2015/02/20

EC-BDS Back on Flight

La Zlin Akrobat Z-526A està de nou als hangars de la FPAC a LELL, llesta per lluir en vol als PAC·OBERT de primavera.

Han calgut sis mesos per finalitzar la revisió general a Rosique Classics Aircraft, un temps excessiu però no infreqüent quan per raó de calendari cal fer l'overhaul de l'hèlix a l'unic taller autoritzat de tot el mon, a Xèquia.

Es una llàstima que amb un promig anual, en els últims sis anys, de catorze operacions que totalitzen sis hores i trenta cinc minuts de temps vol per any, aquesta aeronau històrica tingui que estar sotmesa a un programa de manteniment propi d'una aeronau acrobàtica en actiu.

La raó d'aquest disbarat econòmic i tècnic no es sino la malèvola combinació de l'aprofitament que fan dels reglaments de seguretat aeronàutica europea els hereus de la dubtosament privatitzada indústria soviètica de Xèquia i els criteris que aplica l'Autoritat de Seguretat Aeronàutica d'Espanya a les aeronaus Històriques.  

Uns hereus que gaudeixen d'una anòmala situació de monopoli, impossible d'evitar fins que les Autoritats de Seguretat Aeronàutica d'Espanya no tractin l'aviació històrica amb criteris d'utilització, desgast i condició de les màquines i mecanismes, com ho fan els seus homòlegs anglesos i francesos. 

França i el Regne Unit tenen una llarga tradició de protecció del patrimoni històric industrial actiu amb criteris pragmatics i de sostenibilitat.


2015-02-19 © FPAC-DJR


La Zlin Akrobat Z-526A está de nuevo en los hangares de la FPAC en LELL, lista para lucir en vuelo en los próximos PAC·OBERT de primavera.Han sido necesarios seis meses para finalizar la revisión general en Rosique Classics Aircraft, un tiempo excesivo pero no infrecuente cuando por razón de calendario hay que hacer el overhaul de la hélice en el único taller autorizado de todo el mundo, en la República Checa.Es una lástima que con un promedio anual, en los últimos seis años, de catorce operaciones que totalizan seis horas y treinta y cinco minutos de tiempo de vuelo por año, esta aeronave histórica tenga que estar sometida a un programa de mantenimiento propio de una aeronave acrobática en activo.La razón de este disparate económico y técnico no es sino una malévola combinación del aprovechamiento que los herederos de la dudosamente privatizada industria de la Checoslovaquia soviética hacen de los reglamentos de Seguridad Aeronáutica Europea y los criterios que aplica la Autoridad de Seguridad Aeronáutica de España a las Aeronaves Históricas.La anómala situación de monopolio de dichos herederos resultará imposible evitar hasta que las Autoridades de Seguridad Aeronáutica de España no traten la aviación histórica con criterios de utilización, desgaste y condición de máquina y mecanismos, como hacen sus homólogos ingleses y franceses.Francia y el Reino Unido tienen una larga tradición de protección del patrimonio histórico industrial activo con criterios pragmáticos y de sostenibilidad.

2014-04-27 PAC·OBERT © Joaquim Rodríguez - FPACThe Z-526A, Zlin Akrobat, is back to the FPAC hangars at LELL, ready to shine in flight at next spring PAC·OBERT exhibitions.

It took six months to complete the annual visit at Rosique Aircraft Classics workshop. A not too long  schedule when the overhaul of the propeller is due by calendar. Worldwide there's only an authorized workshop, at Czech Republic.It's a pity that this historic aircraft has to be subject of a maintenance program proper for an active aerobatics plane since over the last six years, its annual average operation figures show fourteen flights totalizing six hours and thirty five minutes of flight time per year.
The reason for this economic and technical
nonsense is the monopolistic use of the European airworthiness safety regulations by the heirs of doubtfully privatized industries in formerly soviet Czechoslovakia combined with Spain's airworthiness criteria for Heritage Aircraft.

Heirs that enjoy an abnormal monoploy, impossible to avoid until Spain's airworthiness safety authorities may adopt criteria of
use, wear and condition of machines and mechanisms for historical aviation as British and French couterparts do.  

France and the United Kingdom have a long tradition of protecting its operational industrial heritage with pragmatic and sustainable criteria.