2013/08/08

Programa Ciutat i Escola 2013-2014

En el marc de la planificació d'activitats per el curs 2013-2014, el passat 31 de Juliol la Sra. Carme Pallès, reponsable de la gestió del Programa Ciutat i Escola de l'Ajuntament de Sabadell va visitar les nostres instal.lacions i la colecció d'aeronaus històriques.
En el marco de planificación de actividades para el curso 2013-2014, el pasado 31 de Julio la Sra. Carmen Pallès, reponsable de la gestión del Programa Ciutat i Escola del Ayuntamiento de Sabadell visitó nuestras instalaciones y la colección de aeronaves históricas.
Planning the 2013-2014 school year activities, Mrs. Carmen Pallès, who is in charge of the Sabadell Council “City and School” Program, visited our premises and the historical aircraft collection on July 31st.

La Sra. Carme Pallès amb en Jordi Pons, patró responsable de Formació (c) DJR

Considerant l'interés de la colecció i experiència de la FPAC en tasques formatives aeronàutiques, es va acordar d'oferir als Centres Escolars de Sabadell un número limitat de visites adreçades a estudiants de Segon Cicle de ESO, Batxillerat, Formació Professional i d'Adults.

Podeu veure la convocatòria, oferta i modus d'inscrició a la web: CIUTAT I ESCOLA

Considerando el interés de la colección y la experiencia de la FPAC en tareas formativas aeronáuticas, se acordó ofrecer a los Centros Escolares de Sabadell un número limitado de visitas dirigidas a estudiantes de Segundo Ciclo de ESO, Bachillerato, Formación Profesional y de Adultos.

Pueden ver la convocatoria, oferta y modo de inscripción en la web:  CIUTAT I ESCOLA

Taking into account the interest of the historical collection as well as the FPACexperience in aeronautical training activities, it was agreed to offer to Sabadell Educational Centers a limited number of visits addressed to students of Upper Secondary, Undergraduate, Vocational and Adult Education.

La Sra. Carme Pallès devant del Chaika (c) DJR

PROGRAMA DE LA VISITA

Aprofitant l'experiència de la FPAC i de l'Aero Club Barcelona-Sabadell en l'atenció conjunta de visites escolars durant el curs passat es va planejar el programa de visita següent:
 • Xerrada de benvinguda a una aula de l'Aero Club amb una explicació adaptada al nivell dels visitants i el focus pedagógic de la visita sobre un dels dos temes següents (~60' )
  - Els principis de la física i les eqüacions matemàtiques que expliquen la mecànica del vol dels avions.
  - La evolució històrica de l'Aeronàutica .
 • Passejada i visita al Taller de Manteniment de l'Aero Club i Taller-Escola de la FPAC amb explicació de la evolució histórica de la tecnologia constructiva dels avions (~45')
 • Passejada i visita als hangars 6,5 i 7 amb explicació a la colecció d'Aeronaus Històriques de la FPAC. (~45')

PROGRAMA DE LA VISITA

Aprovechando la experiencia de la FPAC y del Aero Club Barcelona-Sabadell en la atención conjunta de visitas escolares durante el pasado curso, se planeó el siguiente programa:
 • Bienvenida en un aula del Aero Club con una explicación adaptada al nivel de los visitantes y el foco pedagógico de la visita sobre uno de los dos temas siguientes (~60')
  - Los principios de la física y las ecuaciones matemáticas que explican la mecánica del vuelo de los aviones.
  - La evolución histórica de la Aeronáutica.
 • Paseo y visita al Taller de Mantenimiento del Aero Club y Taller-Escuela de la FPAC con . explicación de la evolución histórica de la tecnología constructiva de los aviones (~45 ')
 • Paseo y visita a los Hangares 6,5 y 7 con explicación de la colección de Aeronaves Históricas de la FPAC. (~45 ')

VISIT PROGRAM

Based on the experience of the FPAC and the Aero Club Barcelona-Sabadell in joint attendance of school visits during the past year we planned the following program:
 • Welcome speech at an Aero Club classroom. Focused on one of the two following topics, the presentation will be tailored to the level of visitors and to the visit educational focus (~60')
  - The principles of physics and mathematical equations that explain the mechanics of the aeroplanes flight.
  - The historical evolution of Aeronautics.
 • Short walk to visit the maintenance workshop of the Aero Club and the FPAC Workshop-School with explanation of the aircraft constructive technology evolution. (~45')
 • Walk to the FPAC #6,5 and #7 Hangars to visit the Historical Aircraft collection. (~45')

ACTIVITATS ADICIONALS

Opcionalment i d'acord amb el programa de matèries curriculars, el Departament de Formació de la FPAC oferirà la possibilitat de programar una xerrada-coloqui de cloenda, a càrrec d'un Soci Benefactor Voluntari, en la que, amb la col.laboració prèvia dels professors visitants,es pugui tractar mes a fons un dels temes següents:
 • La Física i les Matemàtiques aplicades a la mecànica del vol dels avions
 • Els Materials i les Tècniques constructives utilitzades en les estructures dels avions.
 • El context històric del desenvolupament de l'aeronàutica.
 • El manteniment de les aeronaus. Tecnologies i requeriments professionals.
La FPAC també oferirà als Centres Educatius que ens visitin la col.laboració necessària per organitzar activitats prèvies o complementàries a la visita.
Adicionalment la FPAC oferirá als alumnes i professors la participació en el PAC Obert següent al dia de visita. Un esdeveniment en el que es podrà observar la posta en marxa i,si el temps ho permet, el vol dels avions històrics. 

ACTIVIDADES ADICIONALES

Opcionalmente y en concordancia con el programa de materias curriculares, el Departamento de Formación de la FPAC ofrecerá la posibilidad de programar una charla-coloquio de clausura, a cargo de un Socio Benefactor Voluntario, en la que, con la colaboración previa de los profesores visitantes, se pueda tratar más a fondo uno de los temas siguientes:
 • La Física y las Matemáticas aplicadas a la mecánica del vuelo de los aviones
 • Los Materiales y Técnicas constructivas utilizadas en las estructuras de los aviones.
 • El contexto histórico del desarrollo de la aeronáutica.
 • El mantenimiento de las aeronaves. Tecnologías y requerimientos profesionales.
La FPAC también ofrecerá a los Centros visitantes, colaboración para la organización de actividades previas o complementarias a la visita, durante el curso.
Adicionalmente, la FPAC ofrecerá a los alumnos y profesores la participación en el PAC Obert siguiente al día de visita. Un evento en el que se podrá observar la puesta en marcha y eventualmente el vuelo de los aviones históricos.

ADDITIONAL ACTIVITIES

Optionally and in accordance with the curricular program, the Training Department of the FPAC will provide the possibility to schedule a closing Presentation and Q&A session. This will be delivered by a Volunteer Benefactor Member, with a previous collaboration of visiting professors.
The purpose of the closing session is to deal in greater depth with one of the following topics:
 • Mathematical Physics and mechanics applied to aircraft flight
 • Materials and construction techniques used in aircraft structures.
 • The historical context of the development of aeronautics.
 • The aircraft maintenance. Technology and professional requirements.
The FPAC will offer as well to the visiting Educational Centers, any necessary ollaboration in organizing activities prior or subsequent to the scheduled visits.
Additionally, the FPAC will provide students and teachers the opportunity to participate in the first “PAC OBERT” event, following to the visit day. Tshould weather conditions allow, this is the occasion to enjoy watching the historical planes running and flying.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada