2014/05/05

OBRES MUSEU - 5


I


"Ja es pot iniciar la segona part de la Missió Viladecans"
"Ya se puede iniciar la segunda parte de la Misión Viladecans"
"Now the second part of Mission Viladecans can start"
28/04/2014 © FPAC-DJR

Situats els Contenidors-Magatzem per Aeronaus i Parts d'Aeronaus pendents de Restauració


 Per fí, el dilluns 28 d'Abril es va poder realitzar el transport i situació dels vuit contenidors adquirits ara fa un any per emmagatzemar Aeronaus i Parts d'Aeronaus pendents de Restauració que fins ara han estat situades en unes naus d'AENA a Viladecans que els cal deconstruir. a Viladecans.

 
  28/04/2014 © FPAC-DJR
La operació s'inicià a les vuit del matí, amb l'arribada del primer camió, i s'acabà en menys de cinc hores gràcies a:

La col·laboració entre les empreses transportistes del Grup Laren Logística i la empresa Martainer, S.A. proveïdora i dipositària dels contenidors. Col·laboració que va permetre una puntual seqüencia d'arribada dels contenidors

La professionalitat de l'operador de Grues Serrat i l'activa participació en les operacions de moviment i acurat posicionament de cada contenidor dels Socis Benefactors Voluntaris Srs. Rafa Molina, Francesc Val i Alejandro de Diego junt amb un especialista de l'empresa transportista i la participació del cap d'obres de l'Enginyeria Miquel LLonch.

 
  28/04/2014 © FPAC-DJR
La desocupació de les naus de Viladecans es realitzarà els dies 6, 7 i 8 de Maig.
  
  28/04/2014 © FPAC-DJR

Situados los Contenedores-Almacén para Aeronaves y Partes de Aeronaves pendientes de Restauración


El lunes 28 de Abril por fín se pudo realizar el transporte y emplazamiento de los ocho contenedores adquiridos hace un año para poder almacenar las Aeronaves y Partes de Aeronaves pendientes de Restauración que hasta ahora han estado situadas en unas naves de AENA en Viladecans que deben ser derribadas. 
  28/04/2014 © FPAC-DJR
La operación se inició a las ocho de la mañana, con la llegada del primer camión, y se completó en menos de cinco horas gracias a :

La colaboración entre las empresas transportistas del Grupo Laren Logística y la empresa Martainer, S.A. proveedora y depositaria de los contenedores. Colaboración que permitió una puntual secuencia de llegada.

La profesionalidad del operador de Grúas Serrat y la activa participación en las operaciones de movimiento y cuidadoso posicionamiento de cada contenedor, de los Socios Benefactores Voluntarios Sres. Rafa Molina, Francisco Val y Alejandro de Diego, junto con un especialista de la empresa transportista y la participación del jefe de obras de la Ingeniería Miquel LLonch.
 
  28/04/2014 © FPAC-DJR
La desocupación de las naves de Viladecans y transporte de los materiales a LELL se realizará los días 6 ,7 y 8 de Mayo.

  28/04/2014 © FPAC-DJR
 

The Store-Containers for Aircraft and Aircraft Parts pending of Restoration already placed.


Finally, on Monday April 28 it was possible to transport and place the eight containers purchased a year ago for storing aircraft and aircraft parts awaiting restoration. Materials that have been located in some AENA warehouses located in Viladecans. Warehouses that they need to deconstruct.
  28/04/2014 © FPAC-DJR
The operation began at eight in the morning with the arrival of the first truck and was completed in less than five hours thanks to:

The collaboration between the carriers of “Laren Logistics Group” and “Martainer S.A.” the company that provided and had been holding the containers. This allowed to realise a timely and “container colour” ordered sequence of arrivals.

The professionalism of the “Gruas Serrat S.A.” crane operator and the active engagement in the operations of moving and accurate positioning of each container of the Volunteer Benefactor Members Mr/s Rafa Molina, Francisco Val and Alejandro de Diego, supported by an specialist from the carrier company and the works head of the Miquel Llonch Engineering company.
 
  28/04/2014 © FPAC-DJR
The evacuation of the Viladecans warehouses and transportation of the materials to LELL will take place on May 6th, 7th and 8th.
 "S'ha complert la primera part de la Missió Viladecans! Ara calen hores de voluntaris per deixar-nos tots blancs"
"Fin de la primera parte de la Misión Viladecans! Se necesitan horas de voluntarios para pintarnos de blanco"
"First part of Mission Viladecansis completed! Volunteer hours to finish all of us in white are needed" 
28/04/2014 © FPAC-DJR 
 

 

II

 " Ja m'han desplaçat. Ara ja es pot finalitzar l'anivellament i compactació del terreny del futur Jardí-Museu " 
"Ya me han movido. Ahora ya se puede finalizar la nivelación y compactación del terreno del futuro Jardín-Museo"
"Once moved it's possible to finalize the levelling and compaction of the ground for the future Garden-Museum"
28/04/2014 © FPAC-DJR

 

El desplaçament del Douglas C-47 / DC-3


Gràcies a la col·laboració de totes les persones esmentades i en especial la de Grues Serrat que va permetre disposar de grua la resta del matí, es va poder moure el DC3 a l'espai on es construirà l'hangar-garatge quan ens arribi el permís d'obres.
  28/04/2014 © FPAC-DJR
Així ha quedat lliure d'obstacles l'espai en que cal continuar l'anivellament i compactació de terres, actuació necessària per poder accedir amb una pendent inferior al 1%, al carrer de rodatge que condueix a la capçalera de pista de l'aeroport.

  28/04/2014 © FPAC-DJR

En previsió de forts vents el cap de setmana, l'aeronau es va assegurar de nou amb tascons, piques i caps.
 
Afegeix la llegenda
Esperant la seva restauració, el Douglas C-47 / DC-3 es tornarà al lloc que ocupava, un cop que s'acabi l'anivellament i compactació de terres.

 

El desplazamiento del Douglas C-47 / DC-3


Gracias a la colaboración de todas las personas mencionadas y en especial de la de Grúas Serrat que permitió disponer de la grúa el resto de la mañana, se pudo desplazar el DC3 al espacio donde se construirá el hangar-garaje tan pronto el Ayuntamiento de Sabadell conceda el permiso de construcción.
  28/04/2014 © FPAC-DJR
Así ha quedado libre de obstáculos el espacio en que hay que continuar la actuación de nivelación y compactación del suelos. Actuación necesaria para poder acceder con una pendiente inferior al 1% a la calle de rodaje que conduce a la cabecera de pista del aeropuerto.
  28/04/2014 © FPAC-DJR
En previsión de fuertes vientos, ya previstos para el siguiente fin de semana, la aeronave se aseguró de nuevo con calzos, picas y cabos.

Afegeix la llegenda
En espera de ser restaurado, el Douglas C-47 / DC-3 se situará de nuevo en el lugar que ocupaba, una vez que se haya terminado la nivelación y compactación de suelos.

The movement of the Douglas C-47 / DC-3


Thanks to the cooperation of all persons mentioned and especially of the “Gruas Serrat S.A:” that allowed the crane to operate the rest of the morning, it was possible to move the Douglas DC-3-to the space were, as soon as the Sabadell City Council issues the building permission, it has to be built the Hangar-Garage for the Flying Heritage Collection.
28/04/2014 © FPAC-DJR

The move has cleared the space where it is necessary to continue leveling and compacting the ground. An action necessary to provide access, with 1% maximum longitudinal slope, to the north taxiway of the airport.
28/04/2014 © FPAC-DJR

In anticipation of strong winds, already forecasted for the following weekend, the aircraft was again secured with chocks, stakes and ropes.
29/04/2014 © Alejandro de Diego
Once the ground leveling and compaction be finished, the Douglas C-47 / DC-3 will be moved back to its previous place, awaiting for its restoration.
 
"Esperant donatius, patrocini i voluntaris que em puguin restaurar"
"Esperando donativos, patrocinio y voluntarios para que me puedan restaurar"
"Awaiting for donations, sponsoring and volunteers that may engage and afford my restoration"

28/04/2014 © FPAC-DJR1 comentari:

  1. Magnífic!!! Un treball incommensurable, es materialitza. Moltes felicitats a tots quins recau aquesta responsabilitat.

    ResponElimina