2013/05/26

FPAC@AEROSPORT 2013

Dissabte 25 i Diumenge 26 els voluntaris de la FPAC participaren a l'AEROSPORT 2013 que anualment es celebra a l'aeròdrom d'Igualada-Òdena.

El Sábado 25 y Domingo 26 los voluntarios de la FPAC participaron en el AEROSPORT 2013 que se celebra anualmente en el aeròdromo de Igualada-Òdena

On Saturday 25th. and Sunday 26th. the FPAC volunteers participated in the AEROSPORT 2013 which is held annually at the aerodrome of Igualada-Òdena.

25-5-2013 morning
L'afluència de públic va ser mes molt mes gran Diumenge que Dissabte. La afluencia de público fué mucho mayor el Domingo que el Sábado. Public inflow was much higher on Sunday that on Saturday.

26-5-2013 noontime


Per ajudar a les operacions de vol i atendre l'estand que ens va facilitar l'empresa LAMINAIR, amb mobiliari cedit per l'Aeroclub d'Igualada-Òdena, vam ser-hi set voluntaris dels que tres repetirem els dos dies i dos eren aprenents-alumnes del taller-escola. El reduït núero de voluntaris entre els aprenents-alumnes s'explica per que la setmana vinent tenen exàmens finals.

Para apoyar las operaciones en vuelo y atender el stand que nos facilitó la empresa LAMINAIR, con mobiliario cedido por el Aeroclub de Igualada-Òdena, hubo siete voluntarios de los que tres repetimos los dos días, y dos eran aprendices-alumno del teller-escuela. La falta de voluntarios entre los aprendices-alumnos se explica por que la próxima semana tienen exámenes finales.

To support flight operations and attend the booth providedd by the company LAMINAIR with furnishings of  the Aeroclub of Igualada-Òdena, there were seven volunteers of which three repeated two days, and two were apprentice-pupils of the FPAC workshop-school. Next week final exams at their Technical Institute explain the lack of volunteers among apprentice-pupils.

A l'estand vam atendre bastantes consultes sobre les activitats de la FPAC i Diumenge repartirem fulls volants per promocionar els PACOB a l'aeroport de Sabadell.

En el stand atendimos bastantes consultas sobre las actividades de la FPAC y el Domingo repartimos hojas volantes para promocionar los PACOB en el aeropuerto de Sabadell.


At the booth we attended many inquiries about the activities of the FPAC and on Sunday handed out fliers to promote the PACOB events at Sabadell airport.

26-5-2013 Volunteers Alejandro de Diego and Mariano Pedrero

En quant a aeronaus i pilots, tot i tindre pilot pel Dissabte, la Mentor no va poder volar per l'avaria a l'indicador de posició del tren d'aterratge reportada després del PAC Obert del diumenge passat. 

En cuanto a aeronaves y pilotos, a pesar de contar con un piloto para el sábado, la Mentor no pudo volar por la avería en el indicador de posición del tren de aterrizaje reportada después del PAC Obert del pasado domingo.

As for aircraft and pilots, despite having a pilot for Saturday, the Mentor was unable to fly for the fault in the landing gear position indicator reported after last Sunday PAC Obert flight.
 
25-5-2013 The three FPAC participants at LEIG Aerosport (Jordi Pons)

Dissabte van poder volar cinc pilots i un d'ells portà amb la EC-FTZ un soci benefactor i voluntari a qui correspongué el vol que sortejarem al PAC Obert del passat mes de Març.

El Sábado pudieron volar cinco pilotos, uno de ellos llevó en la EC-FTZ el socio benefactor y voluntario a quien correspondió el vuelo que sorteamos en el PAC Obert del pasado mes de Marzo.

Five pilots could fly on Saturday. On the EC-FTZ one of them took the benefactor and volunteer member who won last March PAC Obert raffle.

25-5-2013 The Zlin Akrobat EC-BDS at LEIG (Jordi Pons)

Diumenge vam comptar amb tres pilots encara que un no va poder volar doncs la Akrobat presentà una avaria en la roda de cua després del vol de tornada del Dissabte. Problema que no es va poder sol.lucionar a temps.

Para el Domingo contamos con tres pilotos aunque uno no pudo volar pues la Akrobat presentó una avería en la rueda de cola después del vuelo de regreso del Sábado y no se pudo solucionar a tiempo.

For Sunday we had three pilots available although one could not fly because the Akrobat presented a tail wheel breakdown after Saturday return flight from LEIG that could not be solved on time. 


25-5-2013 The original Casa Bü 1131 EC-FUU at LEIG  (Jordi Pons)

25-5-2013 ... and a Bü 131 Flying Replica at LEIG (Jordi Pons)

26-5-2013 The arrival of the EC-FTZ at LEIG with  C. Algué & A. Blanchart on board (DJR)26-5-2013 Two Volunteers ready to support the departure of the EC-FTZ at LEIG (DJR)2013/05/24

Un relat de desallotjaments i retorns

Un relato de desalojos y retornos

A story of evictions and returns

(Part 1 / Parte 1)


Per manca d'una infraestructura estable a l'Aeròdrom d'Igualada-Òdena (LEIG), la flota de velers clàssics de la FPAC ha estat emmagatzemada als magatzems cedits per AENA a Viladecans i ocupant espais cedita a diversos hangars privats de LEIG.
Por carecer de infraestructura estable en el Aeródromo de Igualada-Òdena (LEIG), la flota de veleros clásicos de la FPAC ha estado hangarada en los almacenes cedidos por AENA en Viladecans y ocupando espacios en varios hangares privados de LEIG.
Lacking a stable infrastructure at the Igualada-Òdena Aerodrome (LEIG), the FPAC classic sailplane fleet has been in storage at the old AENA warehouses in Viladecans and occupying spaces in several private hangars of LEIG.

FPAC Sailplanes stored in LEIG (DJR 16-2-2013)


La demanda d'espai a LEIG, a conseqüència de l'augment de taxes i lloguers a LELL, així com la propera demolició dels vells magatzems de Viladecans ens obliga a buscar noves ubicacions per als velers i per a altres aeronaus que la FPAC té pendents de restauració.
La demanda de espacio en LEIG, a consecuencia del aumento de tasas y alquileres en LELL, asi como la próxima demolición de los viejos almacenes de Viladecans nos obliga a buscar nuevas ubicaciones para los veleros y para otras aeronaves que la FPAC tiene pendientes de restauración.
The demand for space in LEIG resulting from the increased LELL fees and rentals, as well as the upcoming demolition of the old AENA warehouses, compels us to find new locations for the gliders and other FPAC aircraft pending of restoration.

The SDZ-30 PIRAT EC-CYU stored in LEIG (DJR 16-2-2013)


2013.05.19   SDZ-30 PIRAT (EC-CYU)
De Igualada a El Prat - From Igualada to El Prat


Sortida de Vilanova i la Geltrú a les 10:30. Recollir a Enric Pallarés al El Prat. Arribem a Igualada a les 12:45. Amb ajuda d'un tercer company del Club de Vol a Vela d'Igualada descarreguem un Pirat que està ocupant el remolc en què realitzarem el trasllat del nostre.
Salida de Vilanova i la Geltrú a las 10:30. Recoger a Enric Pallarés en El Prat. Llegamos a Igualada a las 12:45. Con ayuda de un tercer compañero del Club de Vol a Vela de Igualada descargamos un Pirat que está ocupando el remolque en el que realizaremos el traslado del nuestro.
10:30 Departure from Vilanova i La Geltrú, Pick up Enric Pallares in El Prat, arriving Igualada at 12:45. With the help of a third mate from the Igualada Gliding Club, we removed a Pirat that occupied the trailer we needed to transfer our Pirat.

The trailer ready to be loaded
A les 13:30 arriben des de Sabadell Antonio Marcos i Pere Anadón en l'EC-HEF Motor Falke F-29 juntament amb Josep Lluís Tàpia vé amb l'EC-YAG Druine D-31 Turbulent. Els ajudem al hangaratge de tots dos avions que han participat al PAC Obert celebrat a LELL.
A las 13:30 llegan desde Sabadell Antonio Marcos y Pere Anadón en el EC-HEF Motor Falke F-29 junto con Josep Lluis Tapia que viene en el EC-YAG Druine D-31 Turbulent. Les ayudamos en el hangaraje de ambos aviones que han participado en el PAC Obert celebrado en LELL.
13:30 Arrival of Antonio Marcos and Pere Anadón, from Sabadell, on the EC-HEF Motor Falke F-29 along with Josep Lluis Tapia that comes in the EC-YAG Druine D-31 Turbulent. We help them in the hangar of the two planes that have participated in the PAC Obert event at LELL
The Pirat EC-CYU already secured on its trailer
Antonio, juntament amb un quart company dels ULM s'uneixen al grup i els quatre comencem a carregar el Pirat EC-CYU al remolc.
Acabem d'assegurar la càrrega a les 15:00, mengem un entrepà i a les 16:00 continuem desocupant l'hangar, Antonio, Enric i Colomo per carregar el EC-HHL Sleicher Ka-7 sobre un altre remolc i traslladar-lo a l'hangar en què està Antonio.
Antonio, junto con un cuarto compañero de los ULM se unen al grupo y los cuatro comenzamos a cargar el Pirat EC-CYU en el remolque.
Terminamos de asegurar la carga a las 15:00, comemos un bocadillo y a las 16:00 continuamos desocupando el hangar, Antonio, Enric y Colomo para cargar el EC-HHL Sleicher Ka-7 en otro remolque y trasladarlo al hangar en el que está Antonio.

Antonio, along with a fourth teammate from the Igualada ULM team, join the group. The four started loading the EC-CYU Pirat on the trailer.
15:00 The load is secured. We have a light meal and at 16:00 we continue emptying the hangar. Antonio, Enric and Colomo load the EC-HHL Sleicher Ka-7 in another trailer and move to the hangar where Antonio has been allowed to store it.

The EC-HHL Sleicher Ka-7 under restoration (DJR 16-2-2013)


Després de col locar la matrícula al remolc i buscar la documentació, sortim amb el Pirat cap a El Prat on arribem a les 18:45.
Después de colocar la matrícula en el remolque y buscar la documentación, salimos con el Pirat para El Prat adonde llegamos a las 18:45.
After placing the plate on the trailer and finding the documentation, we went with the Pirat for El Prat where we arrive by 18:45 .

Despite the stormy sky, Ignacio is ready for the journey
Com que hem creuat un parell de xàfecs, després de ficar-lo al local, ens entretenim a assecar convenientment tot el veler. A les 19:30 tanquem el local, deixo a Enric Pallarés a casa i torno a Vilanova.
Como hemos cruzado un par de chaparrones, después de meterlo en el local, nos entretenemos en secar convenientemente todo el velero. A las 19:30 cerramos el local, dejo a Enric Pallarés en su casa y regreso a Vilanova.
After placing the Pirat it in the workshop we decide to leave the glider to completely dry out as we passed through some showers on the way. 19:30 We closed the place, I leave Enric Pallares at home and return to Vilanova.
PS.: Caldrà concretar a on podrem traslladar l'altre veler que queda a l'hangar que cal desallotjar totalment abans del cap de setmana. Es l'EC-GER Wassmer WA-26P Squale.Com que el proper cap de setmana es celebrarà el festival Aerosport , l'hangar a on ens han deixat tindre els veler ha de quedar clar per els “ocells” que abandonen el niu que fins ara tenien a LELL, així que caldrà acabar la feina a temps
PS.: Habrá que concretar a donde podremos trasladar el otro velero, el EC-GER Wassmer WA-26P Squale, que queda en el hangar que hay que desalojar totalmente antes del próximo fin de semana.
Como que se celebrará el festival Aerosport, el hangar debe quedar despejado para alojar los pájaros que abandonaran el nido que tenían hasta ahora en LELL: Así que hay que terminar la faena a tiempo
PS.: We will have to work out where we move the other glider, the EC-GER Wassmer WA-26P Squale. We left it in the hangar but that has to be completely clear before next weekend.
The Igualada Aerosport festival is planned for then and the hangar should be cleared for the birds leaving LELL, so the job has to be completed.


(De l'informe d'Ignacio – Del informe de Ignacio From Ignacio's report)
2013.05.21

El Pirat, de nou a El Prat – El Pirat de nuevo en El PratThe Pirat, again in El Prat


Com que demà es traslladarà molt material de Viladecans al Centre de Cultura Aeronàutica de l'Aeroport de Barcelona-El Prat (LEBL) hem decidit acoblar el Pirat i deixar aclarit així l'espai disponible al taller.
Como que mañana se trasladará mucho material de Viladecans al Centro de Cultura Aeronáutica del Aeropuerto de Barcelona-El Prat (LEBL) hemos decidido ensamblar el Pirat y despejar así el taller.
Since tomorrow we will move a lot of bulky material from Viladecans to the CCA (Aeronautics Cultural Center) of Barcelona-El Prat airport (LEBL) we have decided to assemble the Pirat and move it to the showroom, clearing the workshop floor.
Comptant amb l'experiència i direcció de muntatge d'Ignacio García Colomo, l'hem deixat llest perquè pugui ser exposat-penjant del sostre del CCA,-tal com va estar durant molts anys a l'edifici principal de l'actual T2 de l'Aeroport. 
Contando con la experiencia y dirección de montaje de Ignacio García Colomo, lo hemos dejado listo para que pueda ser expuesto -colgando del techo del CCA- tal y como estuvo durante muchos años en el edificio principal de la actual T2 del Aeropuerto.
Having the assembly experience and leadership of Ignacio García Colomo, we have left the Pirat ready to be exposed by hanging from the ceiling as it was for many years in the main building of the Airport´s current T2.

En total, la maniobra ha durat unes dues hores i mitja, participant a més de Colomo, l'Enric Pallarés, en Jordi Rull, en Pedro Moreno, en Roger Solà, en Domènec Toquero i en Francesc Val.
En total, la maniobra ha durat unes dues hores i mitja, participant a més de Colomo, l'Enric Pallarés, en Jordi Rull, en Pedro Moreno, en Roger Solà, en Domènec Toquero i en Francesc Val.
In total, the operation lasted about two and a half hours. Colomo, Enric Pallares, Jordi Rull, Pedro Moreno, Roger Solà, Domènec Toquero and Francesc Val have been the assemblying team.
(De l'informe d'en Francesc – Del informe de FrancescFrom Francesc's report)

Colomo's careful job


The already assembled EC-CYU "Pirat" awaits being hanged for exhibition at the CCA
 

2013.05.22

Més trasllats – Mas traslados More moves


Amb l'ajuda d'en Jordi Pons-i cinc aprenents-alumnes del taller-escola de la FPAC, en Samuel, en Brian, en Víctor, l'Israel i en Rubén, la moguda d'avui ens ha ocupat tota la tarda. Gairebé sis hores, finalitzant a les 21:30.
Amb l'ajuda d'en Jordi Pons-i cinc aprenents-alumnes del taller-escola de la FPAC, en Samuel, en Brian, en Víctor, l'Israel i en Rubén, la moguda d'avui ens ha ocupat tota la tarda. Gairebé sis hores, finalitzant a les 21:30.
With the help of Jordi Pons and five FPAC workshop-school apprentice-students, Samuel, Brian, Victor, Israel and Ruben, today's move has occupied all afternoon, almost six hours, ending at 21:30

Uploading the Fauvel (Jordi Rull)
Un camió-grua ha efectuat tres viatges des de Viladecans a l'CCA de El Prat traslladant el material del fons històric de la FPAC següent:
 • Dues consoles de radar de l'antic centre de control de trànsit aeri de Barcelona i una antiga estació balisa VHF.
 • Un veler Scheibe L-Spatz III, EC-CJR, fabricat en 1955
 • Un veler LET L-13 Blanik, EC-CCE, fabricat en 1973
 • Un veler "ala volant" Fauvel AV-36, EC-BNU
I també el fusellatge del moto veler HB-Flugtechnik HB-23/2400 Scanliner EC-GJN. Les ales s'han quedat a Viladecans esperant que les puguem traslladar a LELL per restauració al nostre taller-escola. 


Uploading the Blanik (Jordi Rull)

Un camión-grua ha efectuado tres viajes desde Viladecans al CCA de El Prat trasladando el siguiente material del fondo histórico de la FPAC:
 • Dos cónsolas de radar del antiguo centro de control de tráfico aéreo de Barcelona y una antigua estación baliza VHF.
 • Un velero Scheibe L-Spatz III, EC-CJR, fabricado en 1955
 • Un velero LET L-13 Blanik, EC-CCE, fabricado en 1973
 • Un velero “ala volante” Fauvel AV-36, EC-BNU 
Y también el fuselaje del moto velero HB-Flugtechnik HB-23/2400 Scanlinerm EC-GJN. Las alas se han quedado en Viladecans esperando su traslado a LELL para restauración en nuestro taller-escuela.


Conditioning the EC-CJR Scheibe L-Spatz III for transportation (Jordi Rull)


A crane truck has made three trips from Viladecans to the CCA's El Prat moving the following FPAC historical heritage material:
 • Two radar consoles from the BCN old air traffic control center and an old station VHF beacon.
 • The EC-CJR Scheibe L-Spatz III, a glider manufactured in 1955
 • The EC-CCE LET L-13 Blanik, a glider manufactured in 1973
 • The "flying wing" EC-BNU Fauvel AV-36
As well as the fuselage of the motor glider EC-GJN HB-Flugtechnik HB-23/2400 Scanliner. The wings remain in Viladecans waiting to be moved and restored at our LELL workshop-school.
The EC-CCE LET L-13 Blanik already at the CCA (Jordi Rull) 
The EC-BNU Fauvel  AV-36  at the CCA workshop entrance  (Jordi Rull)

HB-Flugtechnik HB-23/2400 Scanliner EC-GJN before transportation (Jordi Rull)
A hell of work ahead to restore the HB-Flugtechnik HB-23/2400 Scanliner EC-GJN! (Jordi Rull)


(De l'informe d'en Francesc i les notes de l'Enric – Del informe de Francesc y las notas de EnricFrom Francesc's report and Enric's notes)
2013/05/18

1936 Mignet M-14 "Pou du Ciel"

La Mignet M-14 "Pou du Ciel" en la revista ESPLAI, 1936

The Mignet M-14 "Pou du Ciel" in 1936' ESPLAI magazine


Via Adolf Malet, Soci Benefactor
2013/05/10

La Mignet HM-14 "Pou du Ciel" de la FPAC novament a LEBL

La Mignet HM-14 "Pou du Ciel" de nuevo en LEBL

The Mignet HM-14 "Pou du Ciel" again at LEBL

Imatge de Francesc Val amb càmara digital Sony


Després d'un llarg període d'emmagatzemament al taller provisional de la FPAC a Viladecans, el dijous 9 de Maig de 2013 l'aeronau ha tornat a l'Aeroport de Barcelona, on va estar exposada al públic que transitava entre el mòdul del Pont Aeri i el de Sortides Nacionals de l'actual T2, de 1995 A 1999 . 
Ara estarà exposada al nou centre de Cultura Aeronàutica, de poxima inauguració, a on els Socis Benefactors Voluntaris de la la FPAC estan establint un nou Taller-Escola. Per mes informació del nou Taller-Escola visiteu: 

http://fpac-airworkshop.blogspot.com.es/p/nuevotaller-escuela-de-la-fpac-en-el.html
http://fpac-flyingheritage.blogspot.com.es/2013/04/visibilitat-de-la-fpac-lebl.html


Imagen de FrancescVal con cámara digital SonyDespués de un largo período de almacenamiento en el taller provisional de la FPAC en Viladecans, el jueves 9 de Mayo de 2013 la aeronave ha vuelto al Aeropuerto de Barcelona, donde estuvo expuesta al público que transitaba entre el módulo del Puente Aéreo y el de Salidas Nacionales de la actual T2, desde 1995 hasta 1999.
En adelante se podrá ver en el nuevo centro de Cultura Aeronáutica, de poxima inauguración, donde los Socios Benefactores Voluntarios de la la FPAC están estableciendo un nuevo Taller-Escuela. Más información del nuevo Taller-Escuela en: 
  


http://fpac-airworkshop.blogspot.com.es/p/newfpac-workshop-school-facilities-at.html
http://fpac-flyingheritage.blogspot.com.es/2013/04/visibilitat-de-la-fpac-lebl.html


La Pou du Cel exposada per l'Associació d'Amics de l'Aeronàutica al que avui es la T2 de l'Aeroport de Barcelona
La Pou du Cel expuesta por  la Associació d'Amics de l'Aeronàutica en lo que hoy es la T2 del Aeropuerto de BarcelonaAfter a long period of storage at the FPAC temporary workshop in Viladecans, on May 9, 2013 the aircraft returned to the Airport of Barcelona, ​​where from 1995 to 1999 was exposed to the public transit between the Barcelona - Madrid  Iberia's Air Bridge module and the Domestic Departures module of the terminal today renamed T2.
It will be exposed at the LEBL Aeronautics Culture Center to be opened soon. This is a new building where the volunteering FPAC Benefactor Members are setting a new Worksop -School. See more info on the new Workshop-School at:


http://fpac-airworkshop.blogspot.com.es/p/blog-page_7.html
http://fpac-flyingheritage.blogspot.com.es/2013/04/visibilitat-de-la-fpac-lebl.html


Els voluntaris i el trasllat - Los voluntarios y el traslado
Volunteers and the move

 

Els voluntaris que participaren en el projecte de neteja, trasllat i re-muntatge han estat l'Enric Pallarés, i la seva filla Paula, en Jordi Rull, en Pedro Moreno, en Leandre Sitjà, en Domènec Toquero i en Francesc Val.
El trasllat s´ha fet a molt poca velocitat per evitar sotracts i per carreteres de servei i laterals de la zona aeroportuaria.

Los voluntarios que han participado en el proceso de limpieza, traslado y montaje han sido Enric pallarés y su hija Paula, Jordi Rull, Pedro Moreno, Leandre Sitjà, Domènec Toquero y Francesc Val.
El transporte se ha realizado a muy poca velocidad para evitar golpes, por carreteras de servicio y perimetrales del aeropuerto.

Volunteers participating in the project of cleaning, moving and re-assembling the aircraft have been Enric Pallarés helped by his daughter Paula, Jordi Rull, Pedro Moreno, Leandre Sitjà, Domènec Toquero and Francesc Val.
To avoid bumping damages the transportation has been at low speed and through service and airport perimetral road network.
 
Before the move. At the Viladecans temporary workshop

Cleaning and protecting the aircraft

Cleaning the lower wing and protecting the rudder
Loading the van to fit and secure every part!

A longer than the van box main wing compelled to drive very carefully

The wings ready for being re-asembled at the CCA


The almost re-assembled aircraft

A Well Done Job! happy end.El Bergfalke-III EC-BOJ vola de nou!

El Bergfalke-III  EC-BOJ restaurado, vuela de nuevo!

The restored Bergfalke-III EC-BOJ flies again!


The Bergfalke III towed to its certification flight (Image by Enric Pallarés)
Un veterà veler Bergfalke-III matricula EC-BOJ construit al 1965, propietat del Club de Vol a Vela d'Igualada-Odena i restaurat el pasat any 2012 al taller de la FPAC a Viladecans per els Socis Benefactors Voluntaris Ignacio Garcia Colomo i Enric Pallarés, amb el Voluntari Sr. Domenech Toquero ha tornat a l'aire per un vol de prova i certificació de les mans de Ignacio Garcia Colomo i l'engnyer Sr. Oliva el dissabate dia 4 de Maig de 2013.
Es un dels pocs velers clasics a Espanya que fara recordar vells temps a les escoles de Monflorite, Ocaña i Somosierra.
Enric Pallarés. 

Mr. Enric Pallarés on the LEIG apron

Un veterano velero Bergfalke-III matrícula EC-BOJ construido en 1965, propiedad del Club de Vuelo a Vela de Igualada-Odena y restaurado el pasado año 2012 en el taller de la FPAC en Viladecans por los Socios Benefactores Voluntarios Ignacio Garcia Colomo y Enric Pallarés junto con el voluntario Sr. Domenech Toquero,el sábado 4 de Mayo de 2013 volvió de nuevo a surcar los cielos en vuelo de prueba y certificación, de las manos de Ignacio Garcia Colomo y el ingeniero Sr. Oliva.
Es uno de los pocos veleros clasicos en España que hará recordar viejos tiempos en las escuelas de Monflorite, Ocaña y Somosierra.
Enric Pallarés.
 
Mr. Garcia Colomo (front) and the Certifying Engineer Mr. Oliva being helped by Mr/s Pallarés and Toquero

In 2012, a 1965 veteran Bergfalke-III glider with the naming plate EC-BOJ, owned by the Igualada-Odena Gliding Club, was restored in the Viladecans FPAC workshop by the Volunteer Benefactor Members Mr/s. Ignacio Garcia Colomo and Enric Pallares, supported by the volunteer Mr. Domenech Toquero.
On Saturday, May 4th. 2013, it returned to the air for a testing and certification flight commanded by Mr./s Garcia Colomo and the certification engineer Mr. Oliva. 
Being one of the few classic sailplanes in Spain, it will bring memories of the Monflorite, Ocaña and Somosierra schools old days.
Enric Pallares.