2013/11/10

El Blériot XI @ TFN

La réplica del Blériot XI de la Fundació s'exposa al Hall de la nova terminal de l'Aeroport Nord de Tenerife des del 13 de Setembre. Està previst desmuntar-la durant la nit del 26 de Novembre i que arribi al port de Barcelona el proper 6 de Desembre.

 

La réplica del Blériot XI de la Fundación se expone en el vestíbulo de la nueva terminal del Aeropuerto Norte de Tenerife desde el 13 de Septiembre. Se prevé desmontarla el 26 de Noviembre y que llegue al puerto de Barcelona el 6 de Diciembre.

 

The FPAC replica of the Blériot XI is currently exposed at the Hall of the New TFN Terminal from Sept 13th. It's planned to be dismantled and shipped back to Barcelona on November 26th arriving at the Port of Barcelona on December 6th.

 

Imatge facilitada per David Borges, president de l'Associación Centenario de la aviación en Tenerife

 

La exposició es part dels actes que la Asociación Centenario de la Aviación en Tenerife ha vingut organitzant per conmemorar el primer vol tripulat d'un aeroplà motoritzat a la Illa. L'esdeveniment tingué lloc el 10 de Maig de 1913 quan l'aviador francés Léonce Garnier realitzà el vol sobre un Blériot XI. 
La nostra réplica va estar abans exposada a l'aeroport sud de la Illa, segons s'explica a una entrada anterior d'aquest blog. 
El Sr David Borges, president de l'associació, ha organitzat que el desmuntatge i embalatge del Blériot es faci durant la nit del proper dia 26 sota la direcció del Sr. Enric Pallarés, Soci Benefactor i Voluntari de la FPAC que hi anirà expressament des de El Prat de Llobregat.


La exposición se enmarcó dentro de los actos que organiza la Asociación Centenario de la Aviación en Tenerife para conmemorar el  primer vuelo tripulado de un aeroplano de motor en la Isla, hito que tuvo lugar el 10 de mayo de 1913 cuando el aviador francés Leónce Garnier realizó este vuelo sobre un Blériot XI. 
Nuestra réplica estuvo expuesta anteriormente en el aeropuerto sur de la Isla, según explicamos en una entrada  anterior de este blog. 
Don David Borges, presidente de la asociación, ha organizado el desmontaje y embalaje del Blériot para la noche del próximo dia 26 bajo la dirección de Don Enric Pallarés, Socio Benefactor y Voluntario de la FPAC quien se desplazará, a tal efecto, desde El Prat de LLobregat.


The exhibition formed part of the events organized by the Association Centenary of Aviation in Tenerife to commemorate the first manned flight of an airplane engine on the Island, a landmark that took place on May 10, 1913 when the French aviator Leónce Garnier made ​​this flight on a Blériot XI. 
Our replica was exposed earlier in the south of the island airport, as explained in a former entry in this blog.
Mr. David Borges, president of the association, has organized the dismounting and packaging of the Blériot over the night of November 26th. The operation will be supervised by Mr. Enric Pallarés, an FPAC Benefactor and Volunteer Member, who will fly to TFN from BCN for that purpose.


Image provided by Mr. David Borges, President of the Association Centenary of Aviation in Tenerife


2013/11/09

EC-BNU Fauvel AV-36 @ LEBL-CCA Restoration Details - Detalls - Detalles

Les imatges que ens envia el senyor Jordi Rull Dalmau,  Patró de la Fundació i Soci Benefactor Voluntari, testimonien el constant i excel·lent treball de restauració dels també Socis Benefactors Voluntaris, els senyors Jordi Pallarés Camas i Antoni Salvador Creus.

 

Las imágenes que nos envía Don Jordi Rull Dalmau, Patrono de la Fundación y Socio Benefactor Voluntario, dan testimonio de la constancia y excelencia en el trabajo de restauración que llevan a cabo los Socios Benefactores Voluntarios Don Enric Pallarés Camas y Don Antoni Salvador Creus.

 

The following images, taken by Mr. Jordi Rull Dalmau, Member of the Foundation Board of Patrons and Volunteer Benefactor offer a glimpse of the constant and excellent restoration work undertaken by Messrs Enric Pallarés Camas and   Antoni Salvador Creus, both Benefactor Volunteer Members of the FPAC.

 

Els Senyors Antoni Salvador (e)  i  Enric Pallarés (d) en plena feina  © Jordi Rull


Los Señores Antoni Salvador (i) y Enric Pallarés (d) captados en plena actividad  © Jordi Rull

Sorpresa! Diverses parts estan identificades amb una placa del fabricant WASSMER, totes amb data Febrer de 1955 i corresponen a la comanda Nº AV-36-143.

Sorpresa! Diversas partes están identificadas con una placa del fabricante WASSMER. Todas con fecha Febrero de 1955, corresponden al pedido Nº AV-36-143.

Surprise! Several parts are identified with a WASSMER plate. All parts are dated 02-55 and correspond to the Order Nº AV-36-143


The WASSMER plate is at the inner side of the right aileron's leading edge; Part Nº 1400 © Jordi Rull


 A la popa  encara hi ha molta feina a fer © Jordi Rull


Un dels dos timons de direcció amb Part Number il·legible © Jordi Rull


L'altre timó de direcció, amb Part Number 1300 © Jordi Rull


L'ala volant va recuperant el perfil original © Jordi Rull


Messrs Antoni  Salvador (L) and Enric Pallarés (R) at work  © Jordi Rull

  

Trobareu més imatges de la Fauvel AV-36 EC-BNU i informació del procés de restauració a anteriors entrades del blog.

 

Encontrará más imágenes de la Fauvel AV-36 EC-BNU e información del proceso de restauración en entradas anteriores del blog  

 

Find more images of the Fauvel AV-36 EC-BNU as well as information on the restoration process in previous blog entries.