2014/05/04

Imatges del vol de les EC-JKM i EC-BDS al PAC.OBERT 27/04/2014 i més


EC-JKM & EC-BDS 27/4/2014 © Quim Rodríguez


En Quim Rodríguez, Soci Benefactor Voluntari responsable de l'ordenació de les operacions a terra de les aeronaus que participen als PAC.OBERT i a d'altres exhibicions en vol de les aeronaus de la col·lecció de la FPAC, ens ofereix aquesta mostra d'imatges dels vols de les Beechcraft T-34 "Mentor" i Zlin Z-526 A "Acrobat" a la passada edició del PAC.OBERT.

La Beechcraft T-34 "Mentor" EC-JKM  comandada per en Xavier Jordà Sanuy © Quim Rodríguez, 27/4/2014

Amb en Quim hem parlat molts cops que cal que un Soci Benefactor Voluntari es vagi preparant per poder rellevar-lo de tant com "STARTER" . Una funció molt important a les exhibicions de la col·lecció d'aeronaus de la FPAC.

La Zlin Z-526A "Akrobat" EC-BDS comandada per en Daniel Ventura González Quevedo © Quim Rodríguez, 27/4/2014

Si reuneixes els requisits que s'expliquen a l'apartat EXHIBICIONS-PAC.OBERT del blog dedicat als Socis Benefactors Voluntaris de la FPAC i vols aprendre i col·laborar en les activitats encomenades al STARTER, envia'ns un correu a PACVOLUNTARI@GMAIL.COM i ens posarem en contacte per endegar el periode de formació corresponent.

EC-JKM  © Quim Rodríguez, 27/4/2014
Del blog abans esmentat reproduim el contingut de la funció STARTER a la organització del PAC.OBERT, una funció que es extensible als esdeveniments en que participi la col·lecció d'aeronaus de la FPAC.

STARTER (Depen de: Operacions PAC.OBERT) 

Requeriments: Persona amb experiència i coneixements de guiat i de comunicació aeronàutiques en operacions a terra.

Funció: Assistència al Cap d'Operacions de la FPAC en la organització d'entrada, emplaçament i sortida de les aeronaus en exposició.


Descripció de les activitats i responsabilitats:

Equipat amb ràdio en banda aèria el Starter serà la persona responsable de decidir i indicar la posició d'estacionament dels avions a la plataforma. 


El Starter ajudarà als pilots de les aeronaus guiant-los a l'arribada i indicant-los l'àrea que els hagi estat assignada.
 
A l'hora de la posada en marxa de motors, el Starter indicarà mitjançant senyals visuals l'autorització a cada avió, havent-se assegurat primer que la zona està lliure i que no existeix cap impediment ni risc per al públic.

 
Cap pilot ha de posar en marxa sense ordre prèvia del Starter.  


Les falques dels diferents avions seran retirades al senyal del Starter.
 
L'activitat del Sarter depèn del Responsable d'Operacions en Vol (ROV) 


El Starter participa en els Brífing de Pilots i transmet les instruccions pertinents al responsable de Seguretat i al d'Operacions de Terra.
 
Sempre que sigui possible, el Starter serà un pilot, privat o comercial, en actiu i s'identificarà amb granota de vol de color taronja.
 


El "STARTER" Quim Rodríguez abans de la posta en marxa de la Mentor
27/4/2014 © FPAC-DJR

 

Imágenes del vuelo de las EC-JKM y EC-BDS en el PAC.OBERT 27/04/2014 y más


Quim Rodríguez, Socio Benefactor Voluntario responsable de la ordenación de las operaciones en tierra de las aeronaves que participan en los PAC.OBERT y en otras exhibiciones en vuelo de las aeronaves de la colección de la FPAC, nos ofrece esta muestra de imágenes de los vuelos de las Becchcraft T-34 "Mentor" y Zlin Z-526 A "Acrobat" en la pasada edición del PAC.OBERT.

EC-JKM 27/4/2014 © Quim Rodríguez
Muchas veces Quim nos ha hablado sobre la necesidad de que un Socio Benefactor Voluntario se vaya preparando para poder relevarle de vez en cuando como STARTER, función clave en las exhibiciones de la colección de aeronaves de la FPAC.

EC-BDS 27/4/2014 © Quim Rodríguez
Si reúnes los requisitos que se explican en el apartado EXHIBICIONES-PAC.OBERT del blog dedicado a los Socios Benefactores Voluntarios de la FPAC y quieres aprender para colaborar en las actividades encomendadas al STARTER, envíanos un correo a PACVOLUNTARI @ GMAIL.COM y te contactaremos para iniciar el periodo de formación correspondiente.


EC-JKM  27/4/2014 © Quim Rodríguez
Del blog antes mencionado reproducimos el contenido que tiene la función STARTER en la organización del PAC.OBERT, y que se aplica también a otros eventos en que participa la colección de aeronaves de la FPAC.

STARTER ( Depende de: Operaciones PAC.OBERT )

 Requerimientos: Persona con experiencia y conocimientos de guiado y de comunicaciones aeronáuticas en operaciones en tierra .

Función: Asistencia al Jefe de Operaciones de la FPAC en la organización de entrada, ubicación y salida de las aeronaves en exposición .


Descripción de las actividades y responsabilidades:

 Equipado con radio en banda aérea el Starter será la persona responsable de decidir e indicar la posición de estacionamiento de los aviones en la plataforma .

El Starter ayudará a los pilotos de las aeronaves guiándolos a la llegada y indicándoles el área que les haya sido asignada.


 
A la hora de la puesta en marcha de motores, el Starter indicará mediante señales visuales la autorización a cada avión, habiéndose asegurado primero de que la zona está libre y que no existe ningún impedimento ni riesgo para el público .


 
Ningún piloto pondrá en marcha la aeronave sin orden previa del Starter.Las cuñas de los diferentes aviones serán retiradas a la señal del Starter .


 
La actividad del Starter depende del Responsable de Operaciones en Vuelo ( ROV )


El Starter participa en los Briefing de Pilotos y transmite las instrucciones pertinentes a los responsables de Seguridad y de Operaciones de Tierra.


Siempre que sea posible, el Starter será un piloto privado o comercial en activo y se identificará con mono de vuelo de color naranja.

 
EC-JKM  27/4/2014 © Quim Rodríguez

 

Images of the EC-JKM and EC-BDS flight at the PAC.OBERT 27/04/2014 and more

Mr. Joaquim "Quim" Rodriguez, Volunteer Benefactor Member responsible for the  ground operations of the FPAC fleet at the PAC.OBERT and other airshows offers us a beautiful sample of the Beechcraft T-34 "Mentor" and the Zlin Z-526A  "Acrobat" flights closing the last PAC.OBERT.

EC-BDS 27/4/2014 © Quim Rodríguez

Many times we had been speaking with Quim on the need of a Volunteer Benefactor Member relieving him from time to time as STARTER. A very important function in the exhibitions of the collection of the FPAC aircraft.
 
EC-BDS 27/4/2014 © Quim Rodríguez
Should you meet the below explained requirements and wish to be trained and collaborate on the STARTER activitiesat PAC.OBERT and other airshows, please email us to PACVOLUNTARI @ GMAIL. COM 
We will contact you to arrange a face to face meeing and further proceed with the training period.

The "STARTER" Mr. Quim Rodríguez guiding the ACBS PA-18 EC-JBP
19/5/2013 ©   JOSEP CARLES MARTÍNEZ

STARTER (Reports to: Operations PAC.OBERT )
 Requirements: Person with knowledge and experience in ground aeronautical ground communications and guidance.

Function: ReportIng to the FPAC Head of Flight Operations, organizes and steers the inbound, parking and outbound traffic of the aircraft on display.


Description of the activities and responsibilities:

 Equipped with an aerial band radio band, the Starter is the person responsible for deciding and indicate the position of the aircraft at parking platform.

On arrival to the exhibition platform, the Starter guides the aircraft pilots to the assigned parking area.


When it's time for the engines start up, once having ensured that each aircraft surrounding area is free of obstacles and there's no hindrance or risk to the public, the Starter will indicate plane by plane through visual cues the authorization for starting u the engine.


No pilot is allowed either to start up the engine or to depart without prior order of the starter.


The aircraft chocks will be removed at the starter signal.


The Starter activity depends of the Head of Flight Operations (ROV )


The Starter participates in the Pilots briefing and transmits appropriate instructions to the responsibles of Security and Ground Operations.Whenever possible, the starter will be an active pilot, commercial or private, and is to be identified by wearing an orange pilot overall.


EC-BDS 27/4/2014 © Quim RodríguezCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada