2016/05/30

PAC·OBERT 19/06/2016 - EXPO JAPAN DOMESTIC MARKET 2016 & CONCURS DE FOTOGRAFIA

 

L'EXPOSICIÓ D'AUTOMÒBILS JAPONESOS "EXPO JDM" TORNA AL PAC·OBERT!

PODRÁS PARTICIPAR AL CONCURS DE FOTOGRAFIA "PAC·OBERT JUNY 2016"!

CELEBRAREM ELS 50 ANYS DE SERVEI DE LA EC-BBJ!

NO T'HO PERDIS!

Diumenge 19 de Juny, de 10:00 a 14:00 a l'Aeroport de Sabadell. Entrada Lliure.


 

VUELVE AL PAC·OBERT LA EXPOSICIÓN DE AUTOMÓVILES JAPONESES "EXPO JDM"!

PODRÁS PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA "PAC·OBERT JUNIO 2016"!

CELEBRAREMOS LOS 50 AÑOS DE SERVICIO DE LA EC-BBJ!

NO TE LO PIERDAS!

Domingo 19 de Junio, de 10:00 a 14:00 en el Aeropuerto de Sabadell. Entrada Libre


 

THE JAPANESE CAR EXHIBITION "EXPO JDM" RETURNS TO THE PAC·OBERT!

YOU WILL BE ABLE TO PARTICIPATE IN THE "JUNE 2016 PAC·OBERT" PHOTO CONTEST

WE WILL CELEBRATE THE 50TH ANNIVERSARY OF THE EC-BBJ!

DON'T MISS THE SHOW!

Sunday, June 19th, from 10:00 to 14:00 at Sabadell Airport. Free entrance.


 

BASES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA

"PAC·OBERT JUNY 2016"

La Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya (FPAC) convoca el concurs de fotografia PAC OBERT Juny 2016.
Bases del concurs
1.- El tema de les fotografies estarà relacionat amb la jornada de portes obertes "PAC·OBERT" del Diumenge dia 19 del mes de juny de 2016.
2.- Cada participant podrà enviar tant sols una fotografia que estarà identificada amb un títol.
3.- Les fotografies s'enviaran en format JPEG, de 800 píxels per polzada al compte de correu de la Fundació: FPAC@FPAC.ORG
4.- Al correu s'ha de fer constar informació sobre l'autor; Nom i cognoms, telèfon, adreça i número de DNI o document equivalent. Les dades personals subministrades no es facilitaran a tercers i s'utilitzaran exclusivament per comunicacions relacionades amb aquest concurs.
5.- En el termini màxim de 5 dies la FPAC confirmarà la recepció del missatge assegurant d'aquesta manera la correcta recepció de les fotografies.
6.- Es permet el retoc de les fotografies amb qualsevol programa d'edició no permetent la col·locació d'un marc o marge al voltant de la mateixa ni la inclusió d'elements.
7.- Les fotografies no inclouran cap tipus de marca d'aigua.
8.- El termini per a la recepció de les fotografies comença el 19/06/16 i finalitza el 26/06/16
9.- Les fotografies enviades seran originals no violant cap dret d'autor sent la persona que envia la fotografia l'únic responsable de les accions que es puguin ocasionar en el cas de violació del mateix.
10.- La FPAC es reserva el dret d'eliminar qualsevol fotografia que no compleixi les condicions indicades.
11.- Les fotografies enviades podran estar exposades a les instal·lacions físiques i / o entorns virtuals de la FPAC, podran ser utilitzades en publicacions físiques i / o virtuals de la FPAC i / o podran ser utilitzades per promocionar la FPAC i / o les seves activitats.
12.- Els autors cedeixen els drets de publicació de la foto a la FPAC en els apartats descrits en el punt anterior i la FPAC esmentarà sempre l'autoria de la foto.
13.- La foto guanyadora, haurà de ser lliurada en alta resolució i format JPG. La manca de lliurament de la foto en alta resolució, invalida el premi
14.- Els autors conservaran el dret de propietat de les seves imatges, en conseqüència, la FPAC es compromet a no comercialitzar les imatges sense consentiment de l'autor corresponent.
Elecció de la fotografia guanyadora:
  • La fotografia guanyadora serà la que rebi més "m'agrada" en l'àlbum assignat al concurs.
  • La decisió del jurat es realitzarà el 10/07/2016
  • El guanyador o La guanyadora s'anunciarà a la pàgina www.fpac.org i al Facebook de la FPAC
Premis:
Un vol en un avió clàssic de la FPAC

 
BASES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
"PAC OBERT JUNIO 2016”

La Fundación Parc Aeronàutic de Catalunya (FPAC) convoca el concurso de fotografía PAC OBERT Juny 2016.
Bases del concurso
1.- El tema de las fotografías estará relacionado con la jornada de puertas abiertas “PAC·OBERT” del Domingo día 19 del mes de Junio de 2016.
2.- Cada participante podrá enviar sólo una fotografía que estará identificada con un título.
3.- Las fotografías se enviarán en formato JPEG, de 800 píxeles por pulgada a la cuenta de correo de la Fundación: FPAC@FPAC.ORG
4.- En el correo se hará constar información sobre el autor; Nombre y apellidos, teléfono, dirección y número de DNI o documento equivalente. Los datos personales suministrados no se facilitan terceros y se utilizarán exclusivamente para comunicaciones relacionadas con este concurso.
5.- En el plazo máximo de 5 días la FPAC confirmará la recepción del mensaje asegurando de esta manera la correcta recepción de las fotografías.
6.- Se permite el retoque de las fotografías con cualquier programa de edición no permitiéndose la colocación de un marco o margen alrededor de la misma ni la inclusión de elementos.
7.- Las fotografías no contarán con marca de agua alguna.
8.- El plazo para la recepción de las fotografías comienza el 19/06/16 y finaliza el 26/06/16
9.- Las fotografías enviadas serán originales no violando ningún derecho de autor siendo la persona que envía la fotografía el único responsable de las acciones que se pudieran ocasionar en el caso de violación del mismo.
10.- La FPAC se reserva el derecho de eliminar cualquier fotografía que no cumpla las condiciones indicadas.
11.- Las fotografías enviadas podrán estar expuestas en las instalaciones físicas y/o entornos virtuales de la FPAC, podrán ser utilizadas en publicaciones físicas y/o virtuales de la FPAC y/o podrán ser utilizadas para promocionar la FPAC y/o sus actividades.
12.- Los autores ceden a la FPAC los derechos de publicación de la foto los términos descritos en el punto anterior y la FPAC se compromete a mencionar siempre la autoría de la foto.
13.- La foto ganadora, deberá ser entregada en alta resolución y formato JPG. La falta de entrega de la foto en alta resolución, invalida el premio
14.- Los autores conservarán el derecho de propiedad de sus imágenes y en consecuencia, la FPAC se compromete a no comercializar las imágenes sin el consentimiento del autor correspondiente.
Elección de la fotografía ganadora:
  • La fotografía ganadora será la que reciba más “me gusta” en el álbum asignado al concurso.
  • El fallo del jurado se realizará el 10/7/2016
  • La ganadora o el ganador se anunciará en la página www.fpac.org y en el Facebook de la FPAC.
Premios:
Un vuelo en un avión clásico de la FPAC


PHOTOGRAPHY CONTEST
"PAC OBERT JUNE 2016"

The Parc Aeronautic de Catalunya Foundation (FPAC) announces the “PAC OBERT JUNE 2016” photo contest .
Competition rules
1. The theme of the photographs will be related to the Sunday 19th of June 2016 open house "PAC·OBERT".
2. Each participant may submit only one photograph duly identified with a title.
3. The photographs must be sent in JPEG format, 800 pixels per inch, to the email account of the Foundation: FPAC@FPAC.ORG
4. The mail shall contain information about the author: Full Name, phone, address and number of ID card or equivalent document. The personal information will not be provided third parties and will be used exclusively for communications relating to this contest.
5. Not later than 5 days the FPAC will confirm receipt of the message thus ensuring the correct reception of the photographs.
6. Retouching photos with editing program is allowed, however the placement of a frame or border around the photo or the inclusion of items is not allowed.
7. The photographs will not have any water mark.
8. The period for receipt of photographs begins 06/19/16 and ends 26/06/16
9. Photographs submitted must be original not violating any copyright. The the person sending the photo will be solely responsible for actions that may result in case of violation.
10. The FPAC reserves the right to delete any photo that does not meet the conditions set in the contest rules.
11. The photographs submitted may be exposed at FPAC physical facilities and / or virtual environments. The FPAC may use the submitted photographs in its physical and / or virtual publications and / or use them to promote the FPAC and / or the FPAC activities.
12. The authors grant the rights of the above stated publishing to the FPAC and the FPAC will always mention the author of the photo.
13. The awarded photo, is to be submitted in high resolution JPG format. The failure to deliver the photo in high resolution invalidates the prize
14. The authors retain the right of ownership of their images, therefore the FPAC agrees not to sell the images without the consent of its author.
Choosing the winning photograph:
  • The winning photograph will receive thet receiving more "likes" on the album assigned to the competition.
  • The jury will be meet on 10.07.2016
  • The winner will be announced in the FPAC website (www.fpac.org) and in the FAPC Facebook page.
The Award:
The winner will be awarded a flight in a FPAC heritage aircraft.
 2016/05/23

EXPO CATALUNYA AERONAUTICA 1916-2016 -4-

 
La Pou du Ciel, precursora dels ultralleugers, i pregonada per Marià Foyé com exemple del que tenien que ser els avions populars, acompanyada del Gegant d'El Prat que reprodueix la figura d'un gegant de l'aviació catalana, en Josep Canudas, donen la benvinguda als visitants © FPAC - Montse Fernández

 

Més de 100 persones visitaren l'exposició el dissabte 21, dia de màxima afluència. A la cloenda de la primera setmana passa de 500 la suma de visitants.


Horaris de visita, fins el diumenge 12 de juny.
10:30 a 13:30 de dimarts a diumenge
16:30 a 19:30 de dimarts a dissabte

SITUACIÓ DE L'EDIFICI CENTRE CULTURAL AERONÀUTIC
Avinguda Pepa Colomer / Carrer Josep Maria Carreras Dexeus AEROPORT DE BARCELONA - EL PRAT
Latitud: 41.309054 | Longitud: 2.087165
Accés per Línies de Bus PR2/PR3
Des de l'Estacio Rodalies El Prat de Llobregat (RENFE / Metro L9) fins la Parada Terminal Corporativa (Cal demanar al conductor la parada a l'iniciar el trajecte)
Accés per AEROBUS, TMB 46, L77
Es triguen uns 10 minuts si s'hi va caminant des de la parada mes propera a la terminal T2C.
Accés en automòbil
La millor ruta per arribar-hi amb cotxe es fer cap a la T2 de l'aeroport.
Després de l'obligat gir a l'esquerra que cal fer un cop s'han passat els tres els edificis terminals de la T2, i just passada l'antiga torre de control, cal girar cap la dreta seguint la indicació de TERMINAL CORPORATIVA.
L'edifici del CCA, es troba just en front de l'aparcament de la Terminal Corporativa, a uns 100 metres del gran hangar d'IBERIA

La Pou du Ciel, precursora de los ultraligeros, y pregonada por Mariano Foyé como ejemplo de lo que tenían que ser los aviones populares, acompañada del Gigante de El Prat que reproduce la figura de un gigante de la aviación catalana, Josep Canudas, dan la bienvenida a los visitantes © FPAC - Montse Fernández


Mas de 100 personas visitaron la exposición el Sábado 21, dia de máxima afluencia. Al cierre de la primera semana la suma de visitantes excede de 500.Horario de visita hasta el Domingo 12 de Junio.
10:30 a 13:30 de Martes a Domingo
16:30 a 19:30 de Martes a Sábado

SITUACIÓN DEL EDIFICIO CENTRO CULTURAL AERONÁUTICO
Avinguda Pepa Colomer / Carrer Josep Maria Carreras Dexeus AEROPUERTO DE BARCELONA - EL PRAT
Latitud: 41.309054 | Longitud: 2.087165
Acceso por Líneas de Bus PR2/PR3
Desde Estación Rodalies-El Prat de Llobregat (RENFE o METRO L9) a Parada Terminal Corporativa (Solicitar la parada al conductor)
Acceso por AEROBUS, TMB 46, L77
Se tarda unos 10 minutos andando desde la parada mas cercana a la terminal T2C.
Acceso en automóvil:
La mejor ruta para ir al CCA es dirigirse a la T2 del Aeropuerto.
Después del obligado giro a la izquierda que hay que hacer una vez que se han pasado los tres edificios terminales de la T2, justo después de pasar la antigua torre de control, hay que girar a la derecha, siguiendo la indicación TERMINAL CORPORATIVA.
El edificio del CCA, se encuentra justo frente el aparcamiento de la Terminal Corporativa, a unos 100 metros del gran hangar de IBERIA.


The Pou du Ciel, precursor of the ultralight and proclaimed by Marià Foyé as an example of what had to be popular aircraft, accompanied by the El Prat Gian Character depicting the figure of a giant catalan airman, Josep Canudas, welcome visitors © FPAC - Montse Fernandez


More than 100 visitors on Saturday 21st, the maximum inflow day. The first week of the exhibition recorded more than 500 visitors. Opening schedule until Sunday, June 12th.
10:30 to 13:30 Tuesday to Sunday
16:30 to 19:30 Tuesday to Saturday

LOCATION OF THE AERONAUTICAL CULTURAL CENTER
Av. Mari Pepa Colomer with Josep Maria Carreras Dexeus St. - BARCELONA-EL PRAT Airport
08820 El Prat de LLobregat- Barcelona - Spain
Latitude: 41.309054 | Longitude: 2.087165
Access by local Bus PR3 or PR2
From “El Prat Rodalies” station (RENFE / L9 METRO) to the Terminal Corporativa stop (When boarding the bus, pls. require the driver to stop at Terminal Corporativa).
Access by Aerobus, TMB 46 or L77.
Stop at the terminal T2C, it takes about 10 minutes walking from the T2C to the CCA
Access by car
The best route by is to address to the T2 terminals of the BCN airport.
Once passed the three T2 terminals and the compulsory left turn, right after the old Tower, there's a “TERMINAL CORPORATIVA” indication.
Turn right and drive following the signs "TERMINAL CORPORATIVA".
The CCA building is located just in front of the Corporate Terminal parking lot, about 100 m away from the very large IBERIA hangar.
 
La figura del gegant de l'aviació catalana, Josep Canudas
La figura del gigante de la aviación catalana, Josep Canudas
The giant character of the catalan aviation giant, Mr. Josep Canudas
© FPAC - Montse Fernandez

Caldrien quasi quaranta anys per que els ultralleugers fossin una realitat i popularitzesin l'aviació motoritzada
Tendrían que pasar casi cuarenta años para que la aparición de los ultraligeros popularizase la aviación motorizada
It would take almost forty years to make reality the popular aircraft, the ultralights
QUICKSILVER MXL-SPORT-II EC-FI8
© FPAC - Montse Fernandez
AJUDANT, POTS GUANYAR UNA VOLTA AÈRIA A CATALUNYA

Si després de veure l'exposició t'animes a ajudar-nos fent-te Soci Benefactor de la FPAC, participaràs en el sorteig d'una volta aèria per a dos persones, per els aeròdroms de Catalunya, en una Cessna 172 de la Fundació.
Si ja ets Soci Benefactor de la FPAC no oblidis deixar constància de la teva visita al Llibre de Socis de la FPAC. El trobaràs al taulell de recepció.

A primers dels 90 s'avaluaren autogirs ultralleugers per missions de vigilància forestal
En los primeros años 90 se evaluaron autogiros ultraligeros para misiones de vigilancia forestal
In the early 90's ultralight gyros were evaluated for forest monitoring missions

SALLEN MACH-10 © FPAC - Montse Fernandez AYUDANDO, PUEDEN GANAR UNA VUELTA AÉREA A CATALUÑA

Si después de realizar su visita se animan a ayudarnos haciéndose Socios Benefactores de la FPAC, participarán en el sorteo de una vuelta aéra para dos personas por los aeródromos de Cataluña, en una Cessna 172 de la Fundación.
Si ya es Socio Benefactor de la FPAC, para participar en el sorteo, no olvide dejar constancia de su visita en el Libro de Socios. Lo encontrará en el Mostrador de Recepción.

Els velers restaurats al taller del CCA per els Voluntaris de la FPAC sobrevolen l'exposició
Los veleros restaurados
en el taller del CCA por los Voluntarios de la FPAC sobrevuelan la exposición
The gliders restored at the CCA workshop by the FPAC Volunteers fly over the exhibition

© FPAC - Montse Fernandez 

JOINING THE FPAC PARTNERSHIP YOU MAY WIN A CATALONIA TOUR BY AIR

After the visit, should you wish to support us by joining the FPAC Benefactors Partnership, don't forget to record your call in the partners' book, available at the welcome desk.
If you already are a Benefactor Partner of the FPAC, don't forget to record your call in the above mentioned partner's book.
You may win a tour for two persons flying to the aerodromes of Catalonia with a Cessna 172 of the Foundation.

2016/05/17

EXPO CATALUNYA AERONAUTICA 1916-2016 -3-

Més de 200 persones visitaren l'exposició durant el primer cap de setmana

Más de 200 personas visitaron la exposición durante el primer fin de semana

More than 200 visitors on the first exhibition weekend

 

MEDIA CLIPS


ALLPLANE TV


13/5/2016 (c) Conrad Miquel Antich
Clica aquí per veure el videoreportage de l'exposició emès per El Prat TV
Pulsa aquí para ver el videoreportaje emitido por El Prat TV
Click here to see the El Prat local TV coverage of the opening event


Artículo publicado en La Vanguardia, el Domingo 15 de Mayo

Article publicat a La Vanguardia, el diumenge 15 de Maig

Clica aquí per veure el reportatge d'AERIBALTA.com

CORREUS  CORREOS  MAIL


Bon dia Srs/Sres de la fundació,
Es un plaer donar-vos la més sincera enhorabona per l'excel·lent treball realitzat amb l’ Exposició commemorativa del Centenari del Desenvolupament de l'Aviació Civil a Catalunya, així com a l’últim PAC·OBERT.
Crec que és un fidel reflex de l'esforç i dedicació d'un gran equip que treballa dia a dia per conservar aquest tros d'història que és l'aviació a Catalunya, i que avui en dia és present en els cors de molts veterans i en la il·lusió i curiositat de les generacions més modernes.
Com a soci, com a alumne i com a amic us animo a tota la Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya a continuar amb aquesta meravellosa tasca de la que n'estem tots tan orgullosos.
Molt bona feina.
Salutacions,


Buenos días Sres / Sras de la fundación,

Es un placer darles la más sincera enhorabuena por el excelente trabajo realizado con la Exposición conmemorativa del Centenario del Desarrollo de la Aviación Civil en Cataluña, así como el último PAC·OBERT.

Creo que es un fiel reflejo del esfuerzo y dedicación de un gran equipo que trabaja día a día para conservar este trozo de historia que es la aviación en Cataluña, y que hoy en día está presente en los corazones de muchos veteranos y en la ilusión y curiosidad de las generaciones más modernas.

Como socio, como alumno y como amigo os animo a toda la Fundación Parc Aeronàutic de Catalunya a continuar con esta maravillosa tarea de la que estamos todos tan orgullosos.

Muy buen trabajo.

Saludos,Good morning Sirs,

It is a pleasure to give you the most sincere congratulations on the excellent work done with the exhibition commemorating the Centenary of the Development of Civil Aviation in Catalonia, as well as for the latest PAC·OBERT exhibition.

I think it is a reflection of the effort and dedication of a great team that works every day to preserve this piece of history that is the aviation in Catalonia, which today is present in the hearts of many veterans and in the enthusiasm and curiosity of the modern generations.

As a partner, as a student and as a friend I encourage all in Parc Aeronàutic de Catalunya Foundation to continue this wonderful work that we're all so proud.

A very good job.

Regards,

PAC·OBERT 15/05/2016 REPORT


15/05/2016 © FPAC - Miguel Ángel González

El Soci Benefactor Nº 324, el Soci Benefactor Voluntari Nº 489, i l'Estudiant en Pràctiques, Voluntari Nº 546 han estat agraciats amb un vol* en una aeronau clàssica de la FPAC.

*Els vols tindran lloc durant el PAC·OBERT programat pel 15 de Maig de 2016 o en data anterior, a acordar. Per concretar data i detalls del vol s'agrairà que els premiats ens contactin per correu electrònic a: OPERACIONS@FPAC.ORG


EC-FTZ & EC-CHQ © FPAC - DJREl Socio Benefactor Nº 324, el Socio Benefactor Voluntario Nº 489, y el Estudiante en Práctcas Voluntario Nº 546 han sido agraciados con un vuelo* en una Aeronave Clásica de la FPAC.

*Los vuelos tendrán lugar durante el PAC·OBERT programado para el 15 de Mayo de 2016 o en fecha anterior, a acordar. Para concretar fecha y detalles del vuelo se agradecerá que los premiados nos contacten por correo electrónico a: OPERACIONS@FPAC.ORG15/05/2016 © FPAC - DJR


The FPAC Benefactor Member Nº 324, the Volunteer Benefactor Member Nº 489, and the Intern Student, Volunteer Nº 546 have been awarded a flight* in an FPAC Classic Airplane.

*The flights can be scheduled, either on May 15th PAC·OBERT exhibition, or on a previous date. To agree on the date and the details of the flight please email us to: OPERACIONS@FPAC.ORG15/05/2016 © FPAC - DJR
   

Una excel·lent meteorologia acompanyà la presentació del nou avió de la FPAC, el EC-FIP, Britten Norman BN-2, Islander.

BN-2 EC-FIP © FPAC - Toni Tejón


L'anunci del vol del Super Saeta EC-GZN va convocar un nombrós grup de spotters que disfrutaren de valent a lo llarg del matí.

15/05/2016 © FPAC - DJR


Al programa de vols escalonats, inesperadament s'hi afegí una operació de l'helicòpter EC-KFU, Aerospatiale Ecureuil AS350B-3 de TAF, que obrí el show a les 11, just quan la Dornier escalfava motor per fer les primeres passades de la jornada.


EDC-GZN Super Saeta 15/05/2016 © FPAC - Toni Tejón


Després dels esperats sobrevols a baixa cota del Super Saeta, els spotters i visitants disfrutaren amb un segon imprevist. Dos helicòpters Augusta Bell de la Força Aèria Italiana que havien fet nit a Sabadell, ens oferiren una operació de sortida en formació i un segon sobrevol a baixa cota.


15/05/2016 © FPAC - Javier Ortega Figueiral


Llàstima que, amb tant bon temps, el matí aeronàutic no es pugués arrodonir amb la desfilada de les tres Bückers, per falta de disponibilitat de pilots. 

15/05/2016 © FPAC - DJR
 

Així doncs, per completar la jornada, ens tinguerem que conformar amb les de la Bücker EC-FUU, la Cessna EC-BBJ i la PA-18 EC-JJL.

BN-2 EC-FIP © FPAC - Toni Tejón


Una excelente meteorología acompañó la presentación del nuevo avión de la colección de la FPAC, el Britten Norman BN-2 Islander matrícula EC-FIP.

BN-2 EC-FIP © FPAC - Toni Tejón
 
El anuncio del vuelo del Super Saeta EC-GZN convocó un numeroso grupo de spotters que disfrutaron de lo lindo a lo largo de la mañana.

Dornier Do-27 EC-CHQ © FPAC - Toni Tejón


Al programa de vuelos escalonados, inesperadamente se añadió una operación del helicóptero EC-KFU, Aerospatiale Ecureuil AS350B-3 de TAF, que abrió el show a las 11, justo cuando la Dornier calentaba motor para hacer las primeras pasadas de la jornada.

15/05/2016 © FPAC - DJR

Tras los esperados sobrevuelos a baja cota del Super Saeta, los spotters y visitantes disfrutaron con un segundo imprevisto. Dos helicópteros Augusta Bell de la Fuerza Aérea Italiana que habían hecho noche en Sabadell, nos ofrecieron una operación de salida en formación y una segunda pasada a baja cota. Todo un detalle.

EC-GZN Super Saeta 15/05/2016 © FPAC - Alejandro de PradoLástima que con tan buen tiempo, la mañana aeronáutica no se pudiera redondear con el desfile de las tres Bückers, esta vez falló la disponibilidad de pilotos.

Dornier Do-27 EC-CHQ © FPAC - Toni TejónAsí pues, nos tuvimos que conformar con un cierre a cargo de la Bücker EC-FUU, la Cessna EC-BBJ y la PA-18 EC-JJL.

15/05/2016 © FPAC- DJRA glorious morning framed the first exhibition of the EC-FIP, Britten Norman BN-2 Islander. The latest addition to the FPAC collection.

BN-2 EC-FIP © FPAC - Toni Tejón


The announcement of the flight of the Super Saeta EC-GZN gathered a large group of spotters who enjoyed very much the airshow.


EC-GZN Super Saeta 15/05/2016 © FPAC - Alejandro de Prado


The program of staggered flights, unexpectedly started with the operation of the TAF helicopter EC-KFU, an Aerospatiale Ecureuil AS350B-3 which opened the show at 11, just when the Dornier was warming up the engine to perform the first pass of the day.

Dornier Do-27 EC-CHQ © FPAC - Toni Tejón


After the expected low level flybys of the Super Saeta, the spotters and visitors enjoyed a second unexpected show. Two helicopters Augusta Bell from the Italian Air Force who had spent the night in Sabadell, offered a take-off in formation followed by a second flyby at low altitude.


15/05/2016 © FPAC - DJR


It was a pity not being able to enjoy the flyby of the three Bückers due, this time, to lack of availability of pilots.

 EC-YSP Brügger MB-2 "Colibri" © FPAC - Toni Tejón


So, to complete the day, we had to conform ourselves with the flybys of the Bücker 131 EC-FUU, the Cessna 127 EC-BBJ and the Piper PA-18 EC-JJL.

SP-ALG Antonov AN-2  in restoration © FPAC - Toni Tejón