2016/05/30

PAC·OBERT 19/06/2016 - EXPO JAPAN DOMESTIC MARKET 2016 & CONCURS DE FOTOGRAFIA

 

L'EXPOSICIÓ D'AUTOMÒBILS JAPONESOS "EXPO JDM" TORNA AL PAC·OBERT!

PODRÁS PARTICIPAR AL CONCURS DE FOTOGRAFIA "PAC·OBERT JUNY 2016"!

CELEBRAREM ELS 50 ANYS DE SERVEI DE LA EC-BBJ!

NO T'HO PERDIS!

Diumenge 19 de Juny, de 10:00 a 14:00 a l'Aeroport de Sabadell. Entrada Lliure.


 

VUELVE AL PAC·OBERT LA EXPOSICIÓN DE AUTOMÓVILES JAPONESES "EXPO JDM"!

PODRÁS PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA "PAC·OBERT JUNIO 2016"!

CELEBRAREMOS LOS 50 AÑOS DE SERVICIO DE LA EC-BBJ!

NO TE LO PIERDAS!

Domingo 19 de Junio, de 10:00 a 14:00 en el Aeropuerto de Sabadell. Entrada Libre


 

THE JAPANESE CAR EXHIBITION "EXPO JDM" RETURNS TO THE PAC·OBERT!

YOU WILL BE ABLE TO PARTICIPATE IN THE "JUNE 2016 PAC·OBERT" PHOTO CONTEST

WE WILL CELEBRATE THE 50TH ANNIVERSARY OF THE EC-BBJ!

DON'T MISS THE SHOW!

Sunday, June 19th, from 10:00 to 14:00 at Sabadell Airport. Free entrance.


 

BASES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA

"PAC·OBERT JUNY 2016"

La Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya (FPAC) convoca el concurs de fotografia PAC OBERT Juny 2016.
Bases del concurs
1.- El tema de les fotografies estarà relacionat amb la jornada de portes obertes "PAC·OBERT" del Diumenge dia 19 del mes de juny de 2016.
2.- Cada participant podrà enviar tant sols una fotografia que estarà identificada amb un títol.
3.- Les fotografies s'enviaran en format JPEG, de 800 píxels per polzada al compte de correu de la Fundació: FPAC@FPAC.ORG
4.- Al correu s'ha de fer constar informació sobre l'autor; Nom i cognoms, telèfon, adreça i número de DNI o document equivalent. Les dades personals subministrades no es facilitaran a tercers i s'utilitzaran exclusivament per comunicacions relacionades amb aquest concurs.
5.- En el termini màxim de 5 dies la FPAC confirmarà la recepció del missatge assegurant d'aquesta manera la correcta recepció de les fotografies.
6.- Es permet el retoc de les fotografies amb qualsevol programa d'edició no permetent la col·locació d'un marc o marge al voltant de la mateixa ni la inclusió d'elements.
7.- Les fotografies no inclouran cap tipus de marca d'aigua.
8.- El termini per a la recepció de les fotografies comença el 19/06/16 i finalitza el 26/06/16
9.- Les fotografies enviades seran originals no violant cap dret d'autor sent la persona que envia la fotografia l'únic responsable de les accions que es puguin ocasionar en el cas de violació del mateix.
10.- La FPAC es reserva el dret d'eliminar qualsevol fotografia que no compleixi les condicions indicades.
11.- Les fotografies enviades podran estar exposades a les instal·lacions físiques i / o entorns virtuals de la FPAC, podran ser utilitzades en publicacions físiques i / o virtuals de la FPAC i / o podran ser utilitzades per promocionar la FPAC i / o les seves activitats.
12.- Els autors cedeixen els drets de publicació de la foto a la FPAC en els apartats descrits en el punt anterior i la FPAC esmentarà sempre l'autoria de la foto.
13.- La foto guanyadora, haurà de ser lliurada en alta resolució i format JPG. La manca de lliurament de la foto en alta resolució, invalida el premi
14.- Els autors conservaran el dret de propietat de les seves imatges, en conseqüència, la FPAC es compromet a no comercialitzar les imatges sense consentiment de l'autor corresponent.
Elecció de la fotografia guanyadora:
  • La fotografia guanyadora serà la que rebi més "m'agrada" en l'àlbum assignat al concurs.
  • La decisió del jurat es realitzarà el 10/07/2016
  • El guanyador o La guanyadora s'anunciarà a la pàgina www.fpac.org i al Facebook de la FPAC
Premis:
Un vol en un avió clàssic de la FPAC

 
BASES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
"PAC OBERT JUNIO 2016”

La Fundación Parc Aeronàutic de Catalunya (FPAC) convoca el concurso de fotografía PAC OBERT Juny 2016.
Bases del concurso
1.- El tema de las fotografías estará relacionado con la jornada de puertas abiertas “PAC·OBERT” del Domingo día 19 del mes de Junio de 2016.
2.- Cada participante podrá enviar sólo una fotografía que estará identificada con un título.
3.- Las fotografías se enviarán en formato JPEG, de 800 píxeles por pulgada a la cuenta de correo de la Fundación: FPAC@FPAC.ORG
4.- En el correo se hará constar información sobre el autor; Nombre y apellidos, teléfono, dirección y número de DNI o documento equivalente. Los datos personales suministrados no se facilitan terceros y se utilizarán exclusivamente para comunicaciones relacionadas con este concurso.
5.- En el plazo máximo de 5 días la FPAC confirmará la recepción del mensaje asegurando de esta manera la correcta recepción de las fotografías.
6.- Se permite el retoque de las fotografías con cualquier programa de edición no permitiéndose la colocación de un marco o margen alrededor de la misma ni la inclusión de elementos.
7.- Las fotografías no contarán con marca de agua alguna.
8.- El plazo para la recepción de las fotografías comienza el 19/06/16 y finaliza el 26/06/16
9.- Las fotografías enviadas serán originales no violando ningún derecho de autor siendo la persona que envía la fotografía el único responsable de las acciones que se pudieran ocasionar en el caso de violación del mismo.
10.- La FPAC se reserva el derecho de eliminar cualquier fotografía que no cumpla las condiciones indicadas.
11.- Las fotografías enviadas podrán estar expuestas en las instalaciones físicas y/o entornos virtuales de la FPAC, podrán ser utilizadas en publicaciones físicas y/o virtuales de la FPAC y/o podrán ser utilizadas para promocionar la FPAC y/o sus actividades.
12.- Los autores ceden a la FPAC los derechos de publicación de la foto los términos descritos en el punto anterior y la FPAC se compromete a mencionar siempre la autoría de la foto.
13.- La foto ganadora, deberá ser entregada en alta resolución y formato JPG. La falta de entrega de la foto en alta resolución, invalida el premio
14.- Los autores conservarán el derecho de propiedad de sus imágenes y en consecuencia, la FPAC se compromete a no comercializar las imágenes sin el consentimiento del autor correspondiente.
Elección de la fotografía ganadora:
  • La fotografía ganadora será la que reciba más “me gusta” en el álbum asignado al concurso.
  • El fallo del jurado se realizará el 10/7/2016
  • La ganadora o el ganador se anunciará en la página www.fpac.org y en el Facebook de la FPAC.
Premios:
Un vuelo en un avión clásico de la FPAC


PHOTOGRAPHY CONTEST
"PAC OBERT JUNE 2016"

The Parc Aeronautic de Catalunya Foundation (FPAC) announces the “PAC OBERT JUNE 2016” photo contest .
Competition rules
1. The theme of the photographs will be related to the Sunday 19th of June 2016 open house "PAC·OBERT".
2. Each participant may submit only one photograph duly identified with a title.
3. The photographs must be sent in JPEG format, 800 pixels per inch, to the email account of the Foundation: FPAC@FPAC.ORG
4. The mail shall contain information about the author: Full Name, phone, address and number of ID card or equivalent document. The personal information will not be provided third parties and will be used exclusively for communications relating to this contest.
5. Not later than 5 days the FPAC will confirm receipt of the message thus ensuring the correct reception of the photographs.
6. Retouching photos with editing program is allowed, however the placement of a frame or border around the photo or the inclusion of items is not allowed.
7. The photographs will not have any water mark.
8. The period for receipt of photographs begins 06/19/16 and ends 26/06/16
9. Photographs submitted must be original not violating any copyright. The the person sending the photo will be solely responsible for actions that may result in case of violation.
10. The FPAC reserves the right to delete any photo that does not meet the conditions set in the contest rules.
11. The photographs submitted may be exposed at FPAC physical facilities and / or virtual environments. The FPAC may use the submitted photographs in its physical and / or virtual publications and / or use them to promote the FPAC and / or the FPAC activities.
12. The authors grant the rights of the above stated publishing to the FPAC and the FPAC will always mention the author of the photo.
13. The awarded photo, is to be submitted in high resolution JPG format. The failure to deliver the photo in high resolution invalidates the prize
14. The authors retain the right of ownership of their images, therefore the FPAC agrees not to sell the images without the consent of its author.
Choosing the winning photograph:
  • The winning photograph will receive thet receiving more "likes" on the album assigned to the competition.
  • The jury will be meet on 10.07.2016
  • The winner will be announced in the FPAC website (www.fpac.org) and in the FAPC Facebook page.
The Award:
The winner will be awarded a flight in a FPAC heritage aircraft.
 Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada