2013/08/14

Activitat a PAC@LELL

Continuen els treballs del Nou Jardí-Museu

Continuan los trabajos del Nuevo Jardín-Museo

New Garden-Museum works progressUn cop fet el desbrossament i anivellació inicial dels terrenys, el passat mes d'Octubre, i acabat i informat el projecte d'ordenació de l'espai que ocuparà el Jardí-Museu de la FPAC a LELL, s'han iniciat sobre el terreny els treballs necessàris per la redacció dels projectes constructius corresponents.

Una vez realizado el desbroce y nivelación inicial del terreno, el pasado mes de Octubre, y finalizado e informado el proyecto de ordenación del espacio que ocupará el Jardín-Museo de la FPAC en LELL, sobre el terreno se han iniciado los trabajos necesarios para la redacción de los proyectos constructivos correspondientes.

The land clearance and initial levelling works of the the FPAC Garden-Museum were undertaken and finalised last October. On site works have resumed once a basic agreement on the land use and development project has been realised.

 
Durant les dues últimes setmanes de Juliol s'ha realitzat l'aixecament topogràfic i l'estudi geotècnic.

Durante las dos últimas semanas de Julio se ha realizado el levantamiento topográfico y el estudio geotécnico.

Topographic and geotechnical studies have been peformed during the second July forthnight.


L'estudi topogràfic s'ha realitzat sobre uns 15.000m2 dels que 10,500m2 coresponen a l'aixecament en detall del terreny assignat a la FPAC i la resta a comprovació de cotes en les àrees circumdants.

El topográfico ha requerido estudiar unos 15.000m2 de terreno. 10.500 m2 corresponden al levantamiento en detalle del terreno asignado a la FPAC y el resto a comprobación de las cotas en áreas circundantes.

The topographic study has required to survey 15.000m2 of land. 10,500 m2 correspond to the FPAC development and the rest to check heights of the surrounding areas.

L'estudi geotècnic s'ha centrat en les àrees a on es muntarà l'Hangar Històric Armengol, a on es muntarà el Pavelló Obert i a on es construirà l'Hangar-Garatge.

El estudio geotécnico se ha centrado en el área donde se montará el Hangar Histórico Armengol, el área donde se montará el Pabellón Abierto y la que corresponde a la construcción del Hangar-Garaje.

The geotechnical study has focused on the areas where the Armengol Historic Hangar and the Open Pavillon will be mounted as well as the one where the Aircraft-Parking Hangar is to be built.Un cop es tinguin els resultats de l'estudi es faràn els projectes d'anivellament final del terreny, els de fonaments i es confirmaran els d'estructura de l'Hangar-Garatge i el del Pavelló Obert.

Llegiu tots els detalls i veieu les imatges descriptives del projecte a la pàgina PAC@LELL d'aquest blog.


En cuanto se tengan los resultados del estudio se procederá a realizar el proyecto final de nivelación de tierras, los proyectos de cimentación y se confirmarán los de estructura del Hangar-Garaje y del Pabellón Abierto.

Lea todos los detalles y vea las imágenes descriptivas del proyecto en la página PAC@LELL de este blog.


Once the results will be made available, we'll proceed with the final land levelling, foundations and structural projects for the Garage-Hangar and the Open Pavilion.

See all project details and images at the PAC@LELL page of this blog.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada