2013/05/24

Un relat de desallotjaments i retorns

Un relato de desalojos y retornos

A story of evictions and returns

(Part 1 / Parte 1)


Per manca d'una infraestructura estable a l'Aeròdrom d'Igualada-Òdena (LEIG), la flota de velers clàssics de la FPAC ha estat emmagatzemada als magatzems cedits per AENA a Viladecans i ocupant espais cedita a diversos hangars privats de LEIG.
Por carecer de infraestructura estable en el Aeródromo de Igualada-Òdena (LEIG), la flota de veleros clásicos de la FPAC ha estado hangarada en los almacenes cedidos por AENA en Viladecans y ocupando espacios en varios hangares privados de LEIG.
Lacking a stable infrastructure at the Igualada-Òdena Aerodrome (LEIG), the FPAC classic sailplane fleet has been in storage at the old AENA warehouses in Viladecans and occupying spaces in several private hangars of LEIG.

FPAC Sailplanes stored in LEIG (DJR 16-2-2013)


La demanda d'espai a LEIG, a conseqüència de l'augment de taxes i lloguers a LELL, així com la propera demolició dels vells magatzems de Viladecans ens obliga a buscar noves ubicacions per als velers i per a altres aeronaus que la FPAC té pendents de restauració.
La demanda de espacio en LEIG, a consecuencia del aumento de tasas y alquileres en LELL, asi como la próxima demolición de los viejos almacenes de Viladecans nos obliga a buscar nuevas ubicaciones para los veleros y para otras aeronaves que la FPAC tiene pendientes de restauración.
The demand for space in LEIG resulting from the increased LELL fees and rentals, as well as the upcoming demolition of the old AENA warehouses, compels us to find new locations for the gliders and other FPAC aircraft pending of restoration.

The SDZ-30 PIRAT EC-CYU stored in LEIG (DJR 16-2-2013)


2013.05.19   SDZ-30 PIRAT (EC-CYU)
De Igualada a El Prat - From Igualada to El Prat


Sortida de Vilanova i la Geltrú a les 10:30. Recollir a Enric Pallarés al El Prat. Arribem a Igualada a les 12:45. Amb ajuda d'un tercer company del Club de Vol a Vela d'Igualada descarreguem un Pirat que està ocupant el remolc en què realitzarem el trasllat del nostre.
Salida de Vilanova i la Geltrú a las 10:30. Recoger a Enric Pallarés en El Prat. Llegamos a Igualada a las 12:45. Con ayuda de un tercer compañero del Club de Vol a Vela de Igualada descargamos un Pirat que está ocupando el remolque en el que realizaremos el traslado del nuestro.
10:30 Departure from Vilanova i La Geltrú, Pick up Enric Pallares in El Prat, arriving Igualada at 12:45. With the help of a third mate from the Igualada Gliding Club, we removed a Pirat that occupied the trailer we needed to transfer our Pirat.

The trailer ready to be loaded
A les 13:30 arriben des de Sabadell Antonio Marcos i Pere Anadón en l'EC-HEF Motor Falke F-29 juntament amb Josep Lluís Tàpia vé amb l'EC-YAG Druine D-31 Turbulent. Els ajudem al hangaratge de tots dos avions que han participat al PAC Obert celebrat a LELL.
A las 13:30 llegan desde Sabadell Antonio Marcos y Pere Anadón en el EC-HEF Motor Falke F-29 junto con Josep Lluis Tapia que viene en el EC-YAG Druine D-31 Turbulent. Les ayudamos en el hangaraje de ambos aviones que han participado en el PAC Obert celebrado en LELL.
13:30 Arrival of Antonio Marcos and Pere Anadón, from Sabadell, on the EC-HEF Motor Falke F-29 along with Josep Lluis Tapia that comes in the EC-YAG Druine D-31 Turbulent. We help them in the hangar of the two planes that have participated in the PAC Obert event at LELL
The Pirat EC-CYU already secured on its trailer
Antonio, juntament amb un quart company dels ULM s'uneixen al grup i els quatre comencem a carregar el Pirat EC-CYU al remolc.
Acabem d'assegurar la càrrega a les 15:00, mengem un entrepà i a les 16:00 continuem desocupant l'hangar, Antonio, Enric i Colomo per carregar el EC-HHL Sleicher Ka-7 sobre un altre remolc i traslladar-lo a l'hangar en què està Antonio.
Antonio, junto con un cuarto compañero de los ULM se unen al grupo y los cuatro comenzamos a cargar el Pirat EC-CYU en el remolque.
Terminamos de asegurar la carga a las 15:00, comemos un bocadillo y a las 16:00 continuamos desocupando el hangar, Antonio, Enric y Colomo para cargar el EC-HHL Sleicher Ka-7 en otro remolque y trasladarlo al hangar en el que está Antonio.

Antonio, along with a fourth teammate from the Igualada ULM team, join the group. The four started loading the EC-CYU Pirat on the trailer.
15:00 The load is secured. We have a light meal and at 16:00 we continue emptying the hangar. Antonio, Enric and Colomo load the EC-HHL Sleicher Ka-7 in another trailer and move to the hangar where Antonio has been allowed to store it.

The EC-HHL Sleicher Ka-7 under restoration (DJR 16-2-2013)


Després de col locar la matrícula al remolc i buscar la documentació, sortim amb el Pirat cap a El Prat on arribem a les 18:45.
Después de colocar la matrícula en el remolque y buscar la documentación, salimos con el Pirat para El Prat adonde llegamos a las 18:45.
After placing the plate on the trailer and finding the documentation, we went with the Pirat for El Prat where we arrive by 18:45 .

Despite the stormy sky, Ignacio is ready for the journey
Com que hem creuat un parell de xàfecs, després de ficar-lo al local, ens entretenim a assecar convenientment tot el veler. A les 19:30 tanquem el local, deixo a Enric Pallarés a casa i torno a Vilanova.
Como hemos cruzado un par de chaparrones, después de meterlo en el local, nos entretenemos en secar convenientemente todo el velero. A las 19:30 cerramos el local, dejo a Enric Pallarés en su casa y regreso a Vilanova.
After placing the Pirat it in the workshop we decide to leave the glider to completely dry out as we passed through some showers on the way. 19:30 We closed the place, I leave Enric Pallares at home and return to Vilanova.
PS.: Caldrà concretar a on podrem traslladar l'altre veler que queda a l'hangar que cal desallotjar totalment abans del cap de setmana. Es l'EC-GER Wassmer WA-26P Squale.Com que el proper cap de setmana es celebrarà el festival Aerosport , l'hangar a on ens han deixat tindre els veler ha de quedar clar per els “ocells” que abandonen el niu que fins ara tenien a LELL, així que caldrà acabar la feina a temps
PS.: Habrá que concretar a donde podremos trasladar el otro velero, el EC-GER Wassmer WA-26P Squale, que queda en el hangar que hay que desalojar totalmente antes del próximo fin de semana.
Como que se celebrará el festival Aerosport, el hangar debe quedar despejado para alojar los pájaros que abandonaran el nido que tenían hasta ahora en LELL: Así que hay que terminar la faena a tiempo
PS.: We will have to work out where we move the other glider, the EC-GER Wassmer WA-26P Squale. We left it in the hangar but that has to be completely clear before next weekend.
The Igualada Aerosport festival is planned for then and the hangar should be cleared for the birds leaving LELL, so the job has to be completed.


(De l'informe d'Ignacio – Del informe de Ignacio From Ignacio's report)
2013.05.21

El Pirat, de nou a El Prat – El Pirat de nuevo en El PratThe Pirat, again in El Prat


Com que demà es traslladarà molt material de Viladecans al Centre de Cultura Aeronàutica de l'Aeroport de Barcelona-El Prat (LEBL) hem decidit acoblar el Pirat i deixar aclarit així l'espai disponible al taller.
Como que mañana se trasladará mucho material de Viladecans al Centro de Cultura Aeronáutica del Aeropuerto de Barcelona-El Prat (LEBL) hemos decidido ensamblar el Pirat y despejar así el taller.
Since tomorrow we will move a lot of bulky material from Viladecans to the CCA (Aeronautics Cultural Center) of Barcelona-El Prat airport (LEBL) we have decided to assemble the Pirat and move it to the showroom, clearing the workshop floor.
Comptant amb l'experiència i direcció de muntatge d'Ignacio García Colomo, l'hem deixat llest perquè pugui ser exposat-penjant del sostre del CCA,-tal com va estar durant molts anys a l'edifici principal de l'actual T2 de l'Aeroport. 
Contando con la experiencia y dirección de montaje de Ignacio García Colomo, lo hemos dejado listo para que pueda ser expuesto -colgando del techo del CCA- tal y como estuvo durante muchos años en el edificio principal de la actual T2 del Aeropuerto.
Having the assembly experience and leadership of Ignacio García Colomo, we have left the Pirat ready to be exposed by hanging from the ceiling as it was for many years in the main building of the Airport´s current T2.

En total, la maniobra ha durat unes dues hores i mitja, participant a més de Colomo, l'Enric Pallarés, en Jordi Rull, en Pedro Moreno, en Roger Solà, en Domènec Toquero i en Francesc Val.
En total, la maniobra ha durat unes dues hores i mitja, participant a més de Colomo, l'Enric Pallarés, en Jordi Rull, en Pedro Moreno, en Roger Solà, en Domènec Toquero i en Francesc Val.
In total, the operation lasted about two and a half hours. Colomo, Enric Pallares, Jordi Rull, Pedro Moreno, Roger Solà, Domènec Toquero and Francesc Val have been the assemblying team.
(De l'informe d'en Francesc – Del informe de FrancescFrom Francesc's report)

Colomo's careful job


The already assembled EC-CYU "Pirat" awaits being hanged for exhibition at the CCA
 

2013.05.22

Més trasllats – Mas traslados More moves


Amb l'ajuda d'en Jordi Pons-i cinc aprenents-alumnes del taller-escola de la FPAC, en Samuel, en Brian, en Víctor, l'Israel i en Rubén, la moguda d'avui ens ha ocupat tota la tarda. Gairebé sis hores, finalitzant a les 21:30.
Amb l'ajuda d'en Jordi Pons-i cinc aprenents-alumnes del taller-escola de la FPAC, en Samuel, en Brian, en Víctor, l'Israel i en Rubén, la moguda d'avui ens ha ocupat tota la tarda. Gairebé sis hores, finalitzant a les 21:30.
With the help of Jordi Pons and five FPAC workshop-school apprentice-students, Samuel, Brian, Victor, Israel and Ruben, today's move has occupied all afternoon, almost six hours, ending at 21:30

Uploading the Fauvel (Jordi Rull)
Un camió-grua ha efectuat tres viatges des de Viladecans a l'CCA de El Prat traslladant el material del fons històric de la FPAC següent:
 • Dues consoles de radar de l'antic centre de control de trànsit aeri de Barcelona i una antiga estació balisa VHF.
 • Un veler Scheibe L-Spatz III, EC-CJR, fabricat en 1955
 • Un veler LET L-13 Blanik, EC-CCE, fabricat en 1973
 • Un veler "ala volant" Fauvel AV-36, EC-BNU
I també el fusellatge del moto veler HB-Flugtechnik HB-23/2400 Scanliner EC-GJN. Les ales s'han quedat a Viladecans esperant que les puguem traslladar a LELL per restauració al nostre taller-escola. 


Uploading the Blanik (Jordi Rull)

Un camión-grua ha efectuado tres viajes desde Viladecans al CCA de El Prat trasladando el siguiente material del fondo histórico de la FPAC:
 • Dos cónsolas de radar del antiguo centro de control de tráfico aéreo de Barcelona y una antigua estación baliza VHF.
 • Un velero Scheibe L-Spatz III, EC-CJR, fabricado en 1955
 • Un velero LET L-13 Blanik, EC-CCE, fabricado en 1973
 • Un velero “ala volante” Fauvel AV-36, EC-BNU 
Y también el fuselaje del moto velero HB-Flugtechnik HB-23/2400 Scanlinerm EC-GJN. Las alas se han quedado en Viladecans esperando su traslado a LELL para restauración en nuestro taller-escuela.


Conditioning the EC-CJR Scheibe L-Spatz III for transportation (Jordi Rull)


A crane truck has made three trips from Viladecans to the CCA's El Prat moving the following FPAC historical heritage material:
 • Two radar consoles from the BCN old air traffic control center and an old station VHF beacon.
 • The EC-CJR Scheibe L-Spatz III, a glider manufactured in 1955
 • The EC-CCE LET L-13 Blanik, a glider manufactured in 1973
 • The "flying wing" EC-BNU Fauvel AV-36
As well as the fuselage of the motor glider EC-GJN HB-Flugtechnik HB-23/2400 Scanliner. The wings remain in Viladecans waiting to be moved and restored at our LELL workshop-school.
The EC-CCE LET L-13 Blanik already at the CCA (Jordi Rull) 
The EC-BNU Fauvel  AV-36  at the CCA workshop entrance  (Jordi Rull)

HB-Flugtechnik HB-23/2400 Scanliner EC-GJN before transportation (Jordi Rull)
A hell of work ahead to restore the HB-Flugtechnik HB-23/2400 Scanliner EC-GJN! (Jordi Rull)


(De l'informe d'en Francesc i les notes de l'Enric – Del informe de Francesc y las notas de EnricFrom Francesc's report and Enric's notes)
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada