Benefactors

 

Dels Amics, Benefactors, Patrocinadors i Voluntaris de la FPAC

 La Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya es una entitat de caràcter benèfic i cultural, i per tant sense ànim de lucre, inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb el número 1114, segons resolució del Conseller de Justícia de 30 d'Octubre de 1997 amb la finalitat de.
 • Recuperar, restaurar i conservar el patrimoni històric de l’aeronàutica a Catalunya, Avui la Fundació té un patrimoni de mes de 60 aeronaus clàssiques rebudes en dipòsit o donació i restaurades i en procés de restauració per part dels Voluntaris de la Fundació.
 • Difondre la història de l’aeronàutica mitjançant exposicions, conferències, i exhibicions mensuals, estàtiques i en vol no acrobàtic, de la col·lecció d'aeronaus clàssiques de la Fundació que, sota l'apel·latiu PAC.OBERT, tenen lloc a l'aeroport de Sabadell en temporades de primavera i tardor.
 • Promoure el MUSEU AERONÀUTIC DE CATALUNYA un equipament per el que, des de 1997  es va anar recollint el finançament necessari per construir-ne una primera fase entre 2018 i 2022 en els 10.500m2 de terreny de l'Aeroport de Sabadell concedits per 30 anys per AENA a l'Ajuntament de Sabadell, segons el Projecte Constructiu i d'Urbanització presentat en Desembre de 2013 que actualitza un avantprojecte presentat en 2012 i per el que es va concedir la llicència d'obres a finals de desembre de 2016
 • Realitzar una tasca social d’inserció laboral, adreçada a joves en atur i risc d’exclusió, mitjançant activitats formatives de mecànica d’aviació en el Taller-Escola de la Fundació a l'Aeroport de Sabadell.
Les activitats de la Fundació son possibles gràcies a Convenis de Patrocini i Col·laboració amb Empreses i Institucions així com a les Aportacions Econòmiques i Donacions Materials dels mes de 300 Amics, Benefactors i Patrocinadors Individuals.
Prop d'un terç dels Amics i Benefactors son Voluntaris que participan activament en el desenvolupament de les activitats de Restauració, Formació, Logística, Administració, Control, Manteniment, Comunicació i Operacions de Terra i en Vol, amb donacions addicionals de temps, aprenentatge i dedicació professional. 

De los Amigos, Benefactores, Patrocinadores y Voluntarios de la FPAC

La Fundación Parc Aeronàutic de Catalunya es una entidad de carácter benéfico y cultural, y por tanto sin ánimo de lucro, inscrita en el Registro de Fundaciones Privadas de la Generalitat de Catalunya con el número 1114, según resolución del Conseller de Justícia de 30 de Octubre de 1997 con los siguientes fines:
 • Recuperar, restaurar y conservar el patrimonio histórico de la aeronáutica en Catalunya. Hoy la Fundación tiene un patrimonio de más de 60 aeronaves clásicas recibidas en depósito o donación, restauradas o en proceso de restauración por parte de los Voluntarios de la Fundación.
 • Difundir la historia de la aeronáutica mediante exposiciones, conferencias, y exhibiciones mensuales, estáticas y en vuelo no acrobático, de la colección de aeronaves clásicas de la Fundación que, bajo el apelativo PAC.OBERT, tienen lugar en el aeropuerto de Sabadell en temporadas de primavera y otoño.
 • Promover el MUSEO AERONÁUTICO DE CATALUNYA, un equipamiento para el que, desde 1997 se fué acumulando la financiación necesaria para construir una primera fase entre 2018 y 2022 en los 10.500m2 de terreno del Aeropuerto de Sabadell cedidos por AENA al Ayuntamiento de la Ciudad, por un período de 30 años, según Proyecto Constructivo y de Urbanización presentado en Diciembre de 2013 que actualiza un anteproyecto presentado en 2012, y para el que se concedió la licencia de obras a finales de diciembre de 2016.
 • Realizar una Obra social de inserción laboral, dirigidas a jóvenes en paro y en riesgo de exclusión social mediante actividades formativas en mecánica de aviación, actividades que desarrollamos en el Taller-Escuela de la Fundación situado en el Aeropuerto de Sabadell.
Las actividades de la Fundación son posibles gracias a Convenios de Patrocinio y Colaboración con Empresas e Instituciones así como a las aportaciones económicas de más de 300 Amigos, Benefactores y Patrocinadores individuales
Un tercio de los Amigos y Benefactores, aproximadamente, son Voluntarios que participan activamente en el desarrollo de las actividades de Restauración, Formación, Logística, Administración, Control, Mantenimiento, Comunicación y Operaciones de Tierra y en Vuelo, con donaciones adicionales de tiempo, de aprendizaje y dedicación profesional.

