2013/12/21

BONES FESTES! - FELICES FIESTAS! SEASONS GREETINGS!

©  Toni Tejón &  Andrés Magai

I Millor any Nou

Y Próspero Año Nuevo! 

And a Happy New Year!


La imatge de la Felicitació Nadalenca pertany a la col·lecció que ens ha estat amablement cedida per els Socis Benefactors Toni Tejón i Andrés Magai per il·lustrar el Calendari 2014-2015 de la Fundació. Un calendari dissenyat per el també Socs Benefactor i Voluntari responsable de les Operacions de Vol de la Fundació, en Rafa Molina Arruabarrena.

La imagen de la Felicitación Navideña pertenece a la colección que cedida amablemente por los Socios Benefactores Don Antonio "Toni" Tejón y Don Andrés Magai para ilustrar el Calendario 2014-2015 de la Fundación. Un calendario diseñado por el también Socio Benefactor y Voluntario responsable de las Operaciones en Vuelo de la Fundación, Don Rafael "Rafa" Molina Arruabarrena.

The image of the Greetings Card belongs to the collection kindly offered by the Benefactor Members Mrs/s Antoni "Toni" Tejón and Andrés Magai to illustrate the 2014-2015 Calendar of the Foundation. A calendar designed by the Benefactor and Volunteer Member in charge of Flight Operations, Mr. Rafael "Rafa" Molina Arruabarrena.

2013/12/20

PAC.OBERT 2013-12-15 REPORT

Com aperitiu del menú d'imatges i anècdotes del PAC.OBERT conmemoratiu de la Patrona de l'Aviació podeu gaudir del video del vol LERS - LELL.PAC.OBERT - LERS fet per els pilots del Super Saeta de la FPAC. 

Per veure'l fes clic sobre aquest text.

 

Como aperitivo del menú de imágenes y anécdotas del PAC.OBERT conmemorativo de la Patrona de la Aviación les ofrecemos el video del vuelo LERS - LELL.PAC.OBERT - LERS que grabaron los pilotos del Super Saeta de la FPAC.  

Para verlo pulse sobre este texto. 

 

As an appetizer of the pictorial menu of the post, you can enjoy a video of the flight LERS - LELL.PAC.OBERT - LERS recorded from the cockpit by the pilots of the FPAC Super Saeta.

To see it click on this text. 

 

EC-GZN   El Super Saeta de la FPAC per fi va poder volar sobre LELL i va realitzar tres passades espectaculars
© Quim Rodríguez


 

També podeu veure un video de les passades del Super Saeta sobre el PAC.OBERT en aquest enllaç

 

También pueden ver un video de las pasadas del Super Saeta sobre el PAC.OBERT en este enlace

 

You can also see a video of the Super Saeta flyover the PAC.OBERT at this link

 

 

L'ORGANITZACIÓ DEL PAC.OBERT i EL RESULTAT DELS SORTEIGS D'UN VOL EN AVIÓ CLÀSSIC  

 

El  Visitant amb el cupó Nº 655  i el Soci Benefactor Voluntari amb el cupó Nº 290 varen ser premiats* amb un vol en avió clàssic de la FPAC

*Els premiats poden acordar la data i horari de realització del vol escrivint a operacions@fpac.org


A les 09:00 i a 2ºC els Socis Benefactors Voluntaris encarregats d'organitzar l'exhibiciócomençaven un matí d'atenció als prop de 1500 visitants que gaudiren d'un dia fresc i assoleiat. Un  cel espectacularmemt blau i net va permetre gaudir del vol de les aeronaus © Jordi Rull

 

LA ORGANIZACIÓN DEL PAC.OBERT y EL RESULTADO DE LOS SORTEOS DE UN VUELO EN AVIÓN CLÁSICO

 

El Visitante con el cupón Nº 655  y el Socio Benefactor Voluntario con el cupón Nº 290 fueron premiados* con un vuelo en avión clásico FPAC

*Los agraciados pueden acordar fecha y horario de vuelo escribiendo a operacions@fpac.org
A las 09:00 y con una temperatura de 2ºC los Socios Benefactores Voluntarios a cargo de organizar la exhibición empezaban una mañana de atención a los casi 1500 visitantes que gozaron de un dia fresco y soleado. Un cielo espectacularmente limpio y azul permitió disfrurtar del vuelo de las aeronaves  © Jordi Rull

THE PAC.OBERT ORGANIZATION & THE RESULT OF THE CLASSIC FLIGHT DRAWS

 

The Visitor with the coupon No. 655 and the Benefactor Volunteer with the coupon No. 290 were awarded* a flight in an FPAC classic airplane

*The awarded persons can agree upon the fight date and time by emailing to operacions@fpac.org

By 09:00 when the Benefacror Volunteers started the set-up of the exhibition the temperature was just 2ºC. This was just the prelude of a morning of attention to the about 1500 visitors that enjoyed a sunny, yet fresh day. A spectacularly clean and blue sky allowed the visitors and many spotters enjoying the aircraft flyovers. © Quim Rodríguez
El Polikarpov I-153 "Chaika"  El Chaika, propietat d'un soci benefactor i pilot voluntari de la Fundació s'exposava per primer cop en les exhibicions PAC.OBERT de 2013. 

Aquest es l'interessant informe de l'Alejandro de Diego, el mecànic en cap del Taller-Escola.

El dissabte abans del PAC.OBERT va ser intens. Vam tenir força ajuda de voluntaris. 
Pel matí l’Israel, en Juan Osorio, en Miguel (l’estudiant d’enginyeria aeronàutica) i tres alumnes de l’Institut d'Ensenyament Superior Illa dels Banyols van col·laborar i em van donar un cop de mà en les feines que feien falta pel diumenge. 
La primera feina, que es va allargar fins gairebé les tres de la tarda va ser la posta en marxa i pujada al taller escola del Polikarpov I‐153, tot seguint les pautes i donant un cop de mà a n'en Paco Galera, el mecànic voluntari expert en aquest avió. 
Vam posar pressió de rodes, nitrogen per el sistema de frens, vam desmuntar els capots, treure les bugies i netejar‐les, drenar l’oli i repostar de combustible. 
Un bon exemple per els alumnes presents del que és una posta a punt d’un avió. És clar, el Chaika portava temps i temps sense moure’s. El posterior rodatge va fer‐lo en Carles Martí.

 
ZK-JKM Polikarpov I-153 Chaika © Quim Rodríguez

El Chaika, propiedad de un socio benefactor y piloto voluntario de la Fundación se exponia por primera vez en los PAC.OBERT de 2013.

A continuación reproducimos el interesante informe de Alejandro de Diego, mecánico jefe del Taller-Escuela de la Fundación.

El sábado anterior al PAC.OBERT fue intenso. Tuvimos bastante ayuda de voluntarios. Por la mañana Israel, Juan Osorio, Miguel (el estudiante de ingeniería aeronáutica) y tres alumnos del Instituto de Enseñanza Superior Isla dels Banyols colaboraron echando una mano en las tareas que había que realizar para preparar el domingo
El primer trabajo, que se prolongó hasta casi las tres de la tarde, fue la puesta en marcha y subida al taller escuela del Polikarpov I-153, siguiendo las pautas y ayudando a Paco Galera, el mecánico voluntario experto en éste avión.  
Pusimos presión en las ruedas, nitrógeno para el sistema de frenos, desmontamos capots, sacamos y limpiamos bujías, drenamos el aceite y repostamos combustible
Un buen ejemplo para los alumnos de lo que es una puesta a punto de un avión. Claro, el Chaika llevaba tiempo y tiempo sin moverse. El rodaje posterior lo realizó Carlos Martí.


ZK-JKM Polikarpov I-153 Chaika © Jordi Rull

The Chaika, owned by a benefactor member and volunteer pilot of the Foundation was exhibited for the first time in 2013 PAC.OBERT shows 

Below we copy an excerpt of the interesting report issued by Alejandro de Diego, chief mechanic of the Worksop School

The saturday prior to the PAC.OBERT was intense. We had plenty of help from volunteers. In the morning, Israel, Juan Osorio, Miguel (student of aeronautical engineering) and three students from the Banyols Island Technical High School helping out the tasks required to prepare sunday's show. 
The first work, which lasted until almost three in the afternoon, was the launch and taxi to the workshop school of the Polikarpov I-153, following the guidelines and helping Paco Galera, the volunteer mechanic expert in this plane. 
We put pressure on the wheels, nitrogen to the brake system, dismantled the capotsremoved and cleaned the spark plugs, drained the oil and refuelled the plane. 
A good example for the students of what a line overhaul of an aircraft is. Since the Chaika had not been moving more than one year, it took time to get it ready. It was then taxiied by Carlos Marti.

ZK-JKM Polikarpov I-153 Chaika © Jordi Rull

 

 

El F-4 Phantom 

 

Després d'un any d'exili als terrenys a on es començarà a construir el nou Jardí-Museu de la FPAC, el F-4 Phantom tornava al lloc on va ser restaurat.
Esperem que romangui estacionat a la plataforma R1 fins que s'acabin les obres del seu lloc permanent d'exposició.

Después de un año de exilio en los terrenos donde se empezará a construir el nuevo Jardín-Museo de la FPAC, el F-4 Phantom volvía al lugar donde fué restaurado y ensamblado. Esperamos que permanezca estacionado en la plataforma R1 hasta que terminen las obras de su espacio de exhibición permanente.

After one year exiled at the plot where the new FPAC Garden Museum construction will take place, the F-4 Phantom came back to the place where it was restored and re-assembled.
We look forward to keep it parked at the R1 apron until the works of the permanent exhibition site will be finalized.   

© Quim Rodríguez

© Quim Rodríguez

El seient ejectable - El asiento eyectable - The ejection seat   © Quim Rodríguez


 

El HA-200D Super Saeta EC-GZN

 

© Quim Rodríguez

A les 11:00 el HA-200D Super Saeta de la FPAC pilotat per els socis benefactors voluntaris Tomàs Sánchez Garcés i Josep Maria Armengol Garriga va volar tres cops sobre l'exhibició.


© Quim Rodríguez
Feia mes de dos anys que, bé per meteorologia, be per agenda laboral dels pilots, no s'havia pogut gaudir d'aquestespectacle als PAC.OBERT


© Quim Rodríguez
A las 11:00 el HA-200D Super Saeta de la FPAC comandado por sus pilotos y socios benefactores voluntarios Don Tomás Sánchez Garcés y Don Josep Maria Armengol Garriga sobrevoló tres veces la exhibición. 

 
© Quim Rodríguez
 Hacía mas de dos años que por circunstancias meteorológicas o de agendas laborales no se había podido gozar de este espectáculo en los PAC.OBERT 


© Quim Rodríguez
At 11:00 the FPAC HA-200D Super Saeta commanded by the volunteer benefactor members Mr/s Tomás Sánchez Garcés and Josep Maria Armengol Garriga flew three times over the exhibition.  

© Jordi Rull
For more than two years, PAC.OBERT had not been able to enjoy this show due either to bad weather conditions or to the pilot's work schedules.


Les Bücker 131 Jungmann

 

© Quim Rodríguez
Tant sols les EC-DAU i EC-FUU van poder participar al PAC.OBERT de La Patrona doncs en el procés de revisió anual de la EC-FTZ s'ha detectat que cal fer una reparació estructural a la unió del tren d'aterratge amb el fuselatge i substituir una tapa lateral del motor.

© Quim Rodríguez

Sólo las EC-DAU y EC-FUU pudieron participar en el PAC.OBERT de la Patrona ya que en le proceso de revisión anual de la EC-FTZ se detectó que hay que hacer una reparación estructural en la unión del tren de aterrizaje con el fuselaje así como sustituir una tapa lateral del motor.

© Quim Rodríguez

Only the EC-DAU and EC-FUU have been able to join the show since at the annual visit it was noticed that the EC-FTZ requires a structural repair in the landing gear junction of the body, moreover a lateral carter of the engine has to be substituted.

© Quim Rodríguez
Com sempre, el vol de les Bucker va ser  lo mes estimat ï característic dels PAC.OBERT

© Quim Rodríguez
  El vuelo de las Bücker es lo mas estimado y característico de los PAC.OBERT

© Quim Rodríguez

The Bücker flights are the most characteristic exhibitions of the PAC.OBERT shows

 

L'ANTONOV AN-2

 


Traslladar el "Antonino" des dels terrenys a on es construirà el Jardí-Museu l'estacionament on es celebra el PAC.OBERT es una feina a cops feixuga, com ho explica l'Alejandro de Diego en el informe del que veiem l'apartat dedicat al Chaika.

Vam anar a dinar i al tornar entrarem el Chaika a l’hangar. A continuació ens dedicarem a preparar les eines, oli i altres estris, per la posta en marxa de l’Antonov i rodar-lo a la plataforma romeo1 devant del taller. 
Els tres alumnes de l’IES Banyols van seguir col·laborant per la tarda i al grup es va afegir el també soci benefactor voluntari Sr. Juan Manuel Rojas. No va caldre afegir oli a l’antonov ja que conservava el que s’havia posat en la última posta en marxa pel PAC:OBERT que per meteo adversa no es va fer en novembre.
Després de drenar l’oli dels cilindres inferiors es va procedir a la posta en marxa del motor. Es van fer varis intents i en un d’ells l’hèlix va fer un retrocés que no havia fet en altres ocasions. Un cop posat en marxa hi va haver una lleugera explosió a l’escape, i el motor es va aturar. 
En Rafa Molina va tornar a intentar‐ho i es va tornar a engegar, però el so no era del tot rodó, i es produí una nova explosió, aquesta última més intensa. 
Per precauació vam el motor ja que era ja fosc i no ens semblà adient seguir amb la posta en marxa i rodar‐lo. Llavors, desprès que en Rafa parles amb la Torre i amb Seguretat de l’Aeroport, l'Israel i jo vam anar a buscar‐lo amb el Tractor que havia regalat Iberia a la Fundació. 
Entre una cosa i l’altre s'ens van fer les vuit del vespre però per bé, l'Antonino ja estava situat per rebre les visites del diumenge.

Després del PAC.OBERT i en previsió de que aviat comenci el moviment de terres per construir el Hangar Garatge del Jardí Museu, el AN-2 estarà estacionat prop del VOR de l'aeroport fins el proper mes de Març, quan s'iniciin les exhibicions de primavera.


© Quim RodríguezTrasladar el "Antonino" desde los terrenos donde se construirá el Jardín -Museo al estacionamiento donde se celebra el PAC.OBERT a veces es un trabajo pesado, como explica Alejandro de Diego en el informe que veíamos en el apartado del blog dedicado al Chaika.

Fuimos a comer y después entramos el Chaika en el hangar. A continuación nos dedicamos a preparar las herramientas, el aceite y otros utensilios para poner en marcha el Antonov y rodarlo hasta la plataforma Romeo, delante del taller. 
Los tres alumnos del IES Banyols continuaron colaborando por la tarde y al equipo se añadió el también socio benefactor voluntario Don Juan Manuel Rojas. No fue necesario añadir aceite al Antonov ya que conservaba el que se había puesto para su última puesta en marcha, en noviembre, en preparación del PAC.OBERT que hubo que suspender por la mala meteorología.
Después de drenar el aceite de los cilindros inferiores se procedió a la puesta en marcha del motor. Se hicieron varios intentos y en uno de ellos la hélice hizo un retroceso que no había hecho en otras ocasiones. Una vez puesto en marcha se produjo una ligera explosión en el escape y el motor se detuvo. 
Rafa Molina volvió a intentarlo y el motor se puso de nuevo en marcha pero el sonido no era del todo redondo y se produjo una nueva explosión, esta vez más intensa. Por precauación lo detuvimos, había anochecido y no nos pareció adecuado seguir con el rodaje del avión hasta R1.
Después de que Rafa hablase con la Torre y con Seguridad del aeropuerto, Israel y yo fuimos a buscar el Tractor que regaló Iberia a la Fundación y carreteamos el Antonov hasta R1. 
Entre una cosa y otra nos dieron las ocho de la tarde pero estuvo bien, ya habíamos situado el Antonino para poder ser visitado el domingo.

Después del PAC.OBERT y en previsión de que pronto empiece comience el movimiento de tierras para construir el Hangar Garaje del Jardín Museo, el AN-2 estará estacionado cerca del VOR del aeropuerto hasta el próximo mes de Marzo cuando se inicien las exhibiciones de primavera.


 
© Jordi RullSome times is a hard job to transfer the "Antonino" from its usual parking site, located in the area where the FPAC Garden-Museum will be built, to the apron where the PAC.OBERT takes place. 
In report we referred to in the previous paragraph dedicated to the Chaika Mr. Alejandro de Diego explains what happened this time.

After a late luncheon we walked the Chaika into the workshop school hangar. Then we dedicated to preparing tools, oil and other jigs to launch the Antonov and roll it up to the platform R1 and leaving it parked in front of the workshop.
The three students of the IES Banyols continued collaborating throughout the afternoon and the team was completed with the volunteer and benfactor member Mr. Juan Manuel Rojas. 

There was no need to add oil to Antonov because it had retained the one we refilled for the last launch. It was in November when preparing for the PAC.OBERT that had to be suspended because of the bad weather.
After draining the oil from the lower cylinders we proceeded to start the engine. Several attempts were made and in one of them the propeller did a setback, something that had not happened in other occasions.  

Once launched, there was a slight explosion in the exhaust pipe and the engine stopped.
Rafa Molina tried again and got the engine back on track but the sound was not quite round and there was another explosion, this time more intense. Since it was already dark we decided to stop the engine and to abort running the plane to R1.  

After Rafa spoke to TWR and Airport Security, Israel nd I went to find the Tractor that Iberia donated to the Foundation and we towed the Antonov to R1.
All in alll it was already eight in the evening when we were done. The "Antonino" had been paked on site for visitors to enjoy it on the Sunday show.


After the PAC.OBERT the AN-2 was parked near the airport VOR. This unusua paking site was assigned in anticipation of the earth movements that will take place soon to build the Hangar Garage of the Garden Museum. It will remain there until March, when the spring PAC.OBERT season begins.

El T-6 Texan

Una atracció de quasi tots els PAC.OBERT de 2013 ha estat veure i fotografiar-se a la cabina totalment restaurada del Texan. Després del PAC.OBERT s'ha aparcat devant del restaurant de l'aeroclub. Hi restarà fins el mes de Març, quan comenci la temporada de PAC.OBERT de primavera.

© Jordi Rull
Una atracción de casi todos los PAC.OBERT de 2013 ha sido ver y fotografiarse en la cabina totalmente restaurada del Texan. Después del PAC.OBERT se aparcó frente el restaurante del aeroclub. Allí permanecerá hasta Marzo, cuando empiece la temporada de primavera de PAC.OBERT.

© Quim Rodríguez

 An attraction of the almost all 2013 PAC.OBERT has been to visit and take pictures of the Texan cockpit, restored by the FPAC volunteers. After the show it has been parked in front of the Aeroclub restaurant. It will remain there until march, when the spring season of PAC.OBERT begins.

Altres aeronaus en exposició

 

© Quim Rodríguez


© Quim Rodríguez


© Quim Rodríguez


© Quim Rodríguez


© Quim Rodríguez


© Quim Rodríguez


© Quim Rodríguez


 Vols i Spotters - Vuelos y Spotters - Flights and Spotters

© Jordi Rull

© Jordi Rull

© Quim Rodríguez
  
© Quim Rodríguez
 
© Quim Rodríguez

© Jordi Rull

© Quim Rodríguez

© Quim Rodríguez

© Quim Rodríguez

© Quim Rodríguez

© Quim Rodríguez

© Quim Rodríguez