2016/06/27

EXPO CATALUNYA AERONAUTICA 1916-2016 -6- CONTINUARÀ A LA TARDOR – CONTINUARÁ EN OTOÑO – TO BE CONTINUED IN AUTUMN


Xifres de la PRIMERA ETAPA de la exposició al CCA

El 14 de Juny es clausurà la primera etapa de l'exposició realitzada al Centre de Cultura Aeronàutica de l'Aeroport de Barcelona-El Prat.
Durant els 28 dies que ha estat oberta al públic, ha rebut 2.034 visites, de les que 294 han estat d'alumnes i professors d'escoles, i 1.740 han estat de tipus individual, familiar, i de grups d'aficionats.
El 75% d'aquestes últimes visites “generals” s'han concentrat de divendres a diumenge. Els divendres i dissabte s'han enregistrat quasi tants visitants pel matí com per la tarda.
El màxim número de visitants generals per torn, 174, es registrà el matí del diumenge 29 de maig, seguit del matí del diumenge 12 de juny amb 152.
Els 21 Socis Benefactors Voluntaris que s'han repartit l'atenció i la guia als visitants a lo llarg dels 52 torns distribuits entre matins i tardes de dimarts a dissabte, i matins de diumenge, han totalitzat 233 assistències que sumen més de 1.000 hores de voluntariat.
Tenint en compte que per manca de pressupost no s'ha fet publicitat en mitjans altres que la web i el facebook de la FPAC, i que fins i tot al Prat no es coneix l'existència i situació de l'edifici CCA de l'Aeroport, el resultat de la convocatòria pot qualificar-se de prou bo.

Cifras de la PRIMERA ETAPA de la exposición en el CCA


El 14 de Junio se clausuró la primera etapa de la exposición realizada en el Centro de Cultura Aeronáutica del Aeropuerto de Barcelona-El Prat.

Durante los 28 días que permaneció abierta al público, se recibieron 2.034 visitas, de las que 294 fueron alumnos y profesores de escuelas, y 1.740 fueron de tipo individual, familiar, y de grupos de aficionados.

El 75% de estas últimas visitas "generales" se concentraron de viernes a domingo, y en viernes y sábado se registraron casi tantos visitantes por la mañana como por la tarde.

El máximo número de visitantes “generales” por turno, 174, se registró en la mañana del domingo 29 de mayo, seguido de los 152 que se registraron en la mañana del domingo 12 de junio.

Los 21 Socios Benefactores Voluntarios que se repartieron la labor de atención y de guía a los visitantes, a lo largo de 52 turnos distribuidos entre mañanas y tardes de martes a sábado, y mañanas de domingo, totalizaron 233 asistencias, sumando más de 1.000 horas de voluntariado.

Teniendo en cuenta que por falta de presupuesto no se hizo publicidad en medios otros que la web y el facebook de la FPAC, y que incluso en el Prat no se sabe de la existencia y situación del edificio CCA del Aeropuerto, el resultado de la primera etapa puede calificarse de bastante bueno.

Figures of the FIRST STAGE of the exhibition in the CCA


On June 14 the first stage of the exhibition at the Cultural Center Aeronautics Barcelona-El Prat Airport was closed.

During the 28 days that remained open to the public, 2,034 visits were received, of which 294 were students and teachers from schools, and 1,740 were individual, familial, and groups of interest.

75% of the latter visits "general" concentrated from Friday to Sunday. The number of Friday and Saturday morning visitors almost match the figure recorded in the afternon.

The maximum number of "general" visitors per shift, 174, was recorded on the morning of Sunday, May 29, followed by the 152 that occurred in the morning of Sunday 12 June.

The 21 Volunteers that shared the mission of welcoming and guiding the vistitors over 52 shifts distributed through mornings and afternoons, from Tuesday to Saturday, and on Sunday mornings, totaled 233 assists and more than 1,000 volunteering hours.

Given that due to lack of budget, the exhibition was not advertised in media other than the FPAC web and facebook, and that even in the El Prat de Llobregat there's no knowledge of the existence and location of the Airport's CCA building, the result of the first stage can be described as quite good.

