2014/05/06

MISSIÓ VILADECANS 6/5/2014

Ja s'ha iniciat el trasllat d'aeronaus i parts d'aeronaus pendents de restauració als Contenidors-Magatzem de la FPAC a LELL des dels magatzems que AENA ens venia deixant ocupar a Viladecans.  Tant a Viladecans com a Sabadell el gros de la operació ha estat a càrrec de Socis Benefactors Voluntaris i alumnes en pràctiques de la EFAV i del INSIB

A Viladecans han participat els alumnes Ferran Rey, Daniel Trigo, Manel Ligero i Guillem Tramunt.
L' instructor de l'INSIB Sr. Daniel Arráez, i els Socis Benefactors Voluntaris Pedro Moreno, Enric Pallarés, Jordi Rull i Francesc Val.

A Sabadell han participat els alumnes Carles Caballero, Nil Cortés, Guillem Cano, Mauricio Mora, Andreu Vázquez, Pau Closa, Óscar Gómez i parcialment Gul Khan i Soulaiman Aouaj Khtira-Takkal, sota la direcció del Tècnic de Manteniment en Línia de les aeronaus de la FPAC, l'Alejandro de Diego ajudat per l'alumne Israel Moreira. També hi ha col.laborat el Soci Benefactor Voluntari en Juan Osorio.

L'equip de Viladecans - El equipo de Viladecans - The Viladecans Team
6/05/2014 © Jordi Rull
Ya se ha iniciado el traslado de aeronaves y partes de aeronaves pendientes de restauración a los Contenedores-Almacén de la FPAC en LELL desde los almacenes que AENA nos venía dejando ocupar en Viladecans. Tanto en Viladecans como en Sabadell el grueso de la operación ha estado a cargo de Socios Benefactores Voluntarios y alumnos en prácticas de la EFAV y del INSIB

En Viladecans han participado los alumnes Ferran Rey, Daniel Trigo, Manel Ligero i Guillem Tramunt. El instructor de l'INSIB Sr. Daniel Arráez y los Socios Benefactores Voluntarios Pedro Moreno, Enric Pallarés, Jordi Rull i Francesc Val. 

En Sabadell han participado los alumnos Carles Caballero, Nil Cortés, Guillem Cano, Mauricio Mora, Andreu Vázquez, Pau Closa, Óscar Gómez y parcialmente Gul Khan i Soulaiman Aouaj Khtira-Takkal. Han sido dirigidos por el Técnico de Mantenimiento en Línea de les Aeronaves de la FPAC, Don Alejandro de Diego ayudado por el alumno Israel Moreira. También ha colaborado el Socio Benefactor Voluntario Don Juan Osorio.
 
L'equip de Sabadell - El equipo de Sabadell - The Sabadell Team
6/05/2014 © FPAC-DJR

The move of aircraft and aircraft parts pending of restoration from the "to be demolished" AENA warehouses in Viladecans to the FPAC Warehouse-Containers in LELL has started. The bulk of the operation is performed by Volunteer Benefactor Members and trainees of the INSIB and EFAV aircraft maintenance schools.

At Viladecans the team members have been the students Ferran Rey, Daniel Trigo, Manel Ligero i Guillem Tramunt. The INSIB Instructor Mr. Daniel Arráez and the Volunteer Benefactor member Mr/s Pedro Moreno, Enric Pallarés, Jordi Rull and Francesc Val.

At Sabadell the full time team members have been the students Carles Caballero, Nil Cortés, Guillem Cano, Mauricio Mora, Andreu Vázquez, Pau Closa, Óscar Gómez joined in the afternoons by students Gul Khan and Soulaiman Aouaj Khtira-Takkal.  They have been supervised by Mr. Alejandro de Diego, the FPAC aircraft line maintenance mechanic supported by the student Alejandro Moreira. Mr. Juan Osorio, a FPAC Volunteer Benefactor Member completed the group.


 I

Viladecans 6/05/2014 © Jordi Rull
 

Viladecans 6/05/2014 © Jordi Rull

El primer transport ha traslladat el fuselatge d'una Dornier 27, varies ales de velers Pirat, caixes del motor i la cua del Scanliner, dues heliçes, cilindres de motors, dos cigonyals, el carburador d'un Constellation, material divers d'una Garrapata i el pedalier d'un Katiuska de la guerra civil espanyola.

Sabadell 6/05/2014 © FPAC-DJR

El primer transporte ha trasladado el fuselaje de una Dornier 27, varias alas de veleros Pirat, cajas del motor y la cola del Scanliner, dos hélices, cilindros de motores, dos cigüeñalesel carburador de un Constellation, material diverso de una Garrapata y el pedalier de un Katiuska de la guerra civil española.

6/05/2014 © FPAC-DJR
The first transport has moved the fuselage of a Dornier 27, several wings of a Pirat glider, the engine boxes and tail of an Scanliner, two propellers, engine cylinders, two cranks, the carburetor of a Constellation, different materials from a Garrapata and the pedalier of a Spanish Civil War Katiuska bomber.

6/05/2014 © FPAC-DJR

II


Viladecans 6/05/2014 © Jordi Rull

Sabadell 6/05/2014 © FPAC-DJR
El segon transport ha traslladat el fuselatge a mig restaurar d'una Macchi, el fuselatge d'un Blanik, l'estabilitzador d'un Schulegleiter, l'estabilitzador d'un K2, l'estabilitzador d'una Jodel i peces d'una Garrapata. També ha dut, desmuntada, una estanteria amb la que es podrà equipar un dels contenidors com magatzem de peces poc voluminoses.
6/05/2014 © FPAC-DJR

6/05/2014 © FPAC-DJR
El segundo transporte ha trasladado el fuselaje a medio restaurar de una Macchi, el fuselaje de un Blanik, el estabilizador de un Schulegleiter, el estabilizador de un K2, el estabilizador de una Jodel y piezas de una garrapata. También ha llevado, desmontada, una estantería con la que se podrá equipar uno de los contenedores como almacén de piezas poco voluminosas.
6/05/2014 © FPAC-DJR

6/05/2014 © FPAC-DJR
The second transport has moved the fuselage of a haf way restored Macchi, a Blanik fuselage, the stabilizar of a Schulegleiterthe stabilizer of a K2, the stabilizer of a Jodel and parts of a Garrapata. It has also has brought, disassembled, a set of shelves to be fit in a container for the storage of non bulky parts.

6/05/2014 © FPAC-DJR

6/05/2014 © FPAC-DJR

Continuarà - Continuará - To be continued

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada