2018/03/19

PAC·OBERT 18/03/2018 REPORT


Castellano  ↓  / English ↓↓ / Exhibició en Vol - Exhibición en vuelo - Flight Exhibition ↓↓↓

PAC·OBERT 18/03/2018 © FPAC-DJR
Més de 200 persones participaren en la primera jornada de portes obertes PAC·OBERT de la temporada de primavera. En grups guiats per Voluntaris, quasi la meitat disfrutaren d'un passeig per l'interior de l'aeroport, camí dels Hangars on la Fundació hi té aeronaus que, restaurades, o en procés de restauració, no es poden exhibir a la plataforma R1 que és la que s'obre al públic per fer-hi l'exhibició que és d'accés gratuit. 
PAC·OBERT 18/03/2018 © FPAC-Josep Ollé Purti


A lo llarg del passeig, els voluntaris explicaren les característiques i fets importants de cadascuna de les aeronaus de la FPAC estacionades a les plataformes R1, R2 i als hangars visitats.
PAC·OBERT 18/03/2018 © FPAC-Josep Ollé Purti
Els 69 adults que, en qualitat de Benefactor ocasional o permanent de la FPAC i acompanyats per una nombrosa mainada, realitzaren les visites guiades, també participaren en el sorteig d'un vol d'agraiment en una aeronau clàssica de la col·lecció de la FPAC
L'esdeveniment comptà amb la ja tradicional zona d'esbarjo per la mainada, annexa a la dedicada a la venda de llibres i records aeronàutics.

PAC·OBERT 18/03/2018 © FPAC-Josep Ollé Purti

Els propers PAC·OBERT estan programats per el 22 d'Abril, 13 de Maig, 17 de Juny, 9 de Setembre, 21 d'Octubre, 18 de Novembre i 16 de Desembre.


PAC·OBERT 18/03/2018 © FPAC-Josep Ollé Purti
VOLS D'AGRAÏMENT

Al sorteig cel·lebrat un cop acabat el PAC·OBERT, els Benefactors Nº 674, Nº 403 i Nº 318 han estat agraciats amb un vol* en una aeronau clàssica de la FPAC.

Els vols tindran lloc durant el PAC·OBERT programat pel 22 d'abril de 2018 o en data anterior, a acordar. Per concretar data i detalls del vol s'agrairà que els premiats ens contactin per correu electrònic a: OPERACIONS@FPAC.ORGPAC·OBERT 18/03/2018 © FPAC-Josep Ollé Purti

 

EL PAC·OBERT VIST PER EN TONI TEJÓN 


 

 

INFORME PAC·OBERT 18/03/2018

PAC·OBERT 18/03/2018 © FPAC-DJR
Más de 200 personas participaron en la primera jornada de puertas abiertas PAC·OBERT de la temporada de primavera. En grupos guiados por Voluntarios, cai la mitad de la asistencia disfrutó de un paseo por el interior del aeropuerto, camino de los Hangares en los que la Fundación tiene las aeronaves que, restauradas, o en proceso de restauración, no se pueden exhibir en la plataforma R1, que es la que se abre al público para realizar la exhibición gratuita.

PAC·OBERT 18/03/2018 © FPAC-Josep Ollé Purti
A lo largo del paseo, los voluntarios explicaron las características y hechos importantes de cada una de las aeronaves de la FPAC estacionadas en las plataformas R1, R2 y los hangares visitados.

PAC·OBERT 18/03/2018 © FPAC-Josep Ollé Purti
Los 69 adultos que, en calidad de Benefactor ocasional o permanente de la FPAC, y acompañanos de gran cantidad de público infantil, realizaron la visita guiada, también participaron en el sorteo de un vuelo de agradecimiento en una aeronave clásica de la colección de la FPAC.

El evento contó con la ya tradicional zona de recreo infantil anexa a la dedicada a la venta de libros y recuerdos aeronáuticos.

PAC·OBERT 18/03/2018 © FPAC-Josep Ollé Purti

Los próximos PAC·OBERT están programados para el 22 de Abril, 13 de Mayo, 17 de Junio, 9 de Septiembre, 21 de Octubre, 18 de Noviembre y 16 de Diciembre.


PAC·OBERT 18/03/2018 © FPAC-Josep Ollé Purti
VUELOS DE AGRADECIMIENTO

En el sorteo celebrado al finalizar el PAC·OBERT, los Benefactores Nº 674, Nº 403 y Nº 318 han sido agraciados con un vuelo * en una aeronave clásica de la FPAC.

* Los vuelos tendrán lugar durante el PAC·OBERT programado para el 22 de Abril de 2018 o en fecha anterior, a acordar. Para concretar fecha y detalles del vuelo se agradecerá que los premiados nos contacten por correo electrónico a: OPERACIONS@FPAC.ORG


PAC·OBERT 18/03/2018 © FPAC-Josep Ollé Purti

 

PAC·OBERT 18/03/2018 REPORT 

PAC·OBERT 18/03/2018 © FPAC-DJR
More than 200 people participated in the first PAC·OBERT open day of the Spring season.

In groups guided by Volunteers, half of the assistance enjoyed a walk inside the airport, on the way to the Hangars where the Foundation has the aircrafts that, restored, or in the process of being restored, can not be displayed in the platform R1 which is the one that is open to the public, for the free of charge exhibition.

PAC·OBERT 18/03/2018 © FPAC-Josep Ollé Purti
Throughout the walk, the volunteers explained the characteristica snd important facts of each of the FPAC aircraft stationes on platforma R1, R2 and the hangars visited.

PAC·OBERT 18/03/2018 © FPAC-Josep Ollé Purti
The 69 adults who, as an occasional or permanent Benefactor ofthe fPAC, and accompanied by a large number of children, made the guided tour, also participated in the draw for a flight of gratitude in a Classic airplane of the FPAC collection.

The event featured the already traditional children's playground adjacent to the one dedicated to the sale of aeronautical books and souvenirs.

PAC·OBERT 18/03/2018 © FPAC-Josep Ollé Purti

The next PAC·OBERT events are scheduled for April 22nd , May 13th , June 17th , September 9th , October 21st , November 18th and December 16th.


PAC·OBERT 18/03/2018 © FPAC-Josep Ollé Purti
FLIGHTS OF GRATITUDE

In the draw celebrated by the end of the open day, the FPAC Benefactors Nº 674, Nº 403 and Nº 318 have been awarded a flight* in a Classic airplane of the FPAC.

*The flights can be scheduled, either for next April 22nd PAC·OBERT exhibion, or on a previous date. To agree on the date and the details of the flight please email us to: OPERACIONS@FPAC.ORG

PAC·OBERT 18/03/2018 © FPAC-Josep Ollé Purti

 

 EXHIBICIÓ EN VOL             EXHIBICIÓN EN VUELO

FLIGHT EXHIBITION

PAC·OBERT 18/3/2018 © FPAC-Xavier Carlús Martín
PAC·OBERT 18/3/2018 © FPAC-Xavier Carlús Martín
PAC·OBERT 18/3/2018 © FPAC-Quim Rodriguez Roig
PAC·OBERT 18/3/2018 © FPAC-Quim Rodriguez Roig
PAC·OBERT 18/3/2018 © FPAC-Quim Rodriguez Roig
PAC·OBERT 18/3/2018 © FPAC-Quim Rodriguez Roig
PAC·OBERT 18/3/2018 © FPAC-Quim Rodriguez Roig
PAC·OBERT 18/3/2018 © FPAC-Xavier Carlús Martín
PAC·OBERT 18/3/2018 © FPAC-Xavier Carlús Martín
PAC·OBERT 18/3/2018 © FPAC-Xavier Carlús Martín
PAC·OBERT 18/3/2018 © FPAC-Xavier Carlús Martín
PAC·OBERT 18/3/2018 © FPAC-Xavier Carlús Martín

PAC·OBERT 18/3/2018 © FPAC-Xavier Carlús Martín

PAC·OBERT 18/3/2018 © FPAC-Xavier Carlús Martín

PAC·OBERT 18/3/2018 © FPAC-Xavier Carlús Martín
PAC·OBERT 18/3/2018 © FPAC-Xavier Carlús Martín

PAC·OBERT 18/3/2018 © FPAC-Xavier Carlús Martín

PAC·OBERT 18/3/2018 © FPAC-Xavier Carlús Martín
PAC·OBERT 18/3/2018 © FPAC-Xavier Carlús Martín

PAC·OBERT 18/3/2018 © FPAC-Xavier Carlús Martín
PAC·OBERT 18/3/2018 © FPAC-Xavier Carlús Martín
PAC·OBERT 18/3/2018 © FPAC-Xavier Carlús Martín
PAC·OBERT 18/3/2018 © FPAC-Xavier Carlús Martín
Mudry CAP-10B  de l'Aeroclub Barcelona-Sabadell 18/3/2018 © FPAC-Xavier Carlús Martín

Tecnam P92-JS de l'Aeroclub Barcelona-Sabadell 18/3/2018 © FPAC-Xavier Carlús Martín

PAC·OBERT 18/3/2018 © FPAC-Xavier Carlús Martín

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada