2015/08/29

El Schulgleiter SG38 de la FPAC - II -

Manuel Pons i Domingo Jaumandreu 2015/08/18 © FPAC - Jordi Pons

Agraïment


El 18 d'agost, el President de la FPAC entregava a n'en Manuel Pons Fontanillas una reproducció enmarcada de la imatge amb la que obriem el primer post  dedicat al SG38 de la FPAC.

La imatge es completava amb una llegenda d'agraïment per la donació del SG38, per els anys de dedicació a les activitats de preservació del patrimoni aeronàutic i per el compromis d'en Manuel Pons Fontanillas amb la formació dels joves en mecànica i restauració d'aeronaus. Activitats i empeny que culminaren amb la creació de la Fundació i donació del patrimoni inicial de la FPAC.


19/8/2015 La documentació dels SG38 facilitada per en Jose Ignacio García Colomo © FPAC - JIGC


Una donació complementària


El 22 d'agost, José Ignacio García Colomo, Professor d'Ensenyament Secundàri, Tècnic Certificador de Restauració i Manteniment de Planadors, Pilot de Vol a Vela i Soci Benefactor i Voluntari de la FPAC, ens formalitzava la donació d'una valuosa documentació que havia dipositat temporalment al CCA a fi de que els SBV, Enric Pallarés i Antoni Salvador, puguin realitzar una restauració molt precisa de l'aeronau.

El llegat consta del conjunt de còpies originals dels plànols de les 50 unitats de SG38 construïdes entre 1949 i 1951 per Aeronáutica Industrial S.A. , del catàleg de peces i del manual de muntatge de l'aeronau També inclou un llibre alemany amb imatges i esquemes que facilitaràn el treball de restauració així com un CD-ROM amb tota la documentació digitalitzada del SG38 alemany, l'original de 1938.


19/8/2015 Antoni Salvador consultant els plànols del SG38 © FPAC - JIGC

Avança la restauració del SG38 “MPF”


Des de l'arribada del Schulgleiter, l'Enric Pallarés i l'Antoni Salvador no han parat en l'empeny de restaurar el SG38. Amb l'assessorament de l'Ignacio García Colomo, un cop finalitzada la neteja i sanejament, han imprimat l'estructura de fusta i tenen prou avançat l'entelat de l'empenatge de cua com testifiquen les imatges que acompanyen aquesta entrada.

En García Colomo també els hi ha deixat, per referència, un conjunt etiquetat de les parts metàl·liques d'un altre SG38 que ha permés identificar cadacscuna de les parts del SG38 de la FPAC que en 1989, en Jordi Pons va desmuntar i restaurar amb un recobriment de zinc electrolític. 


19/8/2015  L'Enric Pallarés devant del fusellatge en avançat procés de restauració © FPAC - JIGC


Agradecimiento


El 18 de agosto, el Presidente de la FPAC entregaba a Manuel Pons Fontanillas una reproducción enmarcada de la imagen con la que abríamos la primera entrada dedicada al SG38 de la FPAC.

La imagen se completaba con una leyenda de agradecimiento por la donación del SG38, por los años de dedicación a las actividades de preservación del patrimonio aeronáutico y por el compromiso de D. Manuel Pons Fontanillas con la formación de los jóvenes en mecánica y restauración de aeronaves. Actividades y empeño que culminó con la creación de la Fundación y donación del patrimonio inicial de la FPAC.


19/8/2015 Antoni Salvador mostrant la feina feta © FPAC - JIGC


Una donación complementaria


El 22 de agosto, el señor D. José Ignacio García Colomo, Profesor de Enseñanza Secundaria, Técnico Certificador de Restauración y Mantenimiento de Planeadores, Piloto de Vuelo a Vela y Socio Benefactor y Voluntario de la FPAC, hacía donación formal a la FPAC de una valiosa documentación que había depositado temporalmente en el CCA a fin de que los SBV, señores D. Enric Pallarés y D. Antoni Salvador, puedieran realizar una precisa restauración del Schulgleiter.

El legado consta del conjunto de copias originales de los planos de las 50 unidades de SG38 construidas entre 1949 y 1951 por Aeronáutica Industrial S. A. , del catálogo de piezas y del manual de montaje de la aeronave También incluye un libro alemán con imágenes y esquemas que facilitarán el trabajo de restauración así como un CD-ROM con toda la documentación digitalizada del SG38 alemán, original de 1938.


19/8/2015 L'extradós de l'estabilitzador horitzontal entelat © FPAC - JIGC


Avanza la restauración del SG38 "MPF"


Desde la llegada del Schulgleiter al CCA, Enric Pallarés y Antonio Salvador no han parado en el empeño de restaurar el SG38. Con el asesoramiento de Ignacio García Colomo, una vez finalizada la limpieza y saneamiento, han imprimado la estructura de madera y tienen bastante avanzado el recubrimiento del empenaje de cola, como testifican las imágenes que acompañan esta entrada.

García Colomo también les ha dejado, para utilizar como referencia, un conjunto etiquetado de las partes metálicas de otro SG38. Con ello han podido identificar cada una de las partes del SG38 de la FPAC que, en 1989, Jordi Pons desmontó y restauró con un recubrimiento de zinc electrolítico. La tornilleria i peces metàl·liques del SG38 de la FPAC restaurades per en Jordi Pons en 1989 © FPAC - JIGC


Gratefulness


On August 18th , the President of FPAC handed to Mr. Manuel Pons Fontanillas a framed reproduction of the image with which we opened the first post dedicated to the SG38 of the FPAC.

The picture was completed with a legend of thanks for the donation of the SG38, for the years of dedication to the aeronautical heritage preservation and for the commitment of Mr. Manuel Pons Fontanillas with youth training in aircraft restoration and mechanics. An endeavour that culminated in the creation of the FPAC and donation of its heritage statutory assets.


19/5/2015 Iniciant la restauració de l'ala dreta © FPAC - JIGC


An additional donation


On August 22nd , Mr. Jose Ignacio Garcia Colomo, Professor of Secondary Education, Certifying Technician of Gliders Restoration and Maintenance, Gliding Pilot and FPAC Volunteer and Benefactor Member, formalized the donation to the FPAC of a set of valuable SG38 documentation that he temporarily deposited at the CCA, so that the VBM, Mr/s Enric Pallarés and Antoni Salvador, could make an accurate restoration of the Schulgleiter.

The legacy consists of the set of SG38 original blueprints corresponding to the 50 units built between 1949 and 1951 in Spain by Aeronautica Industrial, S.A. ,AISA, the aircraft parts catalog and assembly manual. It also includes a German book with pictures and diagrams to facilitate the SG38 restoration work as well as a CD-ROM with all German original 1938 SG38 documentation.


19/5/2015  E. Pallarés , J.I.G. Colomo, A. Salvador  devant del fusellatge restaurat © FPAC - JIGC


The “MPF” SG38 restoration progress


Since the arrival of Schulgleiter to the CCA, Mr/s Antoni Salvador amd Enric Pallarés have not stopped in their effort to restore the SG38. With the advice of Mr. Ignacio Garcia Colomo, once completed the cleaning and sanitation of the glider, they have primed the wooden structure and fairly advanced with the lining of the tail section, as witnessed on the images completing this post.

Mr. García Colomo also has lent, as a reference, a labeled set of the SG38 metal parts, in order to ease the identification of the FPAC SG38 ones that in 1989 were dismounted and restored with an electrolytic zinc coating by Mr. Jordi Pons.


19/8/2015 Vista general del taller del CCA © FPAC - JIGC
19/8/2015  J.I.G. Colomo, A.Salvador, E. Pallarés devant del fusellatge restaurat © FPAC - JIGC