 

SEGONA ETAPA – SEGUNDA ETAPASECOND STAGE

Des de finals de juliol i fins finals d'agost els mòduls temàtics de l'exposició es presentaran a les àrees d'embarcament del mòdul IV de la T2 de l'Aeroport de Barcelona-El Prat i de l'Aeroport de Girona-Costa Brava. 
I també pot fer una VISITA VIRTUAL al contingut dels mòduls de la exposició just PULSANT AQUÍ.
Desde finales de julio y hasta finales de agosto los módulos temáticos de la exposición se presentarán en las áreas de embarque del módulo IV de la T2 del Aeropuerto de Barcelona-El Prat y del Aeropuerto de Girona-Costa Brava.
Y también desde este mes de julio se puede realizar una VISITA VIRTUAL al contenido de los módulos informativos de la exposición PULSANDO AQ.
From late July to late August, the thematic exhibition modules will be presented at the boarding areas of the T2 Module IV of the Barcelona-El Prat airport and in the boarding areas of the Girona-Costa Brava airport.
And also from this month of July you can realise a VIRTUAL VISIT to the information content of the exhibition just CLICKING HERE

21/06/2016 Voluntaris de la EXPO al CCA © FPAC

TERCERA ETAPA – TERCERA ETAPATHIRD STAGE

L'exposició tornarà al CCA

Atenent els mes de 200 missatges encoratjadors escrits al llibre de visites, i gràcies a la col·laboració d'AENA, de l'Institut Illa de Banyols i dels altres Benefactors que ens han deixat part dels materials exposats, els Socis Benefactors Voluntaris de la FPAC obriran de nou l'exposició al Centre de Cultura Aeronàutica de l'Aeroport de Barcelona-El Pra durant els mesos de setembre i octubre. L'exhibició comptarà amb nous elements aeronàutics. 
 Voluntaris de la EXPO al CCA © FPAC

 

La exposición volverá al CCA


Atendiendo a los más de 200 mensajes alentadores escritos en el libro de visitas, y gracias a la colaboración de AENA, del Instituto Illa de Banyols y de los otros Benefactores que nos han dejado parte de los materiales expuestos, los Socios Benefactores Voluntarios de la FPAC abrirán de nuevo la exposición en el Centro de Cultura Aeronáutica del Aeropuerto de Barcelona-el Prat durante los meses de septiembre y octubre. La exhibición contará con nuevos elementos aeronáuticos.
Voluntaris de la EXPO al CCA © FPAC

 

The exhibition will be back at the CCA


Encouraged by the more than 200 messages written in the guestbook and thanks to the collaboration of AENA, the Institute Illa de Banyols and other benefactors who have left part of the exposed materials, the FPAC Volunteers will reopen the exhibition at the Aeronautics Cultural Center of the Barcelona-El Prat Airport during the months of September and October. The exhibition will feature new aeronautical elements.
Voluntaris de la EXPO al CCA © FPAC

 

Programa de l'Exposició per setembre-octubre

Programa de la Exposición en Septiembre y Octubre

Program of the Exhibition for September and October.L'exposició estarà oberta a Escoles i Grups que ho sol·licitin per correu electrònic a PACVISITA@GMAIL.COM , de dilluns a divendres, en horari a convenir i amb entrada gratuita. La visita es podrà completar amb una presentació pedagògica i temàtica, a acordar, al saló d'actes del CCA.
La exposición estará abierta a Escuelas y Grupos que lo soliciten por correo electrónico a PACVISITA@GMAIL.COM, de lunes a viernes, en horario a convenir y con entrada gratuita. La visita se podrá completar con una presentación pedagógica y temática, a acordar, en el salón de actos del CCA.
The exhibition will be open, Monday through Friday, to schools and groups upon request by email to PACVISITA@GMAIL.COM. Schedule is to be arranged and the admission will be with free. The can be completed with an educational presentation, subject to agreed, at the hall of the CCA.
Voluntaris de la EXPO al CCA © FPAC
L'exposició estarà oberta al públic en general de divendres a diumenge, de 10:00 a 13:30, i els divendres i dissabtes, de 16:00 a 19:30. L'entrada serà gratuita.
La exposición estará abierta al público en general de Viernes a Domingo, de 10:00 a 13:30, y los Viernes y Sábados, de 16:00 a 19:30. La entrada será gratuita.

The exhibition will be open to the public from Friday to Sunday from 10:00 to 13:30 and on Friday and Saturday from 16:00 to 19:30. Admission will be free.
Voluntaris de la EXPO al CCA © FPAC

SOL·LICITUD DE COL·LABORACIÓ

SOLICITUD DE COLABORACIÓN 

REQUEST FOR COLLABORATION

La Fundació sol·licita la vostra col·laboració en la difussió de les noves etapes de la exposició i en el seu sosteniment mitjançant un donatiu econòmic i, si us es possible, col·laborant en l'atenció als visitants.
La Fundación solicita su colaboración en la difusión de las nuevas etapas de la exposición y en su sostenimiento mediante un donativo económico y, si les resulta posible, colaborando en la atención a los visitantes.
The Foundation asks for your help in the dissemination of the new stages of the exhibition and your support through a financial donation. Moreover, should you be able, we will welcome your collaboration in the care of visitors.
Visitants de la EXPO al CCA © FPAC
Si ens podeu ajudar – Si nos puede ayudarShould you can help:
Sis plau, comuniqueu-nos la vostra disponibilitat per atendre als visitants, per correu electrònic a PACVOLUNTARI@GMAIL.COM indicant dates i si podreu ajudar en torn de matí o de tarda.
Le agradeceremos nos comuníque su disponibilidad para atender a los visitantes, por correo electrónico a PACVOLUNTARI@GMAIL.COM indicando fechas y si puede ayudar en turno de mañana o de tarde.
Please, communicate your availability to meet the visitors, by email to PACVOLUNTARI@GMAIL.COM indicating dates and if you can help around morning or afternoon.
O bé – O bienOr
Sis plau, feu-nos un donatiu per ingrés o transferència, a un dels dos següents comptes – Agradeceremos que realize un donativo mediante ingreso o transferencia a una de las dos siguientes cuentas Please, make a donation by payment or transfer to one of the following two accounts:
IBAN / BIC ES34 0081 5126 1500 0100 3105 / BSAB ES BB XXX
IBAN / BIC ES71 2100 1069 2202 0006 4501 / CAIX ES BB XXX
Voluntaris de la EXPO al CCA © FPAC

SORTEIG D'UNA SEGONA VOLTA AÈRIA A CATALUNYA

SORTEO DE UNA SEGUNDA VUELTA AÉRA A CATALUÑA

SECOND DRAW OF AN AIR TOUR THROUGH CATALONIA

Entre tots els Voluntaris que participin en els torns d'atenció als visitants de l'exposició, durant els mesos de setembre i octubre, es realitzarà un sorteig d'una volta aèria a Catalunya en un avió clàssic de la col·lecció de la FPAC.
Entre todos los Voluntarios Benefactores que participen en los turnos de atención a los visitantes de la exposición, durante los meses de septiembre y octubre, se realizará un sorteo de una vuelta aérea a Cataluña en un avión clásico de la colección de la FPAC.
Among all the volunteers attending the visitors to the exhibition during the months of September and October, there will be a draw of a Catalan air tour on a classic aircraft of the FPAC collection.
Voluntaris de la EXPO al CCA © FPAC

RESULTAT DEL SORTEIG DE LA PRIMERA VOLTA AÈRIA A CATALUNYA

RESULTADO DEL SORTEO DE LA PRIMERA VUELTA AÉREA A CATALUÑA

RESULT OF THE FIRST DRAW FOR A CATALAN AIR TOUR

Al sorteig realitzat el 21 de juny entre tots els Socis Benefactors que registraren la seva visita a l'exposició del CCA, el Soci Benefactor 080 ha estat agraciat amb una volta aèria a Catalunya en un avió clàssic de la FPAC.
En el sorteo realizado el 21 de junio entre todos los Socios Benefactores que registraron su visita a la exposición del CCA, el Socio Benefactor 080 ha sido agraciado con una vuelta aérea a Cataluña en un avión clásico de la FPAC
In the drawing held on June 21 between all Benefactor Members who have filed their visit to the exhibition of the CCA, the Benefactor Member nº 080 has been graced with a Tour through Catalonia in a classic airplane of the FPAC collection.
Visitants de la EXPO al CCA © FPAC


2016/06/21

PAC·OBERT 19/06/2016 REPORT (III) EXHIBICIÓ AÈRIA FINALEC-DRZ 19/06/2016 PAC·OBERT © FPAC - Joaquim Rodríguez

EC-DAU 19/06/2016 PAC·OBERT © FPAC - Joaquim Rodríguez

EC-CHQ 19/06/2016 PAC·OBERT © FPAC - Joaquim Rodríguez

EC-CHQ 19/06/2016 PAC·OBERT © FPAC - Joaquim Rodríguez

EC-CHQ 19/06/2016 PAC·OBERT © FPAC - Joaquim Rodríguez

TIGER MOTH 19/06/2016 PAC·OBERT © FPAC - Joaquim Rodríguez

EC-BBJ 19/06/2016 PAC·OBERT © FPAC - Joaquim Rodríguez

EC-DRZ 19/06/2016 PAC·OBERT © FPAC - Joaquim Rodríguez

EC-BBJ 19/06/2016 PAC·OBERT © FPAC - Joaquim Rodríguez

EC-DRZ 19/06/2016 PAC·OBERT © FPAC - Joaquim Rodríguez

PAC·OBERT 19/06/2016 REPORT (II) EXHIBICIÓ AÈRIA DEL SUPER SAETA EC-GZN

 
EC-GZN 07/06/2016 LERS © FPAC - Domingo Jaumandreu

 

7/6/16 Preparant un vol d'entrenament a l'Aeroclub de Reus,  la base del Super Saeta de la FPAC

 

EC-GZN 07/06/2016 LERS © FPAC - Domingo Jaumandreu

 

7/6/16 Preparando un vuelo de entrenamiento en el Aeroclub de Reus, la base del Super Saeta de la FPAC

 

EC-GZN 07/06/2016 LERS © FPAC - Domingo Jaumandreu

 

7/6/16 Preliminars of a training fligtht at Reus Airport, where the Super Saeta of the FPAC is based.

 

EC-GZN 07/06/2016 LERS © FPAC - Domingo Jaumandreu

19/6/16 - Video des de l'estacionament de Sabadell - Video desde el estacionamiento de Sabadell  - Video from the Sabadell apron


EC-GZN 19/06/2016 PAC·OBERT © FPAC - Toni Tejón

 

19/6/16 - Video des de la cabina del Super Saeta - Video desde la cabina del Super Saeta - Video from the Super Saeta cockpit


EC-GZN 19/06/2016 PAC·OBERT © FPAC - Joaquim Rodríguez

EC-GZN 19/06/2016 PAC·OBERT © FPAC - Joaquim Rodríguez

EC-GZN 19/06/2016 PAC·OBERT © FPAC - Toni Tejón

EC-GZN 19/06/2016 PAC·OBERT © FPAC - Joaquim Rodríguez

EC-GZN 19/06/2016 PAC·OBERT © FPAC - Joaquim Rodríguez

EC-GZN 19/06/2016 PAC·OBERT © FPAC - Joaquim Rodríguez2016/06/20

PAC·OBERT 19/06/2016 REPORT (I) JDM & FPAC

19/06/2016 PAC·OBERT vista des del Super Saeta EC-GZN © FPAC - Josep Mª Armengol

Un temps excel·lent maridà l'exhibició estàtica i aèria de la col·lecció d'aeronaus de la FPAC i l'exhibició dels automòbils de col·lecció convocats per JDM i la Direcció de l'Aeroport de Sabadell.

19/06/2016 PAC·OBERT © FPAC - Joaquim Rodríguez

Una meto excelente maridó la exhibición estática y aérea de la colección de aeronaves de la FPAC y la exhibición de los automóviles de colección convocados por JDM y la Dirección del Aeropuerto de Sabadell

19/06/2016 PAC·OBERT © FPAC - Toni Tejón

An excellent weather married the static and flight exhibition of the FPAC aircraft collection with the display of classic cars summoned by JDM and the Sabadell Airport.

19/06/2016 © FPAC - Javier Ortega Figueiral
El Soci Benefactor Nº 377 i els Socis Benefactors Voluntaris Nº 467 i Nº 525 han estat agraciats amb un vol* en una aeronau clàssica de la FPAC.

*Els vols tindran lloc durant el PAC·OBERT programat pel 4 de setembre de 2016 o en data anterior, a acordar. Per concretar data i detalls del vol s'agrairà que els premiats ens contactin per correu electrònic a: OPERACIONS@FPAC.ORG

 
19/06/2016 © FPAC - Manuel de Juan Hernández


El Socio Benefactor Nº 377 y los Socios Benefactores Voluntarios Nº 467 y Nº 525 han sido agraciados con un vuelo* en una Aeronave Clásica de la FPAC.

*Los vuelos tendrán lugar durante el PAC·OBERT programado para el 4 de Septiembre de 2016 o en fecha anterior, a acordar. Para concretar fecha y detalles del vuelo se agradecerá que los premiados nos contacten por correo electrónico a: OPERACIONS@FPAC.ORG

19/06/2016 © FPAC - Javier Ortega Figueiral

The FPAC Benefactor Member Nº 377 and the Volunteer Benefactor Members Nº 467 and Nº 525 have been awarded a flight* in an FPAC Classic Airplane.

