2018/04/22

PAC·OBERT 22/04/2018 REPORT

Castellano  ↓  / English ↓↓  
Exhibició Estàtica - Exhibición Estática - Statict Exhibition ↓↓↓
Exhibició en Vol - Exhibición en vuelo - Flight Exhibition ↓↓↓↓

La Pitts Pedal al PAC·OBERT 22/4/2018 © FPAC - Toni Tejón Photography

Amb una assistència lleugerament menor que la del mes de març, el segon PAC·OBERT de la temporada de primavera va comptar amb una novetat que va fer la delicia de la mainada, una Pitts a pedals muntada per els Voluntaris de la FPAC a la que s'hi aniran sumant d'altres “rèpliques infantils” d'avions emblemàtics.
L'Àrea de la Mainada al PAC·OBERT 22/04/2018 © FPAC-DJR

Ademés de la Pitts, la mainada comptà amb la zona de dibuix i colorejat d'avions que aquest cop es va saturar, per lo que caldrà dotar-la de més taules de dibuix. 

Llibres i Roses al PAC·OBERT del 22/04/2018 © FPAC . DJR

El taulell dedicat a la venda de llibres aeronàutics comptà amb dos nous títols i la secció de records amb un nou assortiment de maquetes i d'altres curiositats.
Visita Guiada al PAC·OBERT 22/04/2018 © FPAC - Quim Rodríguez
En grups guiats per Voluntaris, setanta persones disfrutaren d'un passeig per l'interior de l'aeroport, camí dels Hangars on la Fundació hi té aeronaus que, restaurades, o en procés de restauració, no es poden exhibir a la plataforma R1 que és la que s'obre al públic, per l'exhibició d'accés gratuit. 
El F-104 D-8282 de la Fundació, estacionat camí dels hangars de la FPAC © FPAC - Quim Rodríguez
A lo llarg del passeig, els Guies Voluntaris explicaren les característiques i fets importants de cadascuna de les aeronaus de la FPAC estacionades a les plataformes R1, R2 i als hangars visitats.

Els adults que, en qualitat de Benefactor ocasional o permanent de la FPAC realitzaren les visites guiades, també participaren en el sorteig d'un vol d'agraiment en una aeronau clàssica de la col·lecció de la FPAC

Els propers PAC·OBERT estan programats per el 13 de Maig, 17 de Juny, 9 de Setembre, 21 d'Octubre, 18 de Novembre i 16 de Desembre.

VOLS D'AGRAÏMENT


Al sorteig cel·lebrat un cop acabat el PAC·OBERT, els Benefactors Nº 023, Nº 211 i Nº 555 han estat agraciats amb un vol* en una aeronau clàssica de la FPAC.

Els vols tindran lloc durant el PAC·OBERT programat pel 13 de maig de 2018 o en data anterior, a acordar. Per concretar data i detalls del vol s'agrairà que els premiats ens contactin per correu electrònic a: OPERACIONS@FPAC.ORG

La Pitts Pedal al PAC·OBERT 22/4/2018 © FPAC - Toni Tejón Photography

La Pitts Pedal al PAC·OBERT 22/4/2018 © FPAC - Toni Tejón Photography
 
La Pitts Pedal al PAC·OBERT 22/4/2018 © FPAC - Toni Tejón Photography

Con una asistencia ligeramente menor que la del mes de Marzo, el segundo PAC·OBERT de la temporada de primavera contó con una novedad que hizo la delicia de los niños, una Pitts a pedales montada por los Voluntarios de la FPAC en la que se irán sumando otras "réplicas infantiles" de aviones emblemáticos.

Área Infantil en el PAC·OBERT 22/04/2018 © FPAC-DJR
 Además de la Pitts, los niños contaron con la zona de dibujo y coloreado de aviones que esta vez se saturó, por lo que habrá que dotarla de más mesas de dibujo. 


Libros Aeronáuticos y Rosas en el PAC·OBERT 22/04/2018 © FPAC - Pere Montaña

El mostrador dedicado a la venta de libros aeronáuticos contó con dos nuevos títulos y la sección de recuerdos con un nuevo surtido de maquetas y otras curiosidades.
Visita Guiada del PAC·OBERT 22/04/2018 © FPAC - Quim Rodríguez
En grupos guiados por Voluntarios, setenta personas disfrutaron de un paseo por el interior del aeropuerto, camino de los Hangares donde la Fundación tiene aeronaves que, restauradas, o en proceso de restauración, no se pueden exhibir en la plataforma R1 que es la que se abre al público, por la exhibición de acceso gratuito.
El Britten Norman BN-2 "Islander" EC-FIP estacionado frente el nuevo hangar de la FPAC en el recinto del Museo Aeronáutico de Catalunya, en construcción - PAC·OBERT 22/04/2018 © FPAC - Joaquim "Quim" Rodríguez Roig
A lo largo del paseo, los Guías Voluntarios explicaron las características y hechos importantes de cada una de las aeronaves de la FPAC estacionadas en las plataformas R1, R2 y los hangares visitados.

Los adultos que, en calidad de Benefactor ocasional o permanente de la FPAC realizaron las visitas guiadas, también participaron en el sorteo de un vuelo de agradecimiento en una aeronave clásica de la colección de la FPAC

Los próximos PAC·OBERT están programados para el 13 de Mayo, 17 de Junio, 9 de Septiembre, 21 de Octubre, 18 de Noviembre y 16 de Diciembre.

VUELOS DE AGRADECIMIENTO


En el sorteo celebrado al finalizar el PAC·OBERT, los Benefactores Nº 023, Nº 211 y Nº 555 han sido agraciados con un vuelo * en una aeronave clásica de la FPAC.

* Los vuelos tendrán lugar durante el PAC·OBERT programado para el 13 de Mayo 2018 o en fecha anterior, a acordar. Para concretar fecha y detalles del vuelo se agradecerá que los premiados nos contacten por correo electrónico a: OPERACIONS@FPAC.ORG

La Pitts Pedal en el PAC·OBERT 22/4/2018 © FPAC - Toni Tejón Photography

La Pitts Pedal en el PAC·OBERT 22/4/2018 © FPAC - Toni Tejón Photography
La Pitts Pedal en el PAC·OBERT 22/4/2018 © FPAC - Toni Tejón Photography

With a slightly lower attendance than in the month of March, the second PAC·OBERT of the spring season had a novelty that made the children's delight, a Pitts pedal mounted by the FPAC Volunteers to which They will be adding other "baby replicas" of emblematic airplanes.

In addition to the Pitts, children had the aircraft coloring and drawing area that this time saturated, so it is necessary to provide it with more drawing tables.

The board dedicated to the sale of aeronautical books included two new titles and the memorabilia section displayed a new assortment of models and other curiosities.

In groups guided by Volunteers, seventy attendants enjoyed a walk inside the airport, on the way to the Hangars where the Foundation has the aircrafts that, restored, or in the process of being restored, can not be displayed in the platform R1 which is the one that is open to the public, for the free of charge exhibition.

Throughout the walk, the volunteers explained the characteristica snd important facts of each of the FPAC aircraft stationes on platforma R1, R2 and the hangars visited.

Adults who, as an occasional or permanent Benefactor of the FPAC, made the guided tour, also participated in the draw for a flight of gratitude in a Classic airplane of the FPAC collection.

The next PAC·OBERT events are scheduled for May 13th , June 17th , September 9th , October 21st , November 18th and December 16th.

FLIGHTS OF GRATITUDE


In the draw celebrated by the end of the open day, the FPAC Benefactors Nº 023, Nº 211 and Nº 555 have been awarded a flight* in a Classic airplane of the FPAC.

*The flights can be scheduled, either for next May 13th PAC·OBERT exhibion, or on a previous date. To agree on the date and the details of the flight please email us to: OPERACIONS@FPAC.ORG
La Pitts Pedal en el PAC·OBERT 22/4/2018 © FPAC - Toni Tejón Photography

La Pitts Pedal en el PAC·OBERT 22/4/2018 © FPAC - Toni Tejón Photography

 

EXHIBICIÓ ESTÀTICA - EXHIBICIÓN ESTÁTICA 

STATIC EXHIBITION

 

CESSNA 172 EC-BBJ  & SIAT S223 "Flamingo" EC-CGL © FPAC - Quim Rodríguez
EC-LND Piper PA-18 © FPAC - Quim Rodríguez
EC-DRZ Cessna 172 © FPAC - Quim Rodríguez

PAC·OBERT 22/04/2018 © FPAC - Quim Rodríguez
PAC·OBERT 22/04/2018 © FPAC - Quim Rodríguez

SP-ALG Antonov AN2 © FPAC - Quim Rodríguez
SP-ALG Antonov AN2 © FPAC - Quim Rodríguez
 North American T6 "Texan" © FPAC - Quim Rodríguez
 North American T6 "Texan" © FPAC - Quim Rodríguez
McDonnel Douglas F4 Phantom II  C.12-26 © FPAC - Quim Rodríguez

EXHIBICIÓ EN VOL - EXHIBICIÓN EN VUELO 

FLIGHT EXHIBITION

 

EC-BDS Zlin Z526  Akrobat - Daniel V. Rodríguez

EC-BDS "Akrobat" PAC·OBERT 22/04/2018 © FPAC - Quim Rodríguez

EC-BDS "Akrobat" PAC·OBERT 22/04/2018 © FPAC - Quim Rodríguez

EC-BDS "Akrobat" PAC·OBERT 22/04/2018 © FPAC - Quim Rodríguez

EC-BDS "Akrobat" PAC·OBERT 22/04/2018 © FPAC - Quim Rodríguez

EC-BDS "Akrobat" PAC·OBERT 22/04/2018 © FPAC - Quim Rodríguez

EC-BDS "Akrobat" PAC·OBERT 22/04/2018 © FPAC - Quim Rodríguez

EC-BDS "Akrobat" PAC·OBERT 22/04/2018 © FPAC - Quim Rodríguez

EC-BDS "Akrobat" PAC·OBERT 22/04/2018 © FPAC - Quim Rodríguez

 

EC-DAU CASA-BÜCKER 131 -  Josep Llàcer

EC-DAU "Bücker" PAC·OBERT 22/04/2018 © FPAC - Quim Rodríguez

EC-DAU "Bücker" PAC·OBERT 22/04/2018 © FPAC - Quim Rodríguez

EC-DAU "Bücker" PAC·OBERT 22/04/2018 © FPAC - Quim Rodríguez

EC-DAU "Bücker" PAC·OBERT 22/04/2018 © FPAC - Quim Rodríguez

EC-DAU "Bücker" PAC·OBERT 22/04/2018 © FPAC - Quim Rodríguez

EC-DAU "Bücker" PAC·OBERT 22/04/2018 © FPAC - Quim Rodríguez

 

EC-JKM Beechcraft T-34 Mentor - Alejandro de Diego

EC-JKM "Mentor" PAC·OBERT 22/04/2018 © FPAC - Quim Rodríguez
L'Israel Moreira, ajudant de TMA i EC-JKM "Mentor" PAC·OBERT 22/04/2018 © FPAC - Quim Rodríguez

L'Alejandro s'estrenava en "Solo" amb la EC-JKM "Mentor" al PAC·OBERT 22/04/2018 © FPAC - Quim Rodríguez

EC-JKM "Mentor" PAC·OBERT 22/04/2018 © FPAC - Quim Rodríguez

EC-JKM "Mentor" PAC·OBERT 22/04/2018 © FPAC - Quim Rodríguez

EC-JKM "Mentor" PAC·OBERT 22/04/2018 © FPAC - Quim Rodríguez

EC-JKM "Mentor" PAC·OBERT 22/04/2018 © FPAC - Quim Rodríguez

EC-JKM "Mentor" PAC·OBERT 22/04/2018 © FPAC - Quim Rodríguez

L'Alejandro es "batejat" a l'acabar el primer vol en "Solo" al PAC·OBERT del 22/04/2018 © FPAC - Quim Rodríguez

 

HA-YAS Sukhoi S92 - Daniel V. González

HA-YAS Sukhoi S92 © FPAC - Quim Rodríguez

HA-YAS Sukhoi S92 © FPAC - Quim Rodríguez

HA-YAS Sukhoi S92 © FPAC - Quim Rodríguez

HA-YAS Sukhoi S92 © FPAC - Quim Rodríguez

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada