2013/08/20

2013-09 PAC OBERT ESPECIALS

DOS PAC OBERT ESPECIALS - Revisat Horari 28/09

DOS PAC OBERT ESPECIALES - Revisado Horario 28/09

TWO SPECIAL PAC OBERT - 09/28 Schedule Revised


Aquest Setembre farem dos PAC Obert Extraordinaris. El primer, dins del programa d'actes de la “Festa Major” de Sabadell i el segon en ocasió de la “Festa al Cel” de Barcelona. A continuació us anirem avançant tots els detalls.

Este Septiembre realizaremos dos PAC Obert Extraordinarios. El primero dentro del programa de actos de la “Festa Major” de Sabadell y el segundo en ocasión de la “Festa al Cel”de Barcelona. A continuación les iremos avanzando todos los detalles.

This September the FPAC organizes two Special “PAC Obert”. The first as part of the Sabadell City Day program of activities, the second in occasion of the Barcelona “Festa al Cel” airshow. Here below we will keeping updated all the information available.

 


09/09 -- Revisat Horari del 28/09 -- Revisado el Horario del 28/09 -- 09/28 Schedule Revised2013-09-08 DIUMENGE / DOMINGO / SUNDAY

10:00 – 14:00 & 16:00 – 20:00

PAC OBERT ESPECIAL “FESTA MAJOR DE SABADELL”


Animant-vos a que hi participeu com voluntari, o a que ens visiteu acompanyat d'amics i familiars, us donem a conèixer el pla provisional de situació dels avions per el PAC Obert “Especial Festa Major de Sabadell” que, organitzat junt amb l'Aero Club Barcelona Sabadell i la Direcció de l'Aeroport es presenta al programa de la Festa Major com dia de portes obertes:

Per facilitar el desplaçament, l'associació de recuperació de patrimoni rodant, ARCA, ha preparat un servei gratuit de transport en autobusos històrics des de l'estació Sabadell Centre i des de Bellaterra fins l'aeroport.
Pots veure els horaris i mes detalls a: http://www.arca-bus.org/agenda.htm


Animando a que participe como voluntario, o a que nos visite acompañado de amigos y familiares, le damos a conocer el plano provisional de situación de la exposición de aviones durante el PAC Obert “Especial Festa Major de Sabadell” que, organizado junto con el Aero Club Barcelona Sabadell y la Dirección del Aeropuerto se presenta en el programa de la “Festa Major” como jornada de puertas abiertas:

La asociación ARCA ha preparado un servicio gratuito en autobuses históricos desde la estación Sabadell Centre y desde Bellaterra hasta el aeropuerto.
Para horarios y mas detalles, consultar: http://www.arca-bus.org/agenda.htm


Encouraging you to participate as volunteer, or just to calling the events together with friends and relatives, we let you know the interim aircraft layout for the coming PAC Obert “Festa Major de Sabadell” that will be organized together with the Aero Club Barcelona Sabadell and the Airport Management.

It has been included in the “Festa Major” program as an Open Day event, see the whole “Festa Major” program at:

To facilitate transportation, the ARCA preservation society has prepared a free shuttle from the Sabadell Centre station to the airport. The service will be provided with preserved historic vehicles.
See the time schedule and details at: http://www.arca-bus.org/agenda.htm
L'esdeveniment tindrà un horari especial, de 10:00 a 14:00 i de 16:00 a 20:00 i com es pot veure en el gràfic s'ha delimitat clarament una zona “TERRA” i una zona “AIRE” ja que durant tot el dia s'estaran realitzant vols de bateig de l'aire que sortiran de R1, controlant l'accés mitjançant voluntaris de la FPAC i de l'Aero Club.

La zona delimitada en verd és la considerada "TERRA", una àrea en la que els visitants podran circular lliurement. L'interior del Antonov AN2 i del T6 "Texan" serà visitable amb voluntaris de la FPAC controlant l'accés i atenent al públic.

La Zona tancada wue envolta els aparcaments 109 i 110 serà zona “AIRE” i per tant l'accés estarà estrictament restringit a pilots, passatgers dels baptismes i mecànics, tots degudament identificats.


El evento tendrá un horario especial, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 y como se puede ver en el gráfico se ha delimitado claramente una zona “TIERRA” y una zona “AIRE” ya que durante todo el día se estarán realizando vuelos de bautizo del aire con aviones del Aero Club e Históricos de la FPAC que partirán de R1, controlando el acceso mediante voluntarios de la FPAC y del Aero Club.

La zona delimitada en verde es la considerada "TIERRA", una zona en la que los visitantes podrán circular libremente. El interior del Antonov An2 y del T6 “Texan” será visitable con voluntarios de la FPAC atendiendo al público.

La Zona vallada alrededor de las plazas 109 y 110 será zona AIRE, y por tanto el acceso estará estrictamente restringido a pilotos, pasajeros de los bautismos y mecánicos, todos debidamente identificados


The event will have special hours from 10:00 to 14:00 and 16:00 to 20:00 and as you can see in the chart “GROUND” and “AIR” areas are clearly defined. This is because during the whole event there will be air christening flights departing from R1. The access to the flights will be controlled by the FPAC and Aero Club volunteers.

The area enclosed in green is the “GROUND” area where visitors will be able to move freely. The Antonov An2 and T6 "Texan" cockpits will be open to be visited with FPAC volunteers controlling the access.

The fenced area around the 109 and 110 bays will be designated as the “AIR” zone, therefore the access will be strictly restricted to pilots, passengers and aircraft mechanics, all properly identified.

Al Taller-Escola de la FPAC s'instal.larà un taulell de venda de material de record i tiquets de visita per les cabines del AN2 i T6, lo mateix que en l'hangar de l'ACBS per material de vol i bateigs del cel. S'està estudiant d'unir les dues botigues i crear en l'altre hangar una zona de descans amb cadires i taules per refrigeri.

En el Taller-Escuela de la FPAC se instalara el mostrador de venta de material de recuerdo y tickets de visita para el AN2 y T6, lo mismo que en el hangar del ACBS. Se está estudiando juntar ambas tiendas y crear en el otro hangar una zona de descanso con sillas y mesas para refrigerio.

In the FPAC Workshop-School there will be a counter for selling memorabilia clothing and he AN2 and the T6 cockpit visit tickets, as in the hangar of the ACBS for memorabilia and air christening flights. Is being studied to join both stores and create in the other hangar a rest area with chairs and tables for refreshments.


Nota Important

Si vostè es un dels que en les darreres edicions del PAC Obert va ser agraciat amb un vol en avió històric de la FPAC, el dia 8 de Setembre tindrà l'ocasió de gaudir-lo, reservi hora de vol per correu electrònic a: operacions@fpac.org

Nota Importante

Si Vd. es uno de los visitantes que en anteriores ediciones del PAC Obert fueron agraciados con un vuelo en avión histórico de la FPAC, el día 8 de Septiembre tendrá la ocasión para disfrutarlo. Reserve su hora de vuelo mediante correo electrónico a: operacions@fpac.org
2013-09-28 DISSABTE / SÁBADO / SATURDAY

12:00 – 18:30

PAC OBERT ESPECIAL “FESTA AL CEL”


El segon PAC OBERT de Setembre serà també un ESPECIAL doncs tindrá lloc en DISSABTE i amb horari de tarda i estarà dedicat als avions que participaran a la FESTA AL CEL, l'esdeveniment que tindrà lloc al front marítim de Barcelona el Diumenge 29 de Setembre.

El segundo PAC OBERT de Septiembre será también un ESPECIAL ya que tendrá lugar en SÁBADO y con horario de tarde. Estará dedicado a las aeronaves que participarán en la FESTA AL CEL, el acontecimiento que tendrá lugar sobre el frente marítimo de Barcelona el Domingo 29 de Septiembre.

The second PAC OBERT of September will be also an SPECIAL one since it will take place on a SATURDAY and with an afternoon schedule. It will be dedicated to the aircraft participating in the airshow “FESTA AL CEL” to take place at Barcelona waterfront on Sunday, September 29th 


2012 FESTA AL CEL ©ACN
 

2013/08/14

Activitat a PAC@LELL

Continuen els treballs del Nou Jardí-Museu

Continuan los trabajos del Nuevo Jardín-Museo

New Garden-Museum works progressUn cop fet el desbrossament i anivellació inicial dels terrenys, el passat mes d'Octubre, i acabat i informat el projecte d'ordenació de l'espai que ocuparà el Jardí-Museu de la FPAC a LELL, s'han iniciat sobre el terreny els treballs necessàris per la redacció dels projectes constructius corresponents.

Una vez realizado el desbroce y nivelación inicial del terreno, el pasado mes de Octubre, y finalizado e informado el proyecto de ordenación del espacio que ocupará el Jardín-Museo de la FPAC en LELL, sobre el terreno se han iniciado los trabajos necesarios para la redacción de los proyectos constructivos correspondientes.

The land clearance and initial levelling works of the the FPAC Garden-Museum were undertaken and finalised last October. On site works have resumed once a basic agreement on the land use and development project has been realised.

 
Durant les dues últimes setmanes de Juliol s'ha realitzat l'aixecament topogràfic i l'estudi geotècnic.

Durante las dos últimas semanas de Julio se ha realizado el levantamiento topográfico y el estudio geotécnico.

Topographic and geotechnical studies have been peformed during the second July forthnight.


L'estudi topogràfic s'ha realitzat sobre uns 15.000m2 dels que 10,500m2 coresponen a l'aixecament en detall del terreny assignat a la FPAC i la resta a comprovació de cotes en les àrees circumdants.

El topográfico ha requerido estudiar unos 15.000m2 de terreno. 10.500 m2 corresponden al levantamiento en detalle del terreno asignado a la FPAC y el resto a comprobación de las cotas en áreas circundantes.

The topographic study has required to survey 15.000m2 of land. 10,500 m2 correspond to the FPAC development and the rest to check heights of the surrounding areas.

L'estudi geotècnic s'ha centrat en les àrees a on es muntarà l'Hangar Històric Armengol, a on es muntarà el Pavelló Obert i a on es construirà l'Hangar-Garatge.

El estudio geotécnico se ha centrado en el área donde se montará el Hangar Histórico Armengol, el área donde se montará el Pabellón Abierto y la que corresponde a la construcción del Hangar-Garaje.

The geotechnical study has focused on the areas where the Armengol Historic Hangar and the Open Pavillon will be mounted as well as the one where the Aircraft-Parking Hangar is to be built.Un cop es tinguin els resultats de l'estudi es faràn els projectes d'anivellament final del terreny, els de fonaments i es confirmaran els d'estructura de l'Hangar-Garatge i el del Pavelló Obert.

Llegiu tots els detalls i veieu les imatges descriptives del projecte a la pàgina PAC@LELL d'aquest blog.


En cuanto se tengan los resultados del estudio se procederá a realizar el proyecto final de nivelación de tierras, los proyectos de cimentación y se confirmarán los de estructura del Hangar-Garaje y del Pabellón Abierto.

Lea todos los detalles y vea las imágenes descriptivas del proyecto en la página PAC@LELL de este blog.


Once the results will be made available, we'll proceed with the final land levelling, foundations and structural projects for the Garage-Hangar and the Open Pavilion.

See all project details and images at the PAC@LELL page of this blog.

2013/08/08

Programa Ciutat i Escola 2013-2014

En el marc de la planificació d'activitats per el curs 2013-2014, el passat 31 de Juliol la Sra. Carme Pallès, reponsable de la gestió del Programa Ciutat i Escola de l'Ajuntament de Sabadell va visitar les nostres instal.lacions i la colecció d'aeronaus històriques.
En el marco de planificación de actividades para el curso 2013-2014, el pasado 31 de Julio la Sra. Carmen Pallès, reponsable de la gestión del Programa Ciutat i Escola del Ayuntamiento de Sabadell visitó nuestras instalaciones y la colección de aeronaves históricas.
Planning the 2013-2014 school year activities, Mrs. Carmen Pallès, who is in charge of the Sabadell Council “City and School” Program, visited our premises and the historical aircraft collection on July 31st.

La Sra. Carme Pallès amb en Jordi Pons, patró responsable de Formació (c) DJR

Considerant l'interés de la colecció i experiència de la FPAC en tasques formatives aeronàutiques, es va acordar d'oferir als Centres Escolars de Sabadell un número limitat de visites adreçades a estudiants de Segon Cicle de ESO, Batxillerat, Formació Professional i d'Adults.

Podeu veure la convocatòria, oferta i modus d'inscrició a la web: CIUTAT I ESCOLA

Considerando el interés de la colección y la experiencia de la FPAC en tareas formativas aeronáuticas, se acordó ofrecer a los Centros Escolares de Sabadell un número limitado de visitas dirigidas a estudiantes de Segundo Ciclo de ESO, Bachillerato, Formación Profesional y de Adultos.

Pueden ver la convocatoria, oferta y modo de inscripción en la web:  CIUTAT I ESCOLA

Taking into account the interest of the historical collection as well as the FPACexperience in aeronautical training activities, it was agreed to offer to Sabadell Educational Centers a limited number of visits addressed to students of Upper Secondary, Undergraduate, Vocational and Adult Education.

La Sra. Carme Pallès devant del Chaika (c) DJR

PROGRAMA DE LA VISITA

Aprofitant l'experiència de la FPAC i de l'Aero Club Barcelona-Sabadell en l'atenció conjunta de visites escolars durant el curs passat es va planejar el programa de visita següent:
 • Xerrada de benvinguda a una aula de l'Aero Club amb una explicació adaptada al nivell dels visitants i el focus pedagógic de la visita sobre un dels dos temes següents (~60' )
  - Els principis de la física i les eqüacions matemàtiques que expliquen la mecànica del vol dels avions.
  - La evolució històrica de l'Aeronàutica .
 • Passejada i visita al Taller de Manteniment de l'Aero Club i Taller-Escola de la FPAC amb explicació de la evolució histórica de la tecnologia constructiva dels avions (~45')
 • Passejada i visita als hangars 6,5 i 7 amb explicació a la colecció d'Aeronaus Històriques de la FPAC. (~45')

PROGRAMA DE LA VISITA

Aprovechando la experiencia de la FPAC y del Aero Club Barcelona-Sabadell en la atención conjunta de visitas escolares durante el pasado curso, se planeó el siguiente programa:
 • Bienvenida en un aula del Aero Club con una explicación adaptada al nivel de los visitantes y el foco pedagógico de la visita sobre uno de los dos temas siguientes (~60')
  - Los principios de la física y las ecuaciones matemáticas que explican la mecánica del vuelo de los aviones.
  - La evolución histórica de la Aeronáutica.
 • Paseo y visita al Taller de Mantenimiento del Aero Club y Taller-Escuela de la FPAC con . explicación de la evolución histórica de la tecnología constructiva de los aviones (~45 ')
 • Paseo y visita a los Hangares 6,5 y 7 con explicación de la colección de Aeronaves Históricas de la FPAC. (~45 ')

VISIT PROGRAM

Based on the experience of the FPAC and the Aero Club Barcelona-Sabadell in joint attendance of school visits during the past year we planned the following program:
 • Welcome speech at an Aero Club classroom. Focused on one of the two following topics, the presentation will be tailored to the level of visitors and to the visit educational focus (~60')
  - The principles of physics and mathematical equations that explain the mechanics of the aeroplanes flight.
  - The historical evolution of Aeronautics.
 • Short walk to visit the maintenance workshop of the Aero Club and the FPAC Workshop-School with explanation of the aircraft constructive technology evolution. (~45')
 • Walk to the FPAC #6,5 and #7 Hangars to visit the Historical Aircraft collection. (~45')

ACTIVITATS ADICIONALS

Opcionalment i d'acord amb el programa de matèries curriculars, el Departament de Formació de la FPAC oferirà la possibilitat de programar una xerrada-coloqui de cloenda, a càrrec d'un Soci Benefactor Voluntari, en la que, amb la col.laboració prèvia dels professors visitants,es pugui tractar mes a fons un dels temes següents:
 • La Física i les Matemàtiques aplicades a la mecànica del vol dels avions
 • Els Materials i les Tècniques constructives utilitzades en les estructures dels avions.
 • El context històric del desenvolupament de l'aeronàutica.
 • El manteniment de les aeronaus. Tecnologies i requeriments professionals.
La FPAC també oferirà als Centres Educatius que ens visitin la col.laboració necessària per organitzar activitats prèvies o complementàries a la visita.
Adicionalment la FPAC oferirá als alumnes i professors la participació en el PAC Obert següent al dia de visita. Un esdeveniment en el que es podrà observar la posta en marxa i,si el temps ho permet, el vol dels avions històrics. 

ACTIVIDADES ADICIONALES

Opcionalmente y en concordancia con el programa de materias curriculares, el Departamento de Formación de la FPAC ofrecerá la posibilidad de programar una charla-coloquio de clausura, a cargo de un Socio Benefactor Voluntario, en la que, con la colaboración previa de los profesores visitantes, se pueda tratar más a fondo uno de los temas siguientes:
 • La Física y las Matemáticas aplicadas a la mecánica del vuelo de los aviones
 • Los Materiales y Técnicas constructivas utilizadas en las estructuras de los aviones.
 • El contexto histórico del desarrollo de la aeronáutica.
 • El mantenimiento de las aeronaves. Tecnologías y requerimientos profesionales.
La FPAC también ofrecerá a los Centros visitantes, colaboración para la organización de actividades previas o complementarias a la visita, durante el curso.
Adicionalmente, la FPAC ofrecerá a los alumnos y profesores la participación en el PAC Obert siguiente al día de visita. Un evento en el que se podrá observar la puesta en marcha y eventualmente el vuelo de los aviones históricos.

ADDITIONAL ACTIVITIES

Optionally and in accordance with the curricular program, the Training Department of the FPAC will provide the possibility to schedule a closing Presentation and Q&A session. This will be delivered by a Volunteer Benefactor Member, with a previous collaboration of visiting professors.
The purpose of the closing session is to deal in greater depth with one of the following topics:
 • Mathematical Physics and mechanics applied to aircraft flight
 • Materials and construction techniques used in aircraft structures.
 • The historical context of the development of aeronautics.
 • The aircraft maintenance. Technology and professional requirements.
The FPAC will offer as well to the visiting Educational Centers, any necessary ollaboration in organizing activities prior or subsequent to the scheduled visits.
Additionally, the FPAC will provide students and teachers the opportunity to participate in the first “PAC OBERT” event, following to the visit day. Tshould weather conditions allow, this is the occasion to enjoy watching the historical planes running and flying.