2014/05/09

MISSIÓ VILADECANS 8/05/2014

L'equip de voluntaris d'avui a Viladecans, 8/5/2014 © FPAC-DJR

VI

En el sisè transport de la Missió Viladecans, el primer d'avui, hem enviat al Institut Illa dels Banyols (INSIB) de El Prat de Llobregat, el cos central d'un Helicòpter Bell 47 i la secció final de la cua d'un altre helicòpter Bell 47. 

2014-05-08 10.56.28 © INSIB-FPAC


Es tracta d'una cesió temporal que es fa dins de lo previst en el conveni del col·laboració entre el INSIB i la FPAC signat amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per que els alumnes d'ensenyament d'aeromecànica puguin fer feines de restauració i treball de pràctiques amb materials aeronàutics reals.

 Signatura del Conveni 10/04/2014 © Jordi Pons
En el sexto transporte de la Misión Viladecans, el primero del día de hoy, hemos enviado al Instituto Isla de los Banyols (INSIB) de El Prat de Llobregat, el cuerpo central de un Helicóptero Bell 47 y la sección final de la cola de otro helicóptero Bell 47.

2014-05-08 10.56.15 © INSIB-FPAC
 Se trata de una cesión temporal que se realiza dentro de lo previsto en el convenio de colaboración entre el INSIB y la FPAC firmado con el Departamento de Enseñanza de la Generalitat de Catalunya para que los alumnos de enseñanza aeromecánica puedan realizar trabajos de restauración y de prácticas con materiales aeronáuticos reales. 

2014-05-08 10.56.57 © INSIB-FPAC
In the sixth shuttle of the Viladecans Evacuation Mission, the first of the day, we sent to the Institute Banyols Island (INSIB) of El Prat de Llobregat, the central body of a Bell 47 helicopter and the tail final section of another Bell 47

2014-05-08 10.58.37 © INSIB-FPAC
This is a temporary consignment made in accordance with the provisions of the INSIB and FPAC partnership agreement, signed with the Department of Education of the Generalitat de Catalunya, for students of aeromechanics be able to perform restoration work and practices with real aeronautical materials.


VII


8/05/2014 © FPAC-DJR
El segon transport del dia ha anat a LELL amb les restes d'una Aisa I-115, el Fusellatge, dos Rodes, la Carlinga, el tank d'oli, dos actuadors, un seient, els capots i el panell tallafocs. Amb molta feina de restauració en pot sortir una bona "maqueta" a escala natural. 

8/05/2014 © FPAC-DJR
I realitzant un bon exercici d'habilitat i visió espaial, els alumnes voluntaris del INSIB hi han encabit tres Ales de K2, tres Timons, un Fusellatge Baby, una Ala de Pirat, el Fusellatge i el tren d'un avió ultralleuguer i el capot frontal d'un dels dos motors De Havilland Gipsy Queen d'un De Havilland Dove.

8/05/2014 © FPAC-DJR
No menys complicada resulta la feina d'anar encaixant els materials dins dels contenidors, per fer-ho efectiva i eficientment cal molta habilitat i visió espaial. Els estudiants del Taller-Escola de la FPAC que fan el Curs de Preparació per l'exàmen de TMA Llicència A2 a la EFAV, junt amb tres estudiants en pràctiques del INSIB sota la direcció operativa de l'Alejandro de Diego, TMA responsable del manteniment en línia de les aeronaus de la FPAC, n'estan fent una bona demostració a lo llarg dels tres dies de moguda.

8/05/2014 © FPAC-DJR
El segundo transporte del día ha ido a LELL con los restos de una Aisa I-115, el fuselaje, dos Ruedas, la Carlinga, el tanque de aceite, dos actuadores, un asiento, los capós y el panel cortafuegos. Con mucho trabajo de restauración se podrá obtener salir una buena "maqueta" a escala natural . 

8/05/2014 © FPAC-DJR
 Y realizando un buen ejercicio de habilidad y visión espacial, los alumnos voluntarios del INSIB han encajado tres Alas de K2, tres Timones de Dirección, un fuselaje Baby, una ala de Pirat , el fuselaje y el tren de un avión ultraligero y el capó frontal de uno de los dos motores De Havilland Gipsy Queen que equipaban un De Havilland Dove.

8/05/2014 © FPAC-DJR
  No menos complicada resulta la tarea de ir situando y encajando los materiales dentro de los contenedores. Los estudiantes del Taller-Escuela de la FPAC que realizan el Curso de Preparación para el examen de TMA Licencia A2 a la EFAV, junto con tres estudiantes en prácticas del INSIB bajo dirección operativa de Alejandro de Diego, TMA responsable del mantenimiento en línea de las aeronaves de la FPAC, están haciendo una buena demostración de habilidad y visión espacial a lo largo de los tres días de movida.

8/05/2014 © FPAC-DJR
LELL has been the destination of the second transport of the day. The remains of an Aisa I-115 including the fuselage, two wheels, the cockpit, the oil tank, two actuators, a seat, the engine covers and the firewall panel. With a lot of restoration work we can get a good static display replica. 
8/05/2014 © FPAC-DJR
Showing good skills in handling spatial vision, the INSIB volunteer students have fit in the lorry, in addition to the Aisa remains, three K2 glider wings, three helms, a fuselage Baby, a Pirat glider wing, the fuselage and train of an unknown ultralight and the front cover of one of the two de Havilland Gipsy Queen engines of a De Havilland Dove.

8/05/2014 © FPAC-DJR
No less difficult is to efficienly fit the arriving materials inside the containers. It also requires much handling skill and spatial vision. In that respect, the Students of the FPAC Workshop-School who follow the Preparation Course for passing the TMA A2 License exam at the EFAV, along with three INSIB trainees under the direction of Mr. Alejandro de Diego, TMA responsible for the FPAC Fleet line maintenance, are showing a great performance over the three days of hectic move.
 

VIII


L'últim transport del dia ha tingut dues destinacions, LELL i VNG
 
Amb destinació LELL i procedent d'el CCA on s'hi havia dut des de Viladecans ara fa un any, (veure història) s'ha transportat el Fusellatge del Scanliner, sense roda de morro. La roda s'ha deixat al CCA per reparació. 

FALTA FOTO SCANLINER (VOLUNTARIS)

També s'hi ha dut un dels dos Parabrises d'un Learjet 45, embalat en caixa de fusta original. Dos motoventiladors de radiador de l'hidro, nous i en caixa original. El tren de cua del hidro, un actuador hidràulic i dues rodes de tren d´aterratge, una de morro i l'altra de tren principal.

8/05/2014 © FPAC-DJR
 Despres de descarregar a LELL, i amb destinació Centre Aeri de Vilanova i la Geltrú s'ha dut el Fusellatge complert d'una Stinson. 

L'objectiu es que part de les hores de treball en pràctiques que els alumnes de l'Escola de Formació Aeronàutica de Vilanova i La Geltrú (EFAV) realitzen al taller-escola de la FPAC, a Sabadell, es dediquin a la restauració operativa de la Stinson, a Vilanova, estalviant així temps de desplaçaments.

L'Equip de Voluntaris d'avui a LELL 8/05/2014 © FPAC-DJR

El último transporte del día ha tenido dos destinos, LELL y VNG

Con destino LELL y procedente de la CCA donde se había llevado desde Viladecans hace un año, ( ver historia) se ha transportado el fuselaje del Scanliner sin rueda de morro . La rueda ha dejado al CCA para reparación . 


También se ha transportado uno de los dos Parabrisas de un Learjet 45, embalado en su caja de madera original. Dos motoventiladores de radiador del hidro, nuevos y en caja original. El tren de cola del hidro, un actuador hidráulico y dos ruedas de tren de aterrizaje, una de morro y otro de tren principal. 

8/05/2014 © FPAC-DJR

Después de descargar en LELL, y con destino el Centre Aèri de Vilanova y la Geltrú se ha transportado el fuselaje completo de una Stinson. 

El objetivo es que parte de las horas de trabajo en prácticas que los alumnos de la Escuela de Formación Aeronáutica de Vilanova i la Geltrú realizan en el taller-escuela de la FPAC, en Sabadell, las dediquen a la restauración operativa de la Stinson, en Vilanova, ahorrando así tiempo de desplazamiento.

8/05/2014 © Jordi Pons

The last shuttle of the day has had two destinations, LELL and VNG

Destination LELL, from the CCA where it had been stored for a year, it has sent the the fuselage of Scanliner without nose wheel. The wheel has been left for reparir in the CCA.
The Scanliner was moved to the CCA in the first evacuation of the Viladecans Warehouses (see story)


The lorry has also carried one of the two windshields of a Learjet 45, packed in its original wooden box. Two radiator motor fans, new and in original box as well as the Tail train of the Hydroplane moved yesterday. A hydraulic actuator and two landing gear wheels, a nose and a main ones. 


8/05/2014 © Jordi Pons

After downloading the above mentioned stuff at LELL, a full Stinson fusellage has been transported to the Centre Aeri of Vilanova and Geltrú.

The objective of depositing the Stinson at the Centre Aeri is to facilitat that the students of the Vilanova School of Aviation Mechanics that realize work experience at the FPAC Workshop-School, in Sabadell, may save travel time by dedicating part of the practice time to the restoration of the Stinson up to reaching a full ground operational condition without moving from the city of Vilanova.

I també...  Y también...  Y también...


El dimarts, l'equip de Viladecans va desmuntar totes les estanteries a on s'emmagatzemaven els recanvis del Saeta, i des de dimecres, a l'arribada de les estanteries, l'equip de Sabadell ha estat tallant els montants per ajustar-los a l'alçada disponible i les ha estat muntant dins d'un dels contenidors.

7/5/2014© Alejandro de Diego / Israel Moreira

El martes, el equipo de Viladecans desmontó todas las estanterias donde se almacenaban los recambios del Saeta, y desde el miércoles,según llegaron las estanterías, el equipo de Sabadell ha estado cortando los montantes para ajustarlos a la altura disponible y las ha estado montando dentro de uno de los contenedores.


8/05/2014 © FPAC-DJR

On Tuesday, the Viladecans team dismantled the shelves where the Saeta spare parts were stored and the Sabadell, since the arrival of the shelve parts had been cutting the vertical strouts to adjust them to the ceiling height and assembled the whole set within one of the containers.
  FALTA IMATGE D'ESTANTERIES COMPLERTES (ISRAEL) 

 

Queda pendiente...   Queda pendent...   Still pending....

 
8/05/2014 © FPAC-DJR

 Per la setmana vinent queden  per evacuar i transportar al CCA i a LELL:
 • Dues Ales Delta
 • Parts de Sistemes i Motors d'Aeronaus restaurades per l'antiga Associació d'Amics de la Aeronàutica, integrada a la FPAC l'any 1995
 • Els panells de la Exposició dedicada a Saint Exupery i panells diversos d'altres exposicions.
 • Una bona col·lecció de manuals de servei d'avions.
 • El timó de cua, dos extrems d'ala i costelles i material d'una rèplica escala natural d'un Chato, iniciada fa anys per el Soci Benefactor i Voluntari n'Enric Pallarés que es qui ha estat a càrrec d'anar custodiant i supervisant els magatzems de Viladecans.
 • Un gran banc metàl·lic de treball
 • Una bancada de llocs de treball de l'antic Centre de Control del TMA Barcelona amb una pantalla de radar i un parell de monitors.
 • I unes quantes andròmines més...

8/05/2014 © FPAC-DJR
Para la próxima semana quedan por evacuar y transportar el CCA y a LELL:
 • Dos Alas Delta 
 • Partes de Sistemas y Motores de Aeronaves restauradas por la antigua Asociación de Amigos de la Aeronáutica , integrada a la FPAC 1995
 • Los paneles de la Exposición dedicada a Saint Exupery y paneles varios de otras exposiciones.
 • Una buena colección de manuales de servicio de aviones. 
 • El timón de cola, dos extremos de ala, costillas y material para una réplica escala natural de un Chato. Réplica iniciada hace años por el Socio Benefactor y Voluntario Don Enric Pallaré, que es quien ha estado a cargo de ir custodiando y supervisando los almacenes de Viladecans.
 • Un gran banco de trabajo, metálico.
 • Una bancada de puestos de trabajo del antiguo Centro de Control del TMA Barcelona con una pantalla de radar y un par de monitores.
 • Y unos cuantos trastos más...
8/05/2014 © FPAC-DJR
Next week still we have to evacuate and transport to either the CCA or to LELL:
 • Two Delta Wings 
 • Parts of Systems and Aircraft Engines restored by the Association of Friends of Aviation, an organization integrated in the FPAC in 1995.
 • The panels of the exhibition dedicated to Saint Exupery as well as panels of various other exhibitions. 
 • A good collection of service manuals 
 • The helm, two wing ends, ribs and material to buid a 1:1 replica of a Chato. A work started years ago by the Member and Volunteer Benefactor Mr. Enric Pallarés who has been in charge of guarding and supervising the Viladecans warehouses.
 • A large steel workbench 
 • A long line of old air controller benches from the Bercelona TMA Control Center with a radar screen and a couple  of monitors.
 • And some more stuff...

8/05/2014 © FPAC-DJR

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada