2013/05/26

FPAC@AEROSPORT 2013

Dissabte 25 i Diumenge 26 els voluntaris de la FPAC participaren a l'AEROSPORT 2013 que anualment es celebra a l'aeròdrom d'Igualada-Òdena.

El Sábado 25 y Domingo 26 los voluntarios de la FPAC participaron en el AEROSPORT 2013 que se celebra anualmente en el aeròdromo de Igualada-Òdena

On Saturday 25th. and Sunday 26th. the FPAC volunteers participated in the AEROSPORT 2013 which is held annually at the aerodrome of Igualada-Òdena.

25-5-2013 morning
L'afluència de públic va ser mes molt mes gran Diumenge que Dissabte. La afluencia de público fué mucho mayor el Domingo que el Sábado. Public inflow was much higher on Sunday that on Saturday.

26-5-2013 noontime


Per ajudar a les operacions de vol i atendre l'estand que ens va facilitar l'empresa LAMINAIR, amb mobiliari cedit per l'Aeroclub d'Igualada-Òdena, vam ser-hi set voluntaris dels que tres repetirem els dos dies i dos eren aprenents-alumnes del taller-escola. El reduït núero de voluntaris entre els aprenents-alumnes s'explica per que la setmana vinent tenen exàmens finals.

Para apoyar las operaciones en vuelo y atender el stand que nos facilitó la empresa LAMINAIR, con mobiliario cedido por el Aeroclub de Igualada-Òdena, hubo siete voluntarios de los que tres repetimos los dos días, y dos eran aprendices-alumno del teller-escuela. La falta de voluntarios entre los aprendices-alumnos se explica por que la próxima semana tienen exámenes finales.

To support flight operations and attend the booth providedd by the company LAMINAIR with furnishings of  the Aeroclub of Igualada-Òdena, there were seven volunteers of which three repeated two days, and two were apprentice-pupils of the FPAC workshop-school. Next week final exams at their Technical Institute explain the lack of volunteers among apprentice-pupils.

A l'estand vam atendre bastantes consultes sobre les activitats de la FPAC i Diumenge repartirem fulls volants per promocionar els PACOB a l'aeroport de Sabadell.

En el stand atendimos bastantes consultas sobre las actividades de la FPAC y el Domingo repartimos hojas volantes para promocionar los PACOB en el aeropuerto de Sabadell.


At the booth we attended many inquiries about the activities of the FPAC and on Sunday handed out fliers to promote the PACOB events at Sabadell airport.

26-5-2013 Volunteers Alejandro de Diego and Mariano Pedrero

En quant a aeronaus i pilots, tot i tindre pilot pel Dissabte, la Mentor no va poder volar per l'avaria a l'indicador de posició del tren d'aterratge reportada després del PAC Obert del diumenge passat. 

En cuanto a aeronaves y pilotos, a pesar de contar con un piloto para el sábado, la Mentor no pudo volar por la avería en el indicador de posición del tren de aterrizaje reportada después del PAC Obert del pasado domingo.

As for aircraft and pilots, despite having a pilot for Saturday, the Mentor was unable to fly for the fault in the landing gear position indicator reported after last Sunday PAC Obert flight.
 
25-5-2013 The three FPAC participants at LEIG Aerosport (Jordi Pons)

Dissabte van poder volar cinc pilots i un d'ells portà amb la EC-FTZ un soci benefactor i voluntari a qui correspongué el vol que sortejarem al PAC Obert del passat mes de Març.

El Sábado pudieron volar cinco pilotos, uno de ellos llevó en la EC-FTZ el socio benefactor y voluntario a quien correspondió el vuelo que sorteamos en el PAC Obert del pasado mes de Marzo.

Five pilots could fly on Saturday. On the EC-FTZ one of them took the benefactor and volunteer member who won last March PAC Obert raffle.

25-5-2013 The Zlin Akrobat EC-BDS at LEIG (Jordi Pons)

Diumenge vam comptar amb tres pilots encara que un no va poder volar doncs la Akrobat presentà una avaria en la roda de cua després del vol de tornada del Dissabte. Problema que no es va poder sol.lucionar a temps.

Para el Domingo contamos con tres pilotos aunque uno no pudo volar pues la Akrobat presentó una avería en la rueda de cola después del vuelo de regreso del Sábado y no se pudo solucionar a tiempo.

For Sunday we had three pilots available although one could not fly because the Akrobat presented a tail wheel breakdown after Saturday return flight from LEIG that could not be solved on time. 


25-5-2013 The original Casa Bü 1131 EC-FUU at LEIG  (Jordi Pons)

25-5-2013 ... and a Bü 131 Flying Replica at LEIG (Jordi Pons)

26-5-2013 The arrival of the EC-FTZ at LEIG with  C. Algué & A. Blanchart on board (DJR)26-5-2013 Two Volunteers ready to support the departure of the EC-FTZ at LEIG (DJR)Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada