2013/08/06

EC-BBJ nou avió de la FPAC

La FPAC amplia la Flota al acceptar la donació de la EC-BBJ

La FPAC amplía la Flota al aceptar la donación EC-BBJ

The FPAC fleet enlarged by receiving the EC-BBJ donationEl passat dia 24 de Juliol, a Barcelona, es va signar devant del Notari Don Mariano Gimeno Valentín-Gamazo la donació, promoguda per els pilots Socis Benefactors de la Fundació, els  Srs. José Luis Pedraza Llanos i Joan Casanovas Arbó, de l'aeronau Cessna F-172-G matricula EC-BBJ amb Número de serie 0193, fabricada per Reims Aviation l'any 1966.

El pasado día 24 se firmó ante el Notario de Barcelona, Don Mariano Gimeno Valentín-Gamazo la donación, promovida por los pilotos Socios Benefactores de la Fundación, los Sres. Don José Luis Pedraza Llanos y Don Joan Casanovas Arbó, de la aeronave Cessna F-172-G matrícula EC-BBJ con Número de serie 0193, fabricada por Reims Aviation en 1966.

In Barcelona, on July 24th and witnessed by notary. Mr. Valentin Mariano Gimeno-Gamazo, it was signed the donation, promoted by the pilots and FPAC Benefactor Members Mr. José Luis Pedraza Llanos and Mr. Joan Casanovas Arbó, of the aircraft Cessna F-172-G with serial number 0193 and immatriculation plate EC-BBJ made by Reims Aviation in 1966.
L'aeronau té 3.720 hores de vol, un potencial restant de 1.000 hores i disposa de tots els elements analògics de vol, tant visual com instrumental. Anemòmetre, Horitzó Artificial, dos Altímetres, Indicador de Viratge, Variòmetre, Indicadors de Buit i Indicador de Càrrega de Bateria. Un VOR, un HSI, dos Ràdios i un Trasponder amb modus Altitude i Navegador d'Àrea.

La aeronave tiene 3.720 horas de vuelo, un potencial restante de 1.000 horas y dispone de todos los elementos analógicos de vuelo, tanto visual como instrumental. Anemómetro, Horizonte Artificial, dos Altímetros, Indicador de Viraje, Variómetro, Indicadores de Vacío y Indicador de Carga de Batería. Un VOR, un HSI, dos Radios y un Trasponder con modo Altitude y Navegador de Area.

The aircraft has flown 3,720 hours. With 1,000 hours remaining potential she has a complete analog equipment for both visual and instrumental flight. Airspeed indicator, artificial horizon, two altimeters, turn indicator, variometer, vacuum indicators and battery charge indicator. VOR, an HSI, two radios and trasponder with altitude and area navigator.

 La EC-BBJ ha estat conservada, amb la seva aparença original, en colors vermell, gris perla i blanc. Sempre ha estat hangarada, no presenta punts de corrosió i el manteniment es realitza des de fa anys en els tallers de l'Aeroclub Barcelona Sabadell.

La EC-BBJ ha sido conservada, con su decoración original, en colores rojo, gris perla y blanco. Siempre ha estado hangarada, no presenta puntos de corrosión y el mantenimiento se realiza desde hace años en los talleres del Aeroclub Barcelona Sabadell.

The EC-BBJ has been preserved with its original appearance, in red, pearl gray and white colors. It has always been sheltered. Not showing any corrosion mark, the maintenance has been carried out for years in the workshop of the Aeroclub Barcelona Sabadell.


L'aeronau estarà hangarada a les instal·lacions de l'Aeroclub Barcelona-Sabadell fins la finalització de les obres del Hangar-Aparcament al futur jardí-Museu de la FPAC, a LELL.

La aeronave continuará hangarada en las instalaciones de l'Aeroclub Barcelona-Sabadell hasta la finalización de las obras del Hangar-Aparcamiento en el nuevo Jardín-Museo de la FPAC, en LELL.

The aircraft will continue being sheltered at the Aeroclub Barcelona-Sabadell hangars until completion of the Hangar-Parking of the FPAC new Garden-Museum in LELL.

Amb aquesta donació, la FPAC obre una nova fòrmula d'operació de la flota, l'Apadrinament Actiu.

Després de promoure la donació, els esmentats Socis Benefactors inauguren una nova modalitat operativa de pilots voluntaris doncs, sens ànim de lucre, s'han compromés a esponsoritzar el manteniment en vol de la EC-BBJ segons lo acordat en un contracte de gestió signat el mateix dia devant de l'esmentat Notari.

Con esta donación, la FPAC abre una nueva fórmula de operación de la flota, el Apadrinamiento Activo. 

Después de promover la donación, los mencionados Socios Benefactores inauguran una nueva modalidad operativa de pilotos voluntarios ya que, sin ánimo de lucro, se han comprometido a esponsorizar la conservación y mantenimiento en vuelo de la EC-BBJ según lo acordado mediante contrato de gestión firmado el mismo día delante de dicho Notario.

With this donation the FPAC opens a new fleet operation formula, the Active Sponsorship.

 After having promoted the donation, the captioned Benefactor Members opened a new  volunteer pilot operation formula. They are committed, on non profit manner, to carry with the aircraft conservation and maintenance costs, as agreed upon the covenants of the aircraft management contract witnessed by captioned notary on the same day.
Per part de la Fundació, la donació ha estat gestionada per el President, i el Vicepresident Sr. Carles Martí amb l'assessorament legal del Soci Benefactor i advocat especialista en dret aeronàutic el Sr. Juan Manuel Pérez Corral.

Por parte de la Fundación, la donación ha sido gestionada por su Presidente, y el Vicepresidente Don Carles Martí Batera, con el asesoramiento legal del Socio Benefactor y abogado especialista en derecho aeronáutico Don Juan Manuel Pérez Corral.

Form the Foundation side, the donation has been managed by its President and by the Vice President Mr. Carles Martí Batera with legal advice from the FPAC Benefactor Member and attorney specializing in aviation law, Mr. Juan Manuel Pérez Corral.

1 comentari:

  1. Maravilloso avión tanto por su estética como por su extraordinaria maniobravilidad ,estabilidad ,fiabilidad y conservación.
    Es un bello veterano y un gesto muy destacable el del Sr.Pedraza por esta cesión que realzará nuestro Museo.
    Gracias Jose Luis.
    .

    ResponElimina