*The flights can be scheduled, either on the September 4th PAC·OBERT exhibition, or on a previous date. To agree on the date and the details of the flight please email us to: OPERACIONS@FPAC.ORG

19/06/2016 © FPAC - Javier Ortega Figueiral
 
19/06/2016 © FPAC - Javier Ortega Figueiral19/06/2016 © FPAC - Javier Ortega Figueiral


19/06/2016 © FPAC - Javier Ortega Figueiral


19/06/2016 © FPAC - Javier Ortega Figueiral


19/06/2016 © FPAC - Javier Ortega Figueiral

19/06/2016 PAC·OBERT © FPAC - Joaquim Rodríguez

19/06/2016 PAC·OBERT © FPAC - Toni Tejón

19/06/2016 PAC·OBERT © FPAC - Toni Tejón

 

2016/06/03

EXPO CATALUNYA AERONAUTICA 1916-2016 -5-


29/05/2016 CCA EXPO © FPAC


L'EXPOSICIÓ PASSA L'EQUADOR

Més de 1.100 persones ja han visitat l'exposició “Catalunya Aeronàutica 1916-2016” al Centre de Cultura Aeronàutica de l'Aeroport de Barcelona-El Prat.
En número màxim de visitants en horari de matí o de tarda ha estat de 175 persones, i es va enregistrar el diumenge 29 de maig, pel matí. 

29/05/2016 CCA EXPO © FPAC - Jordi Rull

  
Durant la setmana del 24 de maig es van realitzar visites guiades per un grup de socis de l'Associació de Maquetistes, i per grups d'Estudiants dels Centres de Formació de Tècnic de Manteniment d'Aeronaus, INSIB del Prat de Llobregat, i EFAV de Vilanova i La Geltrú. 
 

25/05/2016 CCA EXPO © FPAC

Atenent una petició de la direcció acadèmica, als primers se'ls va oferir una conferència sobre aspectes tecnològics dels motors a reacció.
Molt entranyable va ser la visita d'un grup de Tripulants de Cabina de Passatgers, veteranes de la Companyia Iberia.

27/05/2016 CCA EXPO © FPAC - Jordi Rull

I durant aquesta setmana, el dimarts es va fer una visita guiada a un nombrós grup de l'Associació Trini Jove, i el divendres, al personal del Servei d'Aeroports i Transport Aeri de la Generalitat de Catalunya.

26/05/2016 CCA EXPO © FPAC


LA EXPOSICIÓN PASA SU ECUADOR

Más de 1.100 personas ya han visitado la exposición "Cataluña Aeronáutica 1916 - 2016" en el Centro de Cultura Aeronáutica del Aeropuerto de Barcelona-El Prat.
En número máximo de visitantes en horario de mañana o de tarde ha sido de 175 personas, y se registró el domingo 29 de mayo, por la mañana.

29/05/2016 CCA EXPO © FPAC - Jordi Rull

Durante la semana del 24 de mayo se realizaron visitas guiadas para un grupo de socios de la Asociación de Maquetistas, y para grupos de Estudiantes de los Centros de Formación de Técnico de Mantenimiento de Aeronaves, INSIB de El Prat de Llobergat, y EFAV de Vilanova i La Geltrú. 

28/05/2016 CCA EXPO © FPAC

Atendiendo una petición de la dirección académica, a los primeros se les ofreció una conferencia sobre aspectos tecnológicos de los motores a reacción.
Muy entrañable fue la visita de un grupo de veteranas Tripulantes de Cabina de Pasajeros, jubiladas en la Compañía Iberia.

27/05/2016 CCA EXPO © FPAC

Y durante esta semana, el martes se realizó una visita guiada a un numeroso grupo de la Asociación Trini Jove, y el viernes, al personal del Servicio de Aeropuertos y Transporte Aéreo de la Generalitat de Catalunya.

29/05/2016 CCA EXPO © FPACTHE EXHIBITION CROSSES ITS EQUATOR

More than 1,100 people have visited the exhibition "Aeronautical Catalonia 1916-2016" at the Aeronautics Cultural Center of Barcelona-El Prat Airport.
The maximum number of visitors in the morning or afternoon shift has been 175, recorded in the morning of Sunday May 29th.

29/05/2016 CCA EXPO © FPAC - Jordi Rull

During the week of May 24 we had guided tours for a group of members of the Association of Modelers, and for groups of Aircraft Maintenance Technician students of the EFAV training center of Vilanova i La Geltru and INSIB training center of El Prat de Llobergat. Attending a request from the academic direction, the later were offered as well a conference on technological aspects of jet engines.

29/05/2016 CCA EXPO © FPAC

Very endearing was the visit of a group of Passener Cabin Crew veterans of Iberia Airlines.

27/05/2016 CCA EXPO © FPAC

And this week, on Tuesday, we had a guided tour for a large group of "Trini Jove Association" members,  and on Friday morning, for the staff of the Airports and Air Transport Service of the Generalitat de Catalunya.
 

Retrat d'Enric Pallarès, l'inspirador i ànima de la CCA EXPO © FPAC 26/05/2016