2013/08/02

Pac Obert 2013-07-21 Report

 

El Soci Benefactor Nº 298 va ser premiat amb un vol en avió clàssic de la FPAC 

El Socio Benefactor N º 298 fue premiado con un vuelo en avión clásico de la FPAC

The Benefactor Member No. 298 was awarded a flight in an FPAC classic airplane 

 

 

EC-GZN / AOG


Una avaria en el motor d'arrencada del reactor nº 1 ens va deixar sense veure volar el Super Saeta. 

 

Una avería en el motor de arranque del reactor n º 1 nos dejó sin ver volar el Super Saeta.

 

 A fault in the starter of the No. 1 turbine has left us without seeing the Super Saeta flying.Així descriu el Soci Benefactor i Pilot Voluntari al comandament del Super Saeta, Sr. Tomàs Sànchez Garcés, la incidència.

Amb tot llest i coordinat, a les 10:45 quan anabam a posar en marxa el motor 1 (esquerra) el motor de arrencada va pujar de voltes fins a 1000 rpm i es va estabilitzar.
Normalment puja fins a 1500 rpm per a continuació saltar el segon relé i continuar fins a la posta en marxa ,desconnectant-se a 5000 rpm.
Un cop estabilitzades les 1000 rpm i veient que no pujava mes, es va intentar injectar combustible per veure si pujava, però es va quedar estabilitzat i es va abortar la posta en marxa.
Seguidament es va fer un motoring per buidar el combustible de les càmeres de combustió.
Per donar temps a que parés el 1 es va posar en marxa el motor 2 (dret) i va arrencar perfectament.
En un segon intent d'arrencar el motor 1, al donar la posta en marxa , el motor ni va girar, llavors es va parar també el motor 2 per fer una inspecció.
Amb l'ajut del Soci Benefactor i TMA Voluntari Sr. Francesc Val, es van descapotar els motors i es va comprobar que el motor d'arrencada del motor 1 estaba fred (aparentment no semblava estar cremat ) i posteriorment, amb un tester que ens van deixar, es va comprobar també que li arribava corrent.
La primera i aparent conclusió es que quelcom elèctric ha fallat durant la posta en marxa i, a falta de comprobar de nou de que no es cap relé que falla, i en no estar calent el motor, es possible que sigui un tema d'escombretes.

 Así describe el Socio Benefactor y Piloto Voluntario al mando del Super Saeta, Sr. Tomás Sánchez Garcés, la incidencia.

Con todo listo y coordinado, a las 10:45 cuando íbamos a poner en marcha el motor 1 (izquierda) el motor de arranque subió de vueltas hasta 1000 rpm y se estabilizó.

 Normalmente sube hasta 1500 rpm para luego saltar el segundo relé y continuar hasta la puesta en marcha, desconectándose a 5000 rpm.

Una vez estabilizadas las 1000 rpm y viendo que no subía más, se intentó inyectar combustible para ver si subía, pero se quedó estabilizado y se abortó la puesta en marcha.

Seguidamente se hizo un Motoring para vaciar el combustible de las cámaras de combustión.

Para dar tiempo a que parase el 1 se puso en marcha el motor 2 (derecho) y arrancó perfectamente.

En un segundo intento de arrancar el motor 1, al dar la puesta en marcha, el motor ni giró, entonces se paró también el motor 2 para hacer una inspección.

Con la ayuda del Socio Benefactor y TMA Voluntario Sr. Francisco Val, se descapotaron los motores y se comprobó que el motor de arranque del motor 1 estaba frío (aparentemente no parecía estar quemado) y posteriormente, con un tester prestado, se comprobó también que le llegaba corriente.

La primera y aparente conclusión es que algo eléctrico ha fallado durante la puesta en marcha y, a falta de comprobar de nuevo de que no es ningún relé que falla, y al no estar caliente el motor, es posible que sea un tema de escobillas .


This is the report issued by Benefactor Member and Super Saeta Volunteer Commanding Pilot,  Mr.. Tomás Sánchez Garcés:
 With everything ready and coordinated, by 10:45 when to start the engine 1 (left) the starter motor went up to 1000 rpm and stabilized.

Typically it has to go up to 1500 rpm then jump the second relay and continue running up until the turbine stabilized, disconnecting at 5000 rpm.

Once stabilized at 1000 RPM and seeing that it didn't increase rpm, tried to inject fuel to see if it went up, but remained stabilized and the starting was aborted.

Then a Motoring to empty the fuel combustion chambers was operated.

To give time to stop the engine 1, the engine 2 (right) was started and run perfectly.

In a second attempt to start the engine 1, the starter motor was not turning, then the engine 2 was stopped the proceed with the engine 2 inspection.

With the support of Benefactor Member and Volunteer TMA. Mr. Francis Val, the engine covers were removed and found that the engine 1 starter motor was cold (apparently wasn't burned) and with a borrowed tester, it was verified that mains reached it.


The first and apparent conclusion is that something electrical inside the starter went wrong during the first attempt to run, and that there's mo fault relay, and since the motor was not hot, it may be a matter of brushes..


Un cop confirmat que l'avaria es al bloc d'escombretes, esperem veure volar el Super Saeta a la Festa del Cel, els dies 28 i 29 de Setembre, sobre el front marítim de Barcelona.

Una vez se ha confirmado que la avería está en el bloque de escobillas, esperamos ver volar el Super Saeta en la Fiesta del Cielo, los días 28 y 29 de Septiembre, sobre el frente marítimo de Barcelona.
Once it has been confirmed that the brushes block is faulty, we expect to see flying the Super Saeta at the Festa del Cel sky festival, on 28 and 29 September, at Barcelona seafront.

 

SP-ALG 


Després de quatre mesos d'absència als PAC Obert i més d'un any amb el motor parat, amb bateries carregades i reposat d'oli, el motor arrencà a la primera i comandat per el Soci Benefactor i Pilot Voluntari Sr. Rafa Molina, va ser conduit des del terreny de R3 a on la FPAC hi construirà el Jardí-Museu aeronàutic fins l'aparcament d'aeronaus R1.
El AN-2 va ser un dels atractius mes visitats del dia.
Un cop les Bücker 131 i la Piper PA18 van sortir a volar, es posà de nou en marxa per apropar-lo a l'Hangar del Taller-Escola per iniciar una neteja a fons i, a la tardor, la restauració-revisió general.Tras cuatro meses de ausencia en los PAC Obert y más de un año a motor parado, con baterías cargadas y repuesto de aceite, el motor arrancó a la primera y comandado por el Socio Benefactor y Piloto Voluntario Sr. Rafa Molina, fue conducido desde el terreno de R3 donde la FPAC construirá el Jardín-Museo aeronáutico hasta el aparcamiento de aeronaves R1.El AN-2 fue uno de los atractivos más visitados del día.Una vez las Bücker 131 y la Piper PA18 salieron a volar, se puso de nuevo en marcha para acercarlo al Hangar del Taller-Escuela a fin de realizar una limpieza a fondo y, en otoño, la restauración-revisión general. After four months absent of PAC Obert shows and more than a year with the engine idle, with charged batteries and refilled of oil, the engine started at the first attempt. Driven by the Volunteer Pilot and Benefactor Member Mr. Rafa Molina, it moved from the R3 grounds where the FPAC will develop its Garden Museum to the aircraft parking R1.The AN-2 was one of the most visited attractions of the day.Once the Buckers and the Piper PA18 went flying, the AN-2 was up and running again, to be brought in front of the the FPACWorkshop-School hangar. It will be subject of a thorough cleaning and, further in autumn, of a restoration and overhaul.

VISITES - VISITAS - VISITORS

Entre el centenar de persones que ens acompanyaren, vam poder saludar i mostrar en detall els avions de la FPAC exposats a la nova Directora de l'Aeroport, la Sra. Ana Molés Cubedo que ens havia facilitat la operació de rodatge del AN-2 i els mitjans per remolcar el T-6 després del esdeveniment.Entre el centenar de personas que nos acompañaron, pudimos saludar y mostrar en detalle los aviones de la FPAC expuestos a la nueva Directora del Aeropuerto, D ª. Ana Molés Cubedo que nos había facilitado la operación de rodaje del AN-2 y los medios para remolcar el T-6 después del evento.Among the hundred people who accompanied us, we greeted the new LELL airport director, Ms. Ana Molés Cubedo and showed her in detail the displayed aircraft. She had facilitated the operation of the AN-2 and after the show provided us with the means and support to tow the T-6 to the FPAC R3 grounds.

 

MES IMATGES (Clik Here)

Us animem a gaudir de l'extens reportatge que publica el nostre Soci Benefactor, Sr. Pere Ribalta a la seva pàgina web WWW. AERIBALTA.COM
Os animamos a disfrutar del extenso reportaje que publica nuestro Socio Benefactor, Sr. Pedro Ribalta en su página web WWW. AERIBALTA.COM
We invite you to enjoy with the extensive set of images published by our Benefactor Member, Mr. Pere Ribalta in his web page WWW.AERIBALTA.COM


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada