal slope works

© FPAC - DJR

Vista actual del talus transversal i final de la zona 2 des de l'aparcament annexe
Vista actual del talud transversal y fin de la zona 2 desde el aparcamiento anexo
Current view of the transversal slope at the end of the zone 2 from the surrounding car parking

 © FPAC - DJR

Imatge de valla per delimitar el límit interior del talus transversal
Imagen de valla-pasamanos para delimitar el límite interior del talud transversal
Transversal slope inner limit handrail fence

© FPAC - DJR

 

Zona 3
Hangar-Garatge per la colecció en vol

Hangar-Garaje para la colección en vuelo

Flying Heritage Garage-Hangar

Explanació inicial de la Zona 3 - Nivelación inicial de la Zona 3 - Zone 3 initial levelling

 © FPAC - DJR


La línea de façada de l'Hangar-Garatge s'ha d'aliniar amb la de l'edifici dem la nova torre i terminal d'aviació general.
La línea de fachada del Hangar-Garaje debe alinearse con la del edificio de la nueva TWR y terminal de AG
The Garage-Hangar façademust be aligned to the new TWR and GA terminal

© FPAC - DJR


Coberta de l'Hangar-Garatge - Cubierta del Hangar-Garaje - Garage-Hangar roof

© FPAC - Miquel Llonch Enginyeria Tècnica

Imatge dels fonaments i col.locació del pilars similars als de l'Hangar-Garatge
Imagen de la zapata y colocación de pìlares similares a los del Hangar-Garaje
Garage-Hangar type of pre-manufactured pillars shoe scheme and on site placement image

© FPAC - Miquel Llonch Enginyeria Tècnica

Imatges de la façana lateral de l'Hangar-Garatge i del panell sandwich de les parets
Imágenes de la fachada lateral del Hangar-Garaje y del panel sandwich de la pared superior 
Images of the Garage-Hangar lateral façade and the upper façade sandwich panels

© FPAC - Miquel Llonch Enginyeria Tècnica
La vista de l'Hangar-Garatge des de la tanca de la zona 2
La vista del Hangar-Garaje desde la valla de la zona 2

The Hangar-Garage view from the Zone 2 fence

© FPAC - Miquel Llonch Enginyeria Tècnica


Esquema
de portes de l'Hangar-Garatge - Esquema de puertas del Hangar-Garaje - Hangar-Garage gates scheme

© FPAC - Miquel Llonch Enginyeria Tècnica

Maqueta feta pel Soci Benefactor Voluntari Sr. Josep Farrero amb la que s'ha treballat la planificació d'espais
Maqueta realizada por el Socio Benefactor Voluntario Don Josep Farrero usada en la planificación de espacios
A plot distribution planning mock up made by the Benefactor Member and Volunteer Mr. Josep Farrero


 © FPAC - DJR

Zona 4 - R3-FPAC
Estacionament d'Aeronaus

Estacionamiento de Aeronaves 

Flying Heritage Apron

Vista actual del terreny de la Zona 4 - Vista actual del terreno de la zona 4View of the Zone 4 current ground situation 

 © FPAC - DJR


Vista de l'explanació provisional d'un carrer de rodatge de Zona 4 a rodatge principal NE-SE
Vista de la explanación provisional de una calle de rodaje de Zona 4 a la rodadura principal NE-SE
View of the temporary runway heading to the NE-SE main runway

 © FPAC - DJR

 

Zona 5
Prat Aeronàutic

Campa Aeronautica 

Flying Heritage Exhibition Camp


Vista de les Zones 4 i 5 - Vista de las zonas 4 y 5 - Zones 4 & 5 view

© FPAC - Miquel Llonch Enginyeria Tècnica
 
Vista de les zones 1 a 5 ( l'Hangar Històric no hi es representat )
Vista de las zonas 1 a 5 ( el Hangar Histórico no está representado )
Zones 1 to 5 view ( the Historic Hangar is not represented )

 © FPAC - Miquel Llonch Enginyeria Tècnica

Part 6
Tancament perimetral

Cierre perimetral

Roundabout fence

Zona 5 - La carretera perimetral interna en direcció Zona 1 - The inner ring road towards Zone 1 

© FPAC - DJR
Zona 4 - La carretera perimetral interna en direcció al passatge sota la Capçalera 13
La carretera perimetral interna en dirección al paso bajo Cabecera 13
The inner ring road heading towards the passage below the threshold 13

© FPAC - DJR

Valla de seguretat aeronàtica "transparent"a LEBL
Valla de seguridad aeronáutica "transparente" en  LEBL
2m tall see-through aeronautic security fence at LEBL

 © FPAC - DJRValla de seguretat  tipus obra actualment limitant l'accés a l'estacionament  R3- FPAC
Valla de seguridad tipo obra que actualmente limita el acceso al estacionamiento R3-FPAC
Works security fence currently limiting the access to the R3-FPAC apron

© FPAC - DJR
Memòria-Descripció dels elements constructius:
(rev. 30/9/13)


1 – Hangar Històric "Armengol" i Jardí-Museu Aeronàutic.


L'Hangar Històric Armengol és una construcció aeronàutica clàssica i desmuntable, de 300m2 de superfície en planta. Situada originalment a l'aeroport de Girona (LEGE) va ser donada a la Fundació pel seu propietari, Soci Benefactor i pilopt voluntari, el senyor Josep Maria Armengol Garriga.

Aquesta construcció estarà dedicada a recepció de visitants i exposició de peces, maquetes, parts i aeronaus estàtiques que requereixen de conservació en ambient tancat.  

Condicionat per que l'anivellament del terreny estigui dins de normes aeronàutiques per l'estacionament i rodatge d'aeronaus lleugeres es decideix, en revisió de 30/9/13 es de muntar-lo en dues unitats de 15x10m.

Està formada per una estructura modular d'arcs metàl·lics semicirculars de 15 metres de diàmetre, recoberta de planxa ondulada cargolada sobre llarguers de fusta.

Les façanaes posteriors (costat terra) es tancaran mitjançant estructura de fusteria metàl·lica amb panells de material lleuger translúcid i en ella s'hi disposarà la porta d'accés de visitants al jardí-museu. La porta serà de doble accionament i estarà protegida amb una marquesina.

A una de les dues la façanes principals (costat aire) es muntarà la doble porta corredissa original, preservant així la imatge històrica i permetent l'entrada i sortida d'aeronaus i altre material voluminós. A l'extrem central de cadascuna de les dues fulles de la porta corredissa s'hi instal·larà una porta per el pas de persones.

El paviment serà de formigó amb un gruix mig de placa de 20cm i pendent longitudinal uniforme del 0,5%

El Jardí-Museu Aeronàutic és l'espai que s'estén a continuació de l'Hangar Històric Armengol

Serà de terreny natural anivellat i compactat amb pendents màximes del 1% i acabat amb herba i amb àrees enjardinades distribuïdes per la perifèria. També s'hi disposaran àrees pavimentades al voltant de les aeronaus en exposició.

El paviment al voltant de les aeronaus serà de formigó armat vibro-modelat de llambordes combinat amb gespa. Llosa calada de formigó armat modelat, color gris / beix. Textura fina. Disposada sobre llit de sorra compactada. Pes 38 Kg. Les llambordes estan connectades entre si per nervis de formigó que s'oculten sota la vegetació.

El Jardí-Museu Aeronàutic estarà dedicat a l'exposició d'Aeronaus Estàtiques que no requereixin d'especial protecció solar i davant agents atmosfèrics. No obstant això i en la mesura que ho permetin les finances de la Fundació, les aeronaus podran estar protegides dels agents meteorològics amb estructures reticulars lleugeres, obertes i individuals, recobertes de polièster translúcid.2 – Jardí-Museu Aeronàutic i Pavelló Obert


A l'extrem oriental del Jardí-Museu Aeronàutic s'hi disposarà un Pavelló Obert dedicat a l'exposició de parts d'aeronaus i d'aeronaus estàtiques, restaurades o en procés de restauració, magatzems i serveis.

El Pavelló Obert serà una construcció, de 30m de llum, ~36m de fons i ~6m d'altura interior mínima (~1200m2 en planta). Estarà totalment oberta en els seus extrems NW i SE i amb façanes laterals paral·leles a la pista de vol de l'aeroport.

La coberta del Pavelló Obert serà auto-portant de xapa metàŀlica ondulada formada per perfil Omega AP-280 d'acer de 1,5mm de gruix, amb una alçada de greca de 280mm, galvanitzat, pre-lacat i lacat en polièster de color verd (Britsih Racing Green).
Estarà subjecta a dues bigues metàl·liques recolzades sobre els pilars metàl·lics que definiran les façanes laterals semi-tancades.
Les façanes laterals del Pavelló Obert seran semi-tancades, cadascuna amb una obertura central de 12x2,9m. La de la façana SW estarà situada sobre una unitat de serveis higiènics i la de la façana NE sobre una sala polivalent.
Cada façana lateral estarà formada per una unitat central, d'obra, i quatre contenidors metàl·lics 40HC de 2,44x2,89x12,19m, apilats capicuats de dos en dos a cada extrem.
L'accés als quatre contenidors inferiors serà des de les façanes obertes del pavelló i l'accés als superiors serà des de les terrasses obertes de les unitats centrals.
Els vuit contenidors que constituiran els extrems de les façanes NE i SW totalitzen 600m3 de capacitat d'emmagatzematge.
La unitat de serveis higiènics masculins i femenins situada al centre de la façana SW serà d'obra, de 2,90m d'alçada. Cada secció inclourà un mòdul per a persones amb mobilitat reduïda i banc-vestuari. El paviment tindrà una pendent del 0,5% cap cada porta d'entrada i sortida. Prop de cada porta es disposarà una aixeta amb rosca de 1/2” per conexió de manguera i un desguàs a terra.
La sala polivalent situada al centre de la façana NE serà d'obra, de 2,90 m d'alçada, diàfana, destinada a emmagatzematge provisional, neteja i d'altres. El paviment tindrà una pendent del 0,5% cap cada porta d'entrada i sortida. Tidrà preses d'electricitat a 220V AC i prop de cada porta es disposarà una aixeta amb rentamans, una aixeta amb rosca de 1/2” per conexió de manguera i un desguàs a terra.
La planta de cada unitat central serà mes ampla que la dels contenidors annexos de manera que a cada extrem de la unitat s'hi puguin disposar rampes i portes d'accés de més d'un metre d'ample efectiu. Dimensions ~4.5x2,85x12m (~54m2)
La coberta-terrassa de cada unitat central serà accessible mitjançant una escala d'ús limitat a voluntaris i personal de servei i estarà protegida amb baranes metàl·liques.
La barana exterior serà fixa i la interior serà practicable per facilitar l'entrada i sortida paletitzada de parts, peces i components d'aeronaus als contenidors corresponents.
El paviment del Pavelló Obert de formigó armat de 20 cm. de gruix amb les mateixes característiques que  s'especifiquen per l'Hangar-Garatge d'Aeronaus.
Un talús transversal de terra vegetal, de petita altura sobre el paviment del pavelló obert, plantat a dues cares amb arbustos de ~4m d'altura total, limitada per poda, es disposarà a l'extrem NE del terreny, definint el seu límit interior a una distància aproximada de 6m des de la façana.
La funció del talús transversal serà doble, d'una banda actuarà a modus de "teló de fons" o tancament visual verd i d'una altra actuarà com difusor estàtic, evitant la formació de fortes corrents d'aire a l'interior del pavelló obert.
L'accés al talús transversal es limitarà amb una barana metàlica, visualment transparent, de ~1m d'alçada.

3 – Hangar-Garatge per Aeronaus en Vol

Les façanes principals d'aquesta construcció de 30m de llum, ~50m de fons i 7,5m mínims d'altura interior útil (~1.500 m2 en planta) s'orientaran paral·leles a la pista de vol de l'aeroport.
La façana costat aire estarà alineada amb la línia de façanes dels hangars de l'estacionament R3 i de l'edifici de la nova torre de control, d'acord amb el que preveu el pla director de l'aeroport.
L'hangar es dedicarà a l'aparcament i operacions de comprovació i manteniment pre-vol de la col·lecció d'aeronaus de la Fundació i serà d'accés limitat al personal responsable d'aquestes operacions, així com a les tripulacions de les aeronaus.
Les operacions de manteniment pre-vol no requereixen d'instal·lacions per maquinària fixa i normalment comprenen
 • la neteja de la superfície exterior de l'aeronau
 • la neteja de la cabina
 • l'eventual engràs d'articulacions i politges dels sistemes mecànics.
 • el manteniment de la pressió de les rodes
 • el manteniment de la tensió de les bateries del sistema elèctric
 • la reposició de nivells d'oli lubricant
 • la reposició de nivells del fluid dels sistemes de comandament hidràulic.
Eventualment les operacions de manteniment pre-vol poden incloure la substitució de rodes o neumàtics del tren d'aterratge.
Les operacions de manteniment periòdic i reparació d'avaries de les aeronaus de la Fundació es continuaran realitzant al seu Taller-Escola, situat a la Plataforma R1 de l'Aeroport, o als tallers de les empreses proveïdores de serveis especialitzats.
L'accés d'aeronaus a l'hangar es realitzarà mitjançant portes corredisses que permetin una obertura de 22m al costat aire i de 18m al costat terra.
Les portes corredisses estaran formades per panells sandwich d'acer galvanitzat i lacat de 40 mm de gruix sobre estructura metàl·lica de 2x7,5m. Recollides sobre rodes i guies superior i inferior, amb accionament manual. Els panells estaran dotats de juntes de prevenció d'entrada de pols.
La construcció de l'Hangar-Garatge estarà formada per:
 • Una estructura metàl·lica per a suport de la coberta. Estarà formada per perfils d'acer laminats en calent, treballats a taller i col·locats a l'obra amb soldadura.
 • Una Coberta metàl·lica autoportant de xapa ondulada formada per perfil AP-280 de 1,5mm de gruix, d'acer lacat, amb una alçada de greca de 280mm, pre-lacat, galvanitzat i lacat en polièster; aïllament de llana de vidre de 80mm de gruix i segon perfil AP-30 de 0,50mm de gruix, d'acer lacat, amb altura de greca de 30mm, pre-lacat, galvanitzat i lacat en polièster en color verd britànic. Fixació mitjançant cargols autoperforants, volanderes de neoprè, cables i tensors.
 • Una estructura de pilars de formigó de dimensions aproximades 50x50cm. Amb mènsula i placa d'ancoratge a la part superior per suportar la biga correguda de perfil metàl·lic, on es recolzarà la coberta.
 • Un tancament inferior a base de panells de formigó armat de 200mm de gruix i 1m d'altura amb aïllant "porex" interior. Muntatge entre panells segellat.
 • Un tancament superior en panell constructiu de façana, metàl·lic, tipus sandvitx pre lacat multicapa, de 35mm de gruix, format per dues xapes de 0,5mm d'acer i ànima d'escuma de poliuretà, amb tapa-juntes i accessoris de fixació i estanquitat.
 • Un paviment de formigó de 20cm de gruig mig de placa.
 • Formigó HM-20/B/20, mida màx. àrid 20mm, de consistència tova, abocada des de camió, estesa, vibrat i anivellat.
 • Tractament superficial a base de remolinat mecànic, amb incorporació de capa de rodament amb agregats minerals de quars en dosi aproximada de 4kg/m2 de color gris, acabat llis.
 • Subbase d'esplanada granular de tot-u natural (última capa), col·locada amb motoanivelladora, compactació del material al 95% del PM
 • Membrana de làmina de polietilè d'alta densitat, de 2,5 mm de gruix i 240 g/m2 de pes, col·locada sense adherir, en formació de basses.
 • Tallat en pastilles de 25m2 a 30m2, amb disc de diamant i segellat de les juntes amb SIKAFLEX.
 • Malla electrosoldada amb filferros d'acer corrugat B500T, de 20x20cm i de diàmetre 5, totalment col·locat en obra.
A l'extrem costat aire de l'hangar es disposaran diverses preses d'electricitat a 380V AC, 12V DC i 24V DC, aigua potable i aire comprimit així com dos serveis amb accés independent, amb lavabo, vàter, plat de dutxa i banc-vestuari independent, dimensions segons normativa per persones amb mobilitatreduida, destinats a l'ús de tripulacions i personal de servei.

4 – Estacionament d'Aeronaus R3-FPAC

Aquesta superfície aeronàutica, de terreny natural, està compresa entre la línia de façanes i la de servitud del carrer de rodatge de la pista de vol, d'acord amb el que preveu el pla director de l'aeroport.
L'accés al carrer de rodatge que va cap la capçalera de pista #13, serà per un nou carrer de rodatge realitzat en terreny natural, de 7,5 m d'ample, pendents màxims del 2,5% longitudinal i 1% transversal, acanat amb herba natural.
Els perímetres del nou carrer de rodatge i del costat aire de l'estacionament estaràn delimitats i senyalitzats amb balises metàl·liques còniques segons instrucció AESA.
El perímetre costat terra estarà delimitat amb una tanca de seguretat en la que s'hi situarà una porta corredissa de 18m d'obertura que permeti donar accés d'aeronaus al “Prat Aeronàutic” del Jardí-Museu.

5 – Prat Aeronàutic

El Prat Aeronàutic comprèn el terreny limitat per la carretera perimetral de l'aeroport, la façana NW de l'Hangar-Garatge i les prolongacions de ses línies de façana costat terra i costat aire.
El terreny natural s'anivellarà amb pendents màximes longitudinals i transversals del 1% i s'acabarà amb plantació d'herba natural.
El Prat Aeronàutic es dedicarà a l'aparcament i exposició de les aeronaus en vol els dies oberts als socis benefactors, dies de visita en grup o dies de portes obertes.

6 – Portes d'Accés i Tancament Perimetral

Es disposarà una porta de visitants davant la façana posterior de l'Hangar Històric Armengol, una porta d'accés de personal i vehicles des de la carretera perimetral de l'aeroport, una porta d'accés d'aeronaus al prat aeronàutic i una tanca perimetral de 2m. d'altura segons normes de seguretat aeronàutica.
La tanca perimetral serà visualment transparent i amb un tanca vegetal interna d'un metre d'alçada.
Es realitzarà en malla electro-soldada de 50x200/5mm, recercada amb tub metàl·lic rectangular de 25x25x1,5 mm i pals intermedis cada 1,5m~2m, de tub de 60x60x1,5mm, galvanitzats, fins i tot rebut amb morter de ciment i sorra de riu 1/4. (Sense sòcol de formigó).
Com que el traçat de la carretera perimetral interna pot estar afectat per el nou pla d'accessos a l'aeroport, la tanca que delímitará les zones d'estacionament d'aeronaus i prat aeronàutic i les voreres de la carretera perimetral, serà tipus "obra"
Formada per un panell de malla electro-soldada i pre-galvanitzada amb 4 plecs longitudinals i dos tubs rodons galvanitzats soldats verticals o horitzontals per garantir la seva estabilitat i consistència. Disposarà de dues abraçadores cincades per la subjecció dels panells.

 

Memòria Descriptiva de los elementos constructivos:


(rev. 30/9/13)


1 – Hangar Histórico "Armengol" y Jardín-Museo Aeronáutico.


El Hangar Histórico Armengol es una construcción aeronáutica clásica y desmontable, de 300m2 de superficie en planta. Situada originalmente en el aeropuerto de Girona (LEGE) fue donada a la Fundación por su propietario, Socio Benefactor y piloto voluntario, Don Josep Maria Armengol Garriga.

Esta construcción estará dedicada a recepción de visitantes y exposición de piezas, maquetas, partes y aeronaves estáticas que requieran de conservación en ambiente cerrado.

A fin de que  la nivelación del terreno del jardín-museo cumpla normas aeronáuticas para el estacionamiento y rodaje de aeronaves ligeras se decide, en revisión de 30/09/13,  de montar el hangar histórico en dos unidades de 15x10m.

Está formada por una estructura modular de arcos metálicos semicirculares de 15 metros de diámetro, recubierta de plancha ondulada atornillada sobre largueros de madera.

La fachada posterior (lado tierra) se cerrará mediante estructura de carpintería metálica con paneles de material ligero translúcido y en ella se dispondrá la puerta de acceso de visitantes al jardín-museo. La puerta será de doble accionamiento y protegida con una marquesina.

En una de las dos fachadas principales (lado aire) se montará la doble puerta corredera original, preservando así la imagen histórica y permitiendo la entrada y salida a la exposición de aeronaves y otro material voluminoso. En el extremo central de cada una de las dos hojas de la puerta corredera se instalará una puerta para el paso de personas.

El pavimento será en hormigón con un espesor medio de placa de 20cm y pendiente longitudinal uniforme del 0,5%

El Jardín-Museo Aeronáutico es el espacio abierto que se extiende alrededor del Hangar Histórico Armengol.

Estará dedicado a la exposición de Aeronaves Estáticas que no requieran de especial protección solar y frente agentes atmosféricos.

No obstante y en la medida en que lo permitan las finanzas de la Fundación, las aeronaves podrán estar protegidas de los agentes meteorológicos, por estructuras reticulares ligeras, abiertas e individuales, recubiertas de poliéster translúcido.

El espacio será de terreno natural nivelado y compactado con pendientes máximas del 1% y acabado en hierba local y con áreas ajardinadas distribuidas en su periferia. También se dispondrán áreas pavimentadas alrededor de las aeronaves en exposición.

El pavimento alrededor de las aeronaves será de hormigón armado vibro-moldeado de adoquines combinado con césped. Losa calada de hormigón armado moldeado, color gris / beige. Textura fina. Sobre lecho de arena compactada / 38 Kg. Adoquines conectados entre sí por nervios de hormigón que se ocultan debajo de la vegetación.


2 – Jardín-Museo Aeronáutico y Pabellón Abierto


En el extremo oriental del Jardín-Museo Aeronáutico se situará un Pabellón Abierto dedicado a la exposición de partes de aeronaves y de aeronaves estáticas, restauradas o en proceso de restauración, almacenes y servicios.

El Pabellón Abierto será una construcción, de 30m de luz, ~36m de fondo y ~6m de altura interior mínima (~1200m2 en planta), con fachadas laterales paralelas a la pista de vuelo del aeropuerto y totalmente abierta en sus extremos NW y SE.

La cubierta del Pabellón Abierto seauto-portante, en chapa ondulada formada por perfil Omega AP-280 de acero lacado de 1,50mm de espesor y 280mm de altura de greca, galvanizado, pre-lacado y lacado en poliéster color verde (British Racing Green).

Estará sujeta a dos vigas metálicas apoyadas sobre los pilares metálicos que definirán las fachadas laterales.

Las fachadas laterales del Pabellón Abierto serán semi-cerradas, con una apertura central de 12x2,9m situada en cada fachada. La de la fachada SW estará situada sobre la unidad de servicios higiénicos y la de la fachada NE sobre una sala polivalente.
Cada fachada lateral estará formada por una unidad central, de obra, y cuatro contenedores metálicos 40HC de 2,44x2,89x12,19m. apilados contrapeados, de dos en dos, en cada extremo.
El acceso a los cuatro contenedores inferiores será desde el exterior del pabellón y el acceso a los cuatro superiores será desde las terrazas abiertas de la unidad central.
Los ocho contenedores que constituirán los extremos de las fachadas NE y SE totalizan 600m3 de capacidad de almacenaje..
La unidad de servicios higiénicos masculinos y femeninos situada en el centro de la fachada SW será de obra, de 2,90m. Cada sección incluirá un módulo para personas con movilidad reducida y banco vestuario. El pavimento tendrá una pendiente del 0,5% hacia cada puerta de entrada y salida. Cerca de cada puerta se dispondrá un grifo con rosca de 1/2” para conexión de manguera y un desagüe en el suelo.
La sala polivalente situada en el centro de la fachada NE será de obra, de 2,90m de altura, diáfana, destinada a almacenamiento provisional, limpieza y otos usos. El pavimento tendrá una pendiente del 0,5% hacia cada puerta de entrada y salida. Tendrá tomas de electricidad a 220V AC y cerca de cada puerta se situará un grifo con lavamanos, un grifo con rosca de 1/2” y un desagüe en el suelo.
La planta de la cada unidad central será más ancha que la de los contenedores anexos de manera que en cada uno de sus extremos se puedan disponer rampas y puertas de acceso de mas de un metro de ancho efectivo. Dimensiones ~4.5x2,85x12m (~54m2)
La cubierta-terraza de cada unidad central será accesible mediante una escalera de uso limitado a voluntarios y personal de servicio y estará protegida con barandillas metálicas.
La barandilla exterior será fija y la interior será practicable a fin de facilitar la entrada y salida paletizada de partes, piezas y componentes de aeronaves a los contenedores de almacenaje superiores.
El pavimento del Pabellón Abierto de hormigón armado de 20 cm. de espesor con las mismas características que se especifican para el Hangar-Garaje de Aeronaves.
Un talud transversal de tierra vegetal se dispondrá en el extremo NE del terreno, definiendo su límite interior a una distancia de ~6m de la fachada. Será de pequeña altura sobre el pavimento y con plantación en las dos caras de arbustos de ~4m de altura total limitada por poda.
La función del talud central será doble, por una parte deberá actuar a modo de biombo o cierre visual verde y por otra deberá actuar como difusor estático evitando la formación de fuertes corrientes de aire en el interior del pabellón abierto.
El acceso al talud transversal se limitará con una barandilla metálica, visualmente transparente, de ~1m de altura.

3 – Hangar-Garaje para Aeronaves en Vuelo

Las fachadas principales de esta construcción de 30m de luz, ~50m de profundidad y 7,5m mínimo de altura interior útil (~1500 m2 en planta) se orientarán paralelas a la pista de vuelo del aeropuerto.
La fachada lado aire estará alineada con la línea de fachadas de los hangares del estacionamiento R3 y del edificio de la nueva torre de control, de acuerdo con lo previsto en el plan director del aeropuerto.
El hangar se dedicará al aparcamiento y operaciones de comprobación y mantenimiento pre-vuelo de la colección de aeronaves de la Fundación y será de acceso limitado al personal responsable de dichas operaciones así como a las tripulaciones de las aeronaves.
Las operaciones de mantenimiento pre-vuelo no requieren de instalaciones para maquinaria fija y normalmente comprenden
 • la limpieza de la superficie exterior de la aeronave
 • la limpieza de la cabina
 • el eventual engrase de articulaciones y poleas de los sistemas mecánicos.
 • el mantenimiento de la presión de las ruedas
 • el mantenimiento de la tensión de las baterías del sistema eléctrico
 • la reposición de niveles de aceite lubricante
 • la reposición de niveles del fluido de los sistemas de mando hidráulico.
Eventualmente las operaciones de mantenimiento pre-vuelo pueden incluir la sustitución de ruedas del tren de aterrizaje.
Las operaciones de mantenimiento periódico y reparación de averías de las aeronaves de la Fundación se continuaran realizando en su Taller-Escuela, situado en la Plataforma R1 del Aeropuerto o en los talleres de las empresas proveedoras de servicios especializados.
El acceso de aeronaves al hangar se realizará mediante puertas correderas que permitan una apertura de 22m en el lado aire y de 18m en el lado tierra.
Las puertas correderas estarán formadas por paneles sándwich de acero galvanizado y lacado de 40 mm de espesor sobre estructura metálica de 2x7,5m. Recogidas sobre ruedas y guías de dintel e inferior, con accionamiento manual. Los paneles estarán dotados de juntas de prevención de entrada de polvo.
La construcción del Hangar-Garaje estará formada por:
 • Una estructura metálica para soporte de la cubierta formada por perfiles de acero laminados en caliente, trabajados en taller y colocados en obra con soldadura.
 • Una Cubierta metálica auto portante de chapa ondulada formada por perfil AP-280 de 1,5mm de espesor, de acero lacado, con una altura de greca de 280mm, pre lacado, galvanizado y lacado en poliéster; aislamiento de lana de vidrio de 80mm de espesor y segundo perfil AP-30 de 0,50mm de espesor, de acero lacado, con altura de greca de 30mm, pre lacado, galvanizado y lacado en poliéster en color verde británico. Fijación mediante tornillos auto-perforantes, arandelas de neopreno, cables y tensores.
 • Una estructura de pilares de hormigón de dimensiones aproximadas 50x50cm. Llevaran en parte superior ménsula y placa de anclaje metálica, para el soporte de perfil metálico corrido, donde se apoyará la cubierta.
 • Un cerramiento inferior a base de paneles de hormigón armado de 200mm de espesor con aislante “porex” interior, montaje, sellado entre paneles de altura 1 metro.
 • Un cerramiento superior en panel constructivo de fachada, metálico tipo sándwich pre lacado multicapa, de 35 mm de espesor, con dos chapas de 0,5 mm de acero y alma de espuma de poliuretano, con cubre-juntas y accesorios de fijación y estanqueidad.
 • Un pavimento de hormigón con espesor medio de placa 20cm.
 • Hormigón HM-20/B/20, tamaño máx. árido 20mm, de consistencia blanda, vertido desde camión, extendido, vibrado y nivelado.
 • Tratamiento superficial a base de fratasado mecánico, con incorporación de capa de rodadura con agregados minerales de cuarzo en una porción aproximada de 4kg/m2 en color gris, acabado liso.
 • Sub-base de explanada granular de zahorra natural (última capa), colocada con motoniveladora, compactación del material al 95% del P.M.
 • Membrana de lámina de polietileno de alta densidad, de 2,5mm de espesor y 240 g/m2 de peso, colocada sin adherir, en formación de balsas.
 • Cortado en pastillas de 25m2 a 30m2, con disco de diamante y sellado de las juntas con SIKAFLEX.
 • Mallazo electrosoldado con alambres de acero corrugado B500T, de 20x20cm y de diámetro 5, totalmente colocado en obra.
En el extremo lado aire del hangar se dispondrán varias tomas de electricidad a 220V AC, 380V AC, 12V DC y 24V DC, agua potable y aire comprimido así como dos aseos con acceso independiente, con lavabo, retrete, plato de ducha y banco-vestuario independientes, dimensiones según normativa para personas con movilidad reducida, destinados al uso de tripulaciones y personal de servicio.

4 – Estacionamiento de Aeronaves (R3 FPAC)

Esta superficie aeronáutica, en terreno natural, está comprendida entre la línea de fachadas y la de servidumbre de la calle de rodaje que da acceso a las cabeceras de pista, de acuerdo con lo previsto en el plan director del aeropuerto.
El acceso a dicha calle de rodaje será mediante una nueva calle de rodaje, perpendicular y en terreno natural, de 7,5m de ancho y pendientes máximas 2,5% longitudinal y 1% transversal, delimitada y señalizada con balizas metálicas cónicas, según instrucción AESA.
El perímetro lado aire del estacionamiento estará delimitado y señalizado con balizas metálicas cónicas según instrucción AESA.
El perímetro lado tierra estará delimitado con una valla de seguridad en la que se situará una puerta corredera de 18m de apertura para facilitar el acceso de aeronaves a la campa aeronáutica del jardín-museo.

5 – Campa Aeronáutica

La Campa Aeronáutica comprende el terreno limitado por la carretera perimetral del aeropuerto, la fachada NW del Hangar-Garaje y las prolongaciones de sus líneas de fachada lado tierra y lado aire.
El terreno se nivelará con pendientes máximas longitudinales y transversales del 1% y se acabará con plantación de hierba natural.
La Campa Aeronáutica se dedicará al aparcamiento y exposición de las aeronaves en vuelo los días abiertos a los socios benefactores, de visitas en grupo o de puertas abiertas.

6 – Puertas de Acceso y Cierre Perimetral

Se dispondrá una puerta de visitantes frente la fachada posterior del Hangar Histórico Armengol, una puerta de acceso de personal y vehículos desde la carretera perimetral del aeropuerto, una puerta de acceso de aeronaves a la campa aeronáutica y una valla perimetral de 2m de altura según normas de seguridad aeronáutica.
La valla perimetral será visualmente transparente y con un seto vegetal interno de un metro de altura.
Se realizará en malla electro-soldada de 50x200/5mm, recercada con tubo metálico rectangular de 25x25x1,5mm y postes intermedios cada 1,5m/2m, de tubo de 60x60x1,5mm, galvanizados, incluso recibido con mortero de cemento y arena de río 1/4. (sin zócalo de hormigón).
Como sea que la traza de la carretera perimetral interna puede estar afectada por el nuevo plan de accesos al aeropuerto, la valla que delimitará el estacionamiento de aeronaves y la campa aeronáutica y las aceras de dicha carretera perimetral, será tipo “obra”
Formada por un panel de malla electro-soldada y pre-galvanizada con 4 pliegues longitudinales y dos tubos redondos galvanizados soldados verticales u horizontales para garantizar su estabilidad y consistencia. Dispondrá de dos abrazaderas zincadas para la sujeción de los paneles.

 

Description of the main functional elements:

(rev. 30/9/13)

1 – Historic Hangar "Armengol" and Aircraft Garden-Museum.

The Historic Hangar Armengol is a classic aeronautic modular building with 300m2 of floor area. Originally located at Girona airport (LEGE) was donated to the Foundation for its owner and Benefactor Member, Mr. Josep Maria Armengol Garriga.
This building will be dedicated to receiving visitors and to the exhibition of engines, parts and static exhibition aircraft requiring closed environment conservation.

Conditioned by the leveling of the land within aeronautical parking and taxiing standards for light aircraft is decided on the 30/09/13 revision to mounting it on two units of 15x10m.
It consists of a modular structure of 15 meters in diameter semicircular metal arches, covered with corrugated iron screwed on wood runners.
The rear facade (land side) will close by metalwork structure with lightweight translucent panels and will include the access door for garden-museum visitors. The door will be of double acting and protected by a canopy.
The original sliding doors will be mounted on one of the two main façades (air side), preserving the historical image and allowing the entry and exit to the exhibition of aircraft and other bulky material. In the central end of each of the two sliding doors a small person-passage door is to be provided.
The hangar pavement is to be of concrete with an average thickness of 10cm and finsihed with a uniform longitudinal slope of 0.5%
The Aircraft Garden-Museum is the space that extends besides and around of the Historic Hangar “Armengol”.
It will be dedicated to the exhibition of Static Aircraft that do not require special protection against atmospheric agents.
However, and to the extent permitted by the Foundation's finances, the aircraft may be protected from weathering with individual open metallic-tubular structures covered with translucent polyester clothing.
The land will be of natural ground, levelled and compacted with 1% maximum slopes, finished with local turf and landscaped areas distributed at its periphery. There will also be paved areas around the aircraft on display.
The pavement around the aircraft will be of vibrated concrete moulded grass paver slabs of fine texture grey / beige and laid on a bed of compacted sand. The grass paver slab reinforcement will be by concrete ribs hidden under the vegetation. Total weight ~38 Kg/slab.

2 – Aircraft Garden-Museum and Open Pavilion

At the eastern end of the Garden-Museum zone there will be an Open Pavilion dedicated to the exhibition of aircraft and aircraft parts static restored or under restoration.
The Open Pavilion will be a 1,200m2, 30m width building with side walls parallel to the airport runway and open front ends.
The roof of the pavilion will be self-supporting, formed by corrugated AP-280 Omega profile of 1.5mm thick lacquered steel, with a height of 280mm fretwork, galvanized, pre-painted and polyester lacquered. Colour: British Racing Green
The roof will be tied to two steel beams supported on steel columns defining the side walls.
The side walls will be semi-closed, with a 12x2.9m opening located above of a SW wall central unit for toilets and a NE wall multi-purpose central unit.
The side walls will complete with two stacked 40' HC containers (2.44x2.89x12.19m each) aligned to each end of the central unit.
The access to each bottom container will be by the corresponding open end of the pavilion and the access to the top ones by the open terrace of the corresponding central unit.
The toilets unit will have male and female sections. Each section will include a module for people with reduced mobility.
The multi-purpose unit will be intended for temporary storage, cleaning and miscellaneous uses and has to have water and electricity outlets.
The central units will be wider than the annexed containers as to accommodate ramps and access doors at both ends. The approximate dimensions of each central unit will be 4.5 x2.85x12m (54m2).
The roof-terrace of each central unit will be accessible via a staircase of limited use to volunteers and staff. The terraces will be protected with painted steel railings. The outer rail will be fixed and the inner one will be practicable as to allow the entry and exit of palletized aircraft parts and components.
The eight containers that constitute the ends of the NE and SW façades will provide 600m3 of storage capacity.

The floor of the Open Pavilion will be of concrete of 20 cm. thickness as specified for the Aircraft Hangar-Garage.


6m away from the NE end of the Open Pavilion there will be a slight height sloped cross elevation of the ground defining the land's end border. It will be planted with shrubs pruned not to exceed 4m above the open pavilion ground level..
The function of the sloped border will be twofold, firstly it should act as a visual green screen closure, on the other it shall act as static diffuser preventing the formation of strong air currents inside the Open Pavilion.3 – Flying Heritage Garage-Hangar


The 50m length hangar will have its 30m width main façades oriented parallel to the airport runway.

The air side facade is to be aligned with the line of façades of the R3 parking hangars and the building of the new control tower, according to the provisions of the airport master plan.

The hangar will be dedicated to the FPAC flying aircraft collection parking and preflight inspection and maintenance operations.

It will be of limited access to personnel responsible for the operations and the aircraft crews.

The preflight maintenance operations do not require fixed machinery and usually include:

 • cleaning the outer surface of the aircraft
 • cleaning the cockpit
 • greasing the mechanical systems joints and pulleys.
 • maintaining tire pressure
 • maintaining the electrical battery voltage
 • replenishing lubricating systems
 • replenishing hydraulic control systems

The preflight maintenance operations may include the replacement of landing gear wheels or tires

The FPAC fleet periodic maintenance and repairs will continue being performed either at the FPAC Workshop-School hangar located in the R1 platform or in the workshops of the companies providing specialized services.

The aircraft access to the hangar will be through sliding doors opening a 22m width gate at the air side and 18m at the land side.

The sliding doors will be made of 40mm thick sandwich galvanized and coated steel panels on 2.0x7.5m steel frames. Rolling on guided bottom wheels and top rail will be manual operation. The panels will be fitted with seals to prevent dust entering.

The Hangar-Garage will consist of:

 • A metal structure to support the roof formed by hot-rolled steel beams worked in the supplier workshop and welded on site.
 • A self-supporting painted metal roof formed by
 • A 1,5 mm thick steel AP-280 profile with a 280mm fret height. Pre coated, galvanized and coated with polyester,
 • A 80mm thick glass wool insulation layer
 • A 0.50 mm thick second AP-3 profile with a 300mm fret height. Pre coated, galvanized and polyester painted on British Racing Green.
 • Self-drilling screws, neoprene washers, cables and turn-buckles.
 • A vertical structure of 50x50cm concrete pillars with a top anchoring metal plate bracket to support the longitudinal metal profile on which the roof will rest.
 • A lower enclosure of 1m height, 200mm thick, polystyrene sandwich reinforced concrete panels, sealed.
 • An upper enclosure structure of 35 mm thick sandwich panels formed by two 0.5mm pre-lacquered steel plates filled with polyurethane. With joint covers, seals and fittings for fixing and sealing.
 • A 20 cm thick reinforced concrete pavement.
 • Concrete HM-20/B/20, max. 20mm aggregate, soft consistency, poured from truck, extended, vibrated and levelled.
 • Surface treatment based on mechanical plastering incorporating 4Kg/m2 of quartz aggregates as surface layer. Smooth finish.
 • Granular natural ballast esplanade (last layer) sub-base placed with motor-grader. Compacted to 95% of PM
 • Membrane sheet of high density polyethylene, 240 g/m2, 2.5 mm thick, placed unattached, forming rafts.
 • Cut into 25m2 to 30m2 plates, with diamond disc. Joints sealed with SIKAFLEX.
 • Electro welded mesh of corrugated steel wire B500T, 20x20cm and diameter 5, completely positioned on site.

Located near to the air-side gate, the hangar will be equipped with several electric outlets at 220V AC, 380V AC, 12V DC and 24V DC, water and compressed air and two separate access bathrooms. Each with complete independent toilet, shower and locker bench room intended for use of air crews and service personnel.4 – R3 FPAC Apron


Levelled at 1% maximum longitudinal and transversal slopes and finished on natural turf, this is the piece of land comprised between the airport line of façades and the border of the airport eastern taxiway clearance zone.

The access to the eastern taxiway, heading to the 13 / 33 thresholds, will be provided by a turf finished taxiway, 7.5m width and levelled to maximum 2.5% longitudinal and 1% transversal slopes.
The air-side border of the apron and the turf taxiway border are to be marked with conical beacons, as per AENA airport building standards.
The land-side perimeter of the apron will be limited with a security fence
A 18m width gate formed by two sliding doors will give aircraft access to the Flying Heritage Exhibition Camp.

5 – Flying Heritage Exhibition Camp

Next to the NE border of the R3 FPAC apron, this is the piece of land limited by the airport inner road and the Garage-Hangar NW façade and the virtual extension of its NE façade.
The land is to be levelled at 1% maximum longitudinal and transversal slopes and finished on natural turf.
The Flying Heritage Exhibition Camp will be used for Group Visits, PAC Obert and other Airport “Open Doors” air shows.

 
6 – Access Gates and Perimeter Fence


The visitors gate will be placed in front of the Armengol Historic Hangar rear façade and a personnel and service vehicles gate will provide access from the airport inner road to the NE limit of the Exhibition Camp.

An airport security standard 2m high fence will limit the plot. The fence is to be visually transparent, planted with shrubs pruned to 1m height.
AERONAUS DE LA COLECCIÓ ESTÀTICA ALS TERRENYS DEL PROJECTE

AERONAVES DE LA COLECCIÓN ESTÁTICA EN LOS TERRENOS DEL PROYECTO

FPAC STATIC EXHIBITION AIRCRAFT AT THE DEVELOPMENT PROJECT LAND
The DC3 awaiting for restoration is located beyond the woks fence at the Zone 4

© FPAC - DJR
The restored T33 awaiting to be exhibited under a proper roof is carried across the future hangar ground

© FPAC - DJR
El AN2, mantingut en situació de volable a l'spera d'una restauració cosmétca devant el seu futur garatge-hangar

El AN2 mantenido en condición de volable espera una restauración externa frente su futuro hangar-garaje
The AN2 preserved on flying condition awaits for a new paint on the foreground of her future hangar-garage


© FPAC - DJR


The restored Texan, placed on the foreground of the future hangar-garage, is to be exhibited at the open pavilion

 © FPAC - DJRThe restored Phantom, placed on the north-inner corner of the land, awaits for exhibition at the Open Pavilion

© FPAC - DJR

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada