2013/09/29

EC-BNU Fauvel AV-36 @ LEBL-CCA Entrada Revisada - Reviewed Entry

Progressen els treballs de restauració de la Fauvel AV-36 al Taller de la FPAC cedit per AENA al edifici CCA de LEBL.

 

Progresan los trabajos de restauración del "Ala Volante" en el Taller de la FPAC cedido por AENA en el edificio CCA de LEBL.

 

Progress of the Fauvel AV-36 restoration works at the workshop lent by AENA to the FPAC in the CCA building of LEBL.

 

Els Srs. Enric Pallarès i Antoni Salvador (c) Jordi Rull
Els Socis Benefactors Voluntaris de la FPAC, senyors  Enric PallarésCamas i Antoni Salvador Creus porten el pes del treball de restauració per exposició estàtica de la Fauvel AV-36. Una activitat que que no ha parat des de que es transportaren les restes del EC-BNU des del magatzem de Viladecans el passat 22 de Maig.


Los Socios Benefactores Voluntarios de la FPAC, señores Enric Pallarés Camas y Antonio Salvador Creus llevan el peso del trabajo de restauración de la Fauvel-Wassmer A-36. Una actividad que no ha parado desde que se transportaron los restos del EC-BNU desde el almacén de Viladecans el pasado 22 de Mayo.


Mr/s Enric Pallarés Camas and Antonio Salvador Creus, Volunteer and Benefactor Members of the FPAC have been concentrated on the tasks of recovering, rebuilding and restoring to its original aspect the remains of the Fauvel A-36 EC-BNU, for future static display, since its arrival from the Viladecans warehouse on last May 22nd.


LA HISTÒRIA - LA HISTORIA - THE HISTORY


Segons ens informan el Sr. Pere Serra de Argila, Patró de la Fundació a càrrec del Departament d'Història i Cultura, i el Sr. Cristòfol Jordà Sanuy, Patró i ex President de la Fundació, la Fauvel en restauració té el Nº de Sèrie 151 i originalment va volar a França, a un aeroclub del Limousin amb el indicatiu F-CCDT.

Va aribar a Espanya a finals dels anys 60 i es va matricular l'any 1969 a nom de l'Aeroclub Barcelona-Sabadell que tenia la operació de vol sense motor a l'aeròdrom d'Igualada-Òdena.
Quan es va formar l'actual Club de Vol a Vela d'Igualada, La Fauvel va quedar en mans de particulars i finalment abandonada a un hangar de l'aeròdrom.

A punt de ser destruida, la Fundació va fer-se càrrec del que restava i amb l'ajuda d'un amic enginyer de la Oficina Tècnica d'AENA que va facilitar el transport, ho emmagatzemà a Viladecans entre els anys 2003 i 2004.

La EC-BNU actualment figura en el Registre Nacional d'Aeronaus Civils com donada de Baixa.

També ens informan que la casa Wassmer va fabricar bastantes Fauvel AV-36 sota llicència, peròque també se'n van fabricar moltes més per particulars, a França el propi Mr. Fauvel, Aeroclubs, i també al Canadà, Brasil, Suïssa, etc. I que la casa Wassmer va fabricar fins el numero de sèrie 150.
Según nos informan el Sr. Pere Serra de Argila, Patrono de la Fundación a cargo del Departament de Història i Cultura, y el Sr. Cristòfol Jordà Sanuy, Patrono y ex Presidente de la Fundación, la Fauvel en restauración tiene el N º de Serie 151 y originalmente voló en Francia, en un aeroclub del Limousin con el indicativo F- CCDT.

La Fauvel llegó a España a finales de los años 60 y se matriculó en 1969 a nombre del Aeroclub Barcelona- Sabadell que operaba los planeadores en el aeródromo de Igualada-Òdena.


Cuando se formó el actual Club de Vuelo a Vela de Igualada , La Fauvel quedó en manos de particulares y finalmente abandonada en un hangar del aeródromo.


A punto de ser destruida, la Fundación se hizo cargo de los restos y con la ayuda de un amigo ingeniero de la Oficina Técnica de AENA que facilitó el transporte, los almacenó en Viladecans en algún momento entre los años 2003 y 2004.


La EC-BNU figura actualmente en el Registro Nacional de Aeronaves Civiles como dada de Baja.


También nos informan que la casa Wassmer fabricó bastantes Fauvel AV-36 bajo licencia
, pero que también se fabricaron muchas más por particulares, en Francia por el propio Mr. Fauvel y Aeroclubs, y también en Canadá, Brasil, Suiza, etc. Y que la casa Wassmer fabricó hasta el número de serie 150.

As reported by Mr. Pere Serra de Argila, Patron of the Foundation in charge of the Department of History and Culture, and Mr. Cristòfol Jorda Sanuy, Patron and former President of the Foundation, the Fauvel under restoration has the Serial No. 151 and originally flew in France, in a Limousin flying club with the callsign F-CCDT.

Our Fauvel came to Spain in the late 60s and was registered in 1969 by the Aeroclub Barcelona- Sabadell that had its gliders operating at the Igualada - Òdena airfield.
 

When the Igualada Gliding Club was formed, the Fauvel went to private hands and finally abandoned in a hangar at the airfield.
 

About to be destroyed, the Foundation took over the remains and with the help of a friendly engineer of the AENA Technical Office in charge of the new BCN runway construction, that facilitated the transportation means, were stored in Viladecans sometime between 2003 and 2004.

The EC-BNU is currently listed in the National Register of Civil Aircraft as Out of Service.
 

They also report that Wassmer company manufactured under license many Fauvel AV-36, however many more were built by individuals in France, as the very Mr. Fauvel and flying clubs. The model AV-36 was also built in Canada, Brazil, Switzerland, etc. The house Wassmer manufactured until the serial number 150.LA RESTAURACIÓ - LA RESTAURACIÓN - THE RESTORATIONEls treballs començaren amb la neteja i polit a fons de les estructures i recobriments de fusta per part del Sr. Antoni Salvador Creus.

(c) Jordi Rull
Los trabajos empezaron con la limpieza y pulido a fondo de las estructuras y recubrimientos de madera por parte de D. Antonio Salvador  Creus

(c) Jordi Rull

Works began with a deep cleaning and sanding of all wooden structures and the skin by Mr. Antoni Salvador Creus.


(c) Jordi Rull

Com es pot veure a les imatges següents, els voluntaris han estat treballant a la cabina i carlinga, i també fent una nova proa doncs es la part mes important que faltava a les restes de la Fauvel AV-36 que es restaura per exposició estàtica.

(c) Francesc Val
Como se puede ver en las siguientes imágenes, los voluntarios están trabajan en la cabina y carlinga, y también haciendo una nueva proa pues es la parte más importante que faltaba en los restos de la Fauvel AV-36 que se restaura por exposición estática .

(c) Francesc Val

As you can see in the pictures below, the volunteers are working in the cabin and cockpit, and also making a new bow since it is the most important part missing in the wreckage of the Fauvel AV-36 that is being restored for static display .


(c) Francesc Val

Encara que el "morro" original era d'un composite de poliester amb fibra de vidre, s'està fent una versió externament molt similar però en fusta. La cabina no tenía el terra i se n'ha fet un de nou, també s'han tingut que fer noves d'altres peces que faltaven, com el tancament transparent de la cabina.

(c) Francesc Val

Aunque el "morro" original era de un composite de poliéster con fibra de vidrio, se está haciendo una versión externamente muy similar pero en madera. La cabina no tenía su suelo y además de hacerle uno nuevo también ha habido que hacer otras piezas que faltaban como el cierre transparente de la cabina.


(c) Francesc Val
Although the original "nose" was of a polyester-glassfiber composite, it is being rebuilt on its very shape with wooden plates recovered with thin plywood. The cabin floor was missing and it has been made from new plywood. Other missing parts had to be made new too. The most important has been the transparent closure of the cabin. 


(c) Antoni Salvador

(c) Antoni Salvador

(c) Antoni Salvador


(c) Francesc Val
(c) Francesc ValDesprés d'una petita controvèrsia sobre si el model AV-36 era d'ales plegables o no, el que s'ha descobert és que si bé les ales no es plegaven pel transport, sí que es podia desmontar el morro i que els timons de direcció es plegaven 90º. Així es podia escurçar la ja petita longitud del "cos" de l'ala volant i es podia disposar longitudalment sobre una plataforma de transport per carretera.


(c) Antoni Salvador

Después de una pequeña controversia sobre si el modelo AV-36 era de alas plegables o no, lo que se ha descubierto es que si bien las alas no se plegaban para el transporte, sí que se podía desmontar el morro y que los timones de dirección se plegaban 90º.  Así se podía acortar la ya pequeña longitud del "cuerpo" del ala volante y disponerla longitudalment sobre una plataforma de transporte por carretera.


(c) Antoni Salvador

After a little controversy over whether the AV-36 was folding wings or not, what has been discovered is that although the wings did not fold for transport, the nose could be removed and the rudders folded 90 degrees. This allowed to shorten the already short length of the "body" and make possible the flying wing being placed on standard road transportation platforms.


(c) Jordi RullEl pas següent serà d'entelar el ala i superfícies mòbils. Ja s'està fent l'aprovisonament de la novavia i roba necessària.

El siguiente paso será entelar el ala y las superficies móviles. Ya se está realizando la compra y aprovisionamiento necesario de novavia y de tela.

Since the next step is to line the wing and moving surfaces, the sourcing and purchase of fabric and "novavia" primer has been already initiated.-----

Adjuntem aquesta fotografia per l'interès i coneixement que pugui tindre . Segons la informació de la web on hi figura, la imatge correspon a l'aeronau amb n º 136 de sèrie i fabricada per Wassmer. A primera vista és pràcticament igual a la nostra, que també va ser fabricada per Wassmer.
Adjuntamos esta fotografía por el interés que pueda aportar. Según la información de la web donde figura, la imagen corresponde a la aeronave nº 136 de serie y fabricada por Wassmer. A primera vista  es prácticamente igual a la nuestra, que también fué fabricada por Wassmer.

We attach this photograph by the interest it has to graphically contribute to the restoration. According to the information contained on the website where the image is located, the aircraft is of serial number 136 and built by Wassmer. At first glance it is almost identical to ours, which was also made ​​by Wassmer.

-----


I també us oferim la única imatge que coneixem de la EC-BNU que figura a "AviationCorner.net" i que està dedicada per el seu autor, el senyor Pere Escala ,de Spotters - El Prat a "la memòria de Antonio Coll, extraordinari instructor de vol, pilot acrobàtic i millor persona".

A la imatge, el Sr. Coll és qui corre l'ala, mantenint l´horitzontalitat durant l'operació d'envol.


Y también adjuntamos la única imagen que conocemos de la EC-BNU y que figura en "Aviation Corner.net" Su autor la dedica "a la memoria de Antonio Coll, extraordinario instructor de vuelo, piloto acróbatico y mejor persona". Es quien aparece en la foro corriendo el plano en el despegue.

And we also offer the only EC-BNU image we are acknowledged of.
It is from 
"AviationCorner.net" and is dedicated by the author, Mr. Pere Escala, de Spotters-El Prat, to "the memory of Antonio Coll extraordinary flight instructor, acrobatic pilot and a better person". Mr. Coll is the person who runs the wing, keeping it horizontal by the beginning of a towed take-off.


2013/09/19

ANULAT - ANULADO - CANCELLED PAC-OBERT Especial "Festa al Cel"

"Al haver-se cancel·lat la celebració de la "Festa al Cel" i haver ja realitzat un PAC-Obert aquest mes, no té sentit mantindre la convocatòria del Dissabte 28 de Setembre i per tant queda anul·lada"

El PAC Obert de Dissabte 28 s'havia convocat per atendre els visitants que cada any, el dia abans de la "Festa al Cel" s'acosten a LELL per veure de prop els avions que volaran el dia següent.

"Al no realizarse la "Festa al Cel" y haber celebrado ya un PAC-Obert este mes, no tiene sentido mantener la convocatoria prevista para el Sábado 28 de Septiembre y por tanto queda anulada"

El PAC Obert  del Sábado 28 se había convocado para atender a los visitantes que cada año, el dia antes de la "Festa al Cel" se acercan a LELL para ver de cerca los aviones que volarán el dia siguiente.


"Having already had a September PAC Obert on Sunday 8th and having been cancelled Barcelona's "Festa al Cel" Airshow, as informed last weekend,  the FPAC announces the cancellation of the event planned for Saturday 28th."

The reason is that it doesn't make sense to keep the call for a PAC Obert intended to support visitors wishing to closely see, the day before, the aircraft that participate in the Airshow.

2013/09/08

Especial Festa Major de Sabadell PAC.OBERT 2013-09-08 REPORT

El  Visitant amb el cupó Nº 284 i el Voluntari amb el Nº 149 varen ser premiats* amb un vol en avió clàssic de la FPAC

*Els premiats poden acordar la data i horari de realització del vol escrivint a operacions@fpac.org 

 

El Visitante con el cupón Nº 284 y el Voluntario con el Nº 149 fueron premiados* con un vuelo en avión clásico de la FPAC 

*Los agraciados pueden acordar la fecha y horario de realización del vuelo escribiendo a operacions@fpac.org

 

The Visitor with the coupon No. 284 and the Volunteer with the No. 149 one were awarded* a flight in an FPAC classic airplane

 *The awarded persons can agree upon the fight date and time by writing to operacions@fpac.org 


08:11 Voluntaris situant el AN2 © DJR

Sortosament la méteo va permetre que un molt gran nombre de visitants disfruressin de l'exposició conjunta d'aeronaus de la FPAC i del Aero Club Barcelon-Sabadell, de les visites guiades i de les visites a l'interior de l'Antonov AN-2 i a la cabina del Texan.

09:15 Comandada per el Pilot Voluntari, Albert Blanchart, arriba la Bücker EC-FTZ © DJR


No obstant, vam tindre que plegar a tres quarts de sis de la tarda al formar-se una bona tronada que descarregà poc mes tard.  

09:15 Comandada per el Pilot Voluntari, Carles Algué, arriba la Flamingo © DJR

Felizmente la meteorología permitió que un gran número de visitantes disfrutasen de la exposición conjunta de aeronaves de la FPAC y del Aero Club Barcelona-Sabadell, de las visitas guiadas y de las visitas al interior del Antonov AN-2 y a la cabina del Texan.

Els "estàtics" del ACBS des del AN-2 © DJR
 No obstante hubo que terminar a las seis mens cuarto de la tarde en previsión del fuerte aguacero que cayó pocos minutos mas tarde.

10:44 Gran i permanent afluència de visitants  © DJR

Fortunately the weather allowed a large number of visitors to enjoy the FPAC and Aero Club Barcelona-Sabadell joint exhibition of Classic Aircraft. Guided tours and visits to the cabin of the Antonov AN-2 and to the Texan cockpit were very much demanded.


13:39 Les famílies amb petits van ser majoria © DJR

 
However the exhibition had to close by a quarter to six p.m. in anticipation of the strong rainfall that occurred a few minutes later.
17:30 El cel es va ennegrint, la pluja s'acosta © DJR

A les 14:00 l'afluència continuava i hi havia molta cua de visitants al AN2 i T6, contrariament a la tarda en que l'afluència de visitants mimvá considerablement. Definitivament cal revisar els horaris del esdeveniment de la Festa Major del proper any. 17:35 Un spotter maquetista captant detalls de la Mentor © DJR

A las 14:00 la afluencia de visitantes continuaba y había una cola importante de visitantes al AN2 y T6. Por la tarde la asistencia fué mucho menor. Definitivamente cabe pensar en un uevo horario para el show del próximo año.


18:00 Ja ha caigut el primer ruixat © DJRBy The morning show closing time, two pm, the inflow of visitors and the waiting lines at the AN-2 and Texan were noticeable. On the contrary, afternoon show had much less attention. Definitely, the event of next year will have a revised show schedule.

18:30 Sota la pluja i comandada per el Pilot Voluntari, Xavier Jordà, la Mentor torna cap els hangars © DJR


Les imatges d'en Joaquim Rodríguez
Soci Benefactor i Voluntari de la FPAC
 

 

La  EC-LNO Tiger Moth

 
© Joaquim Rodríguez

© Joaquim Rodríguez

© Joaquim Rodríguez


La EC-FTZ Bücker 131

Una passada en Vol de Premi © Joaquim Rodríguez

Tornant d'un Vol de Premi © Joaquim Rodríguez

En vol de Premi © Joaquim Rodríguez

 

Les  EC-FUU Bücker 131 i  EC-BPT Aisa I-11B "Vespa"

© Joaquim Rodríguez

© Joaquim Rodríguez

 

Les Cessna 127  EC-BJJ  EC-JPY  EC-JSN

© Joaquim Rodríguez

© Joaquim Rodríguez

© Joaquim Rodríguez


La Mudry CAP10 EC-FVK

© Joaquim Rodríguez

 

 Els Avions que es pogueren vistar interiorment, i el seu públic.

Los aviones que se pudieron visitar interiormente, y su público.

 The visitors and the aircraft with the interior call permitted.  

 
Les cues per visitar els interiors foren llargues i contínues © Joaquim Rodríguez


Els Pilots Voluntaris tingueren que ajudar als Voluntàris d'Informació  © Joaquim Rodríguez
 
L'atenció contínua esgotà als pocs Voluntaris d'Informació © Joaquim Rodríguez

Lo mateix passà als avions de l'Aero Club © Joaquim Rodríguez


La afluència de visitants desbordà el númeo de voluntaris de control

Los voluntarios no pudieron controlar la visita a todas las aeronaves

 The number of visitors exceeded the capacity of the voluntary control 

 

 La Flamingo amb inesperats aspirants a pilot © Joaquim Rodríguez