On Friends, Benefactors, Sponsors and Volunteers of the FPAC

The Parc Aeronautic de Catalunya Foundation (FPAC) is a Registered Charity and Cultural Private Foundation, as stated and published by the Generalitat de Catalunya, Justice Department, on October 30th. 1997. Reg. No. 1114. VAT No. G-61449245 Sabadell Airport E-0825 SABADELL, Barcelona, Spain, for the following purposes:

 • To recover, restore and preserve the historical heritage of aeronautics in Catalonia. Today the Foundation has an endowment of more than 60 classic aircraft received on loan or donation, restored or in the process of being restored by Foundation Volunteers.
 • To spread the history of aviation through exhibitions, lectures, and monthly static and non acrobatic flight exhibitions of the FPAC collection of classic aircraft. Under PAC.OBERT branding, the exhibitions take place at Sabadell Airport in the Spring and Autumn seasons.
 • To promote the AERONAUTICAL MUSEUM OF CATALONIA, a facility for which the FPAC accumulated since 1997 the necessary funds to build its first stage from 2018 to 2022. It is located on 10.500m2 of Sabadell Airport land that AENA assigned for this purpose to the Sabadell City Council for a period of 30 years. The Construction Project that updates a 2012 draft was submitted in December 2013 and approved by the City Council by the end of december 2016.
 • To make a social contribution to the employability of youngsters at risk of social exclusion through training activities in aviation mechanics. These activities are developed in the FPAC Workshop-School located at the Sabadell Airport.

The activities of the Foundation are made possible by Sponsorship and Partnership Agreements with companies and institutions as well as by financial contributions from more than 300 Friends, Benefactors and Sponsors.

About a third of Friends and Benefactors are actively involved as volunteers in the development of restoration, training, logistics, administration, control, maintenance, communications, and both ground and flight operations, with their additional donation of time, training and professional dedication.


Com ajudar-nos com Amic, Benefactor, Patrocinador i/o Voluntari de la FPAC?

 

1.- Fent una Donació Monetària

Pot fer-se Amic, Benefactor o Patrocinador individual, ingressant un primer Donatiu Monetari Anual a un dels següents comptes bancaris de la Fundació, anotant en la transferència o ingrés el seu NIF/NIE, Raó Social i/o Nom i Cognoms.

Banc 
Sabadell
IBAN / BIC
ES34 0081 5126 1500 0100 3105 / BSAB ES BB XXX
Un cop ingressat el Donatiu escrigui'ns a PACBENEFACTOR@GMAIL.COM amb les dades que sol·licitem a continuació. Així podrem enviar-li el Número de Registre que l'identifica com Amic, Benefactor o Patrocinador de la FPAC, i el Calendari de la Fundació
Nom i Cognoms
DNI / NIF / NIE
Direcció i Població
Codi Postal
Província
Telèfons de Contacte
Correus Electrònics
 Domiciliació Bancària

Posteriorment li enviarem per correu electrònic el Certificat de Donació i la confirmació de que hem realitzat la corresponent comunicació a la Delegación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de Barcelona a efectes de que l'import de la donació pugui gaudir-se de la deducció de l'impost sobre la renda de les persones físiques o de l'impost sobre els beneficis empresarials.

Programa Benefactor - Donatius Anuals Estàndar 
Temps
Monetaris
VOLUNTARI
INDIVIDUAL
AMIC
 INDIVIDUAL
AMIC
FAMILY
BENEFACTOR
INDIVIDUAL
BENEFACTOR
 SPOTTER
BENEFACTOR
PRESERVACIÓ
PATROCINADOR
HERITATGE
50 H
25 €
37 €
50 €
100 €
250 €
500 €


La Fundació dedica l'import integre dels donatius dels Amics, Benefactors i Patrocinadors a la restauració i manteniment de les aeronaus històriques i a la formació pràctica de joves alumnes-aprenents de mecànica i manteniment d'aeronaus amb motor de pistó.

Si a demés de realitzar una donació econòmica anual té interés en participar activament en les activitats de la FPAC com Voluntari, indiquins per correu electrònic a PACVOLUNTARI@GMAIL.COM l'àrea d'activitat de la seva preferència i li proposarem de fer una trobada amb el corresponent Cap d'Equip de Voluntaris per planificar la seva col·laboració. 

Per més informació sobre el Programa de Voluntariat, Pràctiques Curriculars i Pràctiques Certificades, cliqui sobre els següents enllaços [PRC]  [SBV]


2.- Dedicant Temps a les Activitats de la Fundació 


També pot fer-se Voluntari de la FPAC donant un mínim de 50 Hores Anuals en activitats de voluntariat professional o d'aprenentatge pràctic en règim de voluntariat en les àrees que es relacionen al Programa de Voluntariat, Pràctiques Curriculars i Pràctiques Certificades. Certes activitats no requereixen de la presència regular del voluntari/a a les instal·lacions de la FPAC.

Vegi més informació sobre les àrees d'activitat i perfils de voluntariat que calen per poder realitzar les activitats de la FPAC als següents enllaços [PRC] i [SBV]
 
Per fer efectiva la seva inscripció com Voluntari de la FPAC, li agraïrem ens envii un correu electrònic a PACVOLUNTARI@GMAIL.COM  amb les dades sol·licitades als Amics i Benefactors, excepte els de domiciliació bancària, indicant també l'àrea d'activitat de la seva preferència. 

Li propossarem de tindre una trobada amb el corresponent Cap d'Equip de Voluntaris per compartir informació i planificar la seva col·laboració. Un cop planificada, li facilitarem personalment tota la documentació que l'acreditarà com Voluntari de la Fundació.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
 

Como ayudarnos en calidad de Amigo, Benefactor, Patrocinador y/o Voluntario de la FPAC?  

 

1.- Mediante una Donación Monetaria


Puede hacerse Amigo, Benefactor o Patrocinador de la FPAC ingresando su primer Donativo Monetario Anual en una de las cuentas bancarias de la Fundación, anotando en la transferencia o ingreso su NIF/NIE, Razón Social y/o Nombre y Apellidos.

Banc
Sabadell
IBAN / BIC
ES34 0081 5126 1500 0100 3105 / BSAB ES BB XXX
Una vez que haya ingresado el Donativo, no olvide de enviar un correo electrónico a  PACBENEFACTOR@GMAIL.COM con los datos que le solicitamos a continuación. Así podremos enviarle su Número de Registro que lo identifica como  Amigo, Benefactor o Patrocinador de la Fundación, y el Calendario de la Fundación. 

Nombre y Apellidos
DNI / NIF / NIE
Dirección y Población
Código Postal y Provincia
Teléfonos de Contacto
Correos Electrónicos
 Domiciliación Bancaria

Posteriormente le enviaremos por correo electrónico el Certificado de Donación y la confirmación de que hemos realizado la correspondiente comunicación a la Delegación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de Barcelona a fin de que pueda beneficiarse de la deducción en el impuesto sobre la renta de las personas físicas o del impuesto sobre el beneficio de las sociedades. 


Programa Benefactor - Donativos Anuales Tipo
Tiempo
Monetarios
VOLUNTARIO
INDIVIDUAL
AMIGO
INDIVIDUAL
AMIGO
FAMILY
BENEFACTOR
INDIVIDUAL
BENEFACTOR
SPOTTER
BENEFACTOR
PRESERVACIÓN
PATROCINADOR
HERITAGE
50 H
25 €
37 €
50 €
100 €
250 €
500 €


La Fundación dedica el importe íntegro de los donativos de los Amigos, Benefactores y Patrocinadores de la Fundación, a la restauracion y mantenimiento de las aeronaves històricas y a la formación práctica de alumnos-aprendices en mecánica y mantenimiento de aeronaves de motor alternativo.

Si además de realizar una donación económica anual tiene interés en participar activamente en las actividades de la Fundación como Voluntario, indiquenos por  correo electrónico a PACVOLUNTARI@GMAIL.COM el área de actividad de su preferencia, y le propondremos un encuentro con el Responsable del Equipo de Voluntarios correspondiente, para planificar su colaboración.
Para más información sobre el Programa de Voluntariado, Prácticas Curriculares y Prácticas Certificadas pulse sobre los siguientes enlaces [PRC]  [SBV]

2.- Dedicando tiempo a las Actividades de la Fundación

 
También puede hacerse Voluntario de la FPAC donando un mínimo de 50 Horas Anuales a actividades de voluntariado profesional o de aprendizaje práctico en régimen de voluntariado en alguna de las áreas que se relacionan en el Programa de Voluntariado, Prácticas Curriculares y Prácticas Certificadas. Ciertas actividades no requieren de la presencia regular del voluntario/a en las instalaciones de la FPAC.


Vea mas información sobre las áreas de actividad y perfiles de voluntariado que se necesitan para poder llevar a cabo las actividades de la FPAC en los siguientes enlaces [PRC] y [SBV]

Para hacer efectiva su inscripción como Voluntario de la FPAC le agradeceremos nos envíe los datos solicitados a los Amigos y Benefactores , excepto los de domiciliación bancaria, por correo electrónico a PACVOLUNTARI@GMAIL.COM indicando también el área de actividad de su preferencia. 

A vuelta de correo le propondremos un encuentro con el Responsable del Equipo de Voluntarios correspondiente para compartir información y planificar su colaboración. Una vez planificada, le facilitaremos personalmente toda la documentación que le acreditará como Voluntario de la Fundación.

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

How to support us as a Friend, Benefactor, Sponsor and/or Volunteer of the FPAC?  

 

1.- Through a Cash Donation


Please cash your first Annual Monetary Donation in one of the following accounts of the Foundation, annotating your Tax Registration Number, Company name and / or Full name.
 
Banc
Sabadell
IBAN / BIC
ES34 0081 5126 1500 0100 3105 / BSAB ES BB XXX

 


Once you have entered the donation, please email to PACBENEFACTOR@GMAIL.COM with the data requested below. So we can send you the Frend or Benefactor ID number, and periodically the FPAC Calendar.

Name and Surname
NIF / NIE
Address
City
Postal Code Country
Contact Phones
Email Addresses
Direct debit IBAN - BIC

Then You'll be emailed a Certificate of Donation and the confirmation of having made the appropriate notification to the Barcelona Delegation of the State Agency for Tax Administration so that you can benefit from the Corporate Tax or Personal Income Tax Return. 
 

Benefactor Program - Standard Annual Donations
Time
Monetary
VOLUNTEER
INDIVIDUAL
FRIEND
FAMILY
FRIEND
INDIVIDUAL
BENEFACTOR
SPOTTER
BENEFACTOR
PRESERVATION
BENEFACTOR
HERITAGE
SPONSOR
50 H
25 €
37 €
50 €
100 €
250 €
500 €

The Foundation dedicates the whole amount of donations received from Friends and Benefactors to the preservation of heritage aircraft and to the practical training of young apprentice-students on piston engine aircraft restoration and maintenance. 


Moreover, should you be interesred to pro-actively collaborate in the FPAC activities, as either Volunteer Benefactor or Friend, please indicate your area of preference by email to PACVOLUNTARI@GMAIL.COM. We will contact you to meet the relevant Team Leader to plan the collaboration activities.

For more information on the Volunteers Program' Areas of Collaboration and required supporting profiles, click on the followig links  [PRC]  [SBV] 2.- By providing us with an active dedication

You can also support the FPAC as Volunteer by dedicating a minimum of 50 hours per year to the development of the FPAC activities either as a Volunteer Supporting Professional, as a Volunteer Apprentice or as Volunteer Internship Student. Some activities do not require the regular presence at FPAC premises.

More information on required volunteer jobs and profiles at  [PRC] & [SBV]  links.

To register as a FPAC Volunteer Benefactor Member, please send us the information requested to new Friends and Benefactors, as stated on previous paragraphs, except the direct debit IBAN/BIC one, indicating as well your preferred collaboration area, by email to: PACVOLUNTARI@GMAIL.COM 

We will give you an appointment to further agree on the activity and working team you will support.

PERSONAL DATA PROTECTION POLICY

Quins privilegis tenen els Amics, Benefactors, Patrocinadors i Voluntaris? 

Que privilegios tienen los Amigos, Benefactores, Patrocinadores y Voluntarios?

Which are the Privileges for Friends, Benefactors, Sponsors and Volunteers?

 

Visites a la Col·lecció d'Aeronaus Clàssiques

Visitas a la Colección de Aeronaves Clásicas

Visits to the Classic Aircraft Heritage Collection


DONATIU
DONATION
AMIC
INDIVIDUAL
AMIC
FAMILY
BENEFACTOR
INDIVIDUAL
BENEFACTOR
SPOTTER
BENEFACTOR
PRESERVATION
PATROCINADOR
HERITAGE
VISITA PRIVADA
PRIVATE PARTY
+ 25 € DONATION
1 VISITA x 10 PAX
1 VISITA x 10 PAX
Incluida / Inclosa
1 VISITA x 20 PAX
Inclosa / Included
PAC·OBERT
FREE GUIDED & COCKPITS VISITS
FREE GUIDED VISIT 
& COCKPITS VISITS
FREE GUIDED VISIT 
& COCKPITS VISITS
SESSIÓ FOTOGRÀFICA
SESIÓN FOTOGRÁFICA
PHOTO SHOOTING SESSION
FREE for SPOTTER
1 SESSION x 2 PAX
FREE
1 SESSION x 5 PAX


Comuniqui'ns per correu electrònic a PACVISITA@GMAIL.COM la data i horari de la Visita Privada o de la Sessió Fotogràfica que vulgui realitzar, junt amb la relació de Noms i Cognoms (tots) i nº de DNI (sols adults) dels participants a fi de que els hi puguem confirmar la disponibilitat de voluntaris per acompanyar la visita i poder gestionar els passis d'accés requerits per l'autoritat de seguretat aeroportuària.

Comuníquenos por correo electrónico a PACVISITA@GMAIL.COM la fecha y horario de la Visita Privada o de la Sesión Fotográfica que desee realizar, junto con la relación de Nombres, Apellidos (todos) y número de DNI (adultos) de los participantes a fin de que les podamos confirmar la disponibilidad de voluntarios para acompañar la visita y poder gestionar los pases de acceso requeridos por la autoridad de seguridad aeroportuaria.

Please mail to PACVISITA@GMAIL.COM the required date and schedule of either your Private Party or Photo Shooting Session listing the Name, Surname (all visitors) and Number of the ID card or Passport (adult visitors). We will confirm you the availability of Volunteers to guide and support the call and manage the access through the airport security control.

PACVISITA@GMAIL.COMVols per Benefactors i Voluntaris

Vuelos para Benefactores y Voluntarios

Flights offered to Benefactors and Volunteers
El sorteig PAC·OBERT es realitza entre els Benefactors, Patrocinadors i Voluntaris que hagin realitzat el seu Donatiu Anual durant els dotze mesos anteriors al dia del PAC·OBERT. 
El sorteig permet als Benefactors, Patrocinadors i Voluntaris la possibilitat de viure la exclusiva experiència d'un vol amb una de les aeronaus clàssiques disponibles.
El sorteo PAC·OBERT se realiza entre los Benefactores, Patrocinadores y Voluntarios que hayan realizado su Donativo Anual durante los doce meses anteriores a la fecha de celebración del PAC·OBERT.
Con el sorteo ofrecemos a los Benefactores, Patrocinadores y Voluntarios la posibilidad de vivir la exclusiva experiencia de un vuelo en una de las aeronaves clásicas disponibles. 

 
The PAC·OBERT lucky draw includes all Benefactors, Sponsors and Volunteers that have effectuated their Annual Donation within twelve months prior to the Sunday of PAC·OBERT. The lucky draw offers to Benefactors, Sponsors and Volunteers the possibility to experience the uniqueness of a flight in an heritage available aircraft.

 HERITAGE & PRESERVATION DONATIONS
A més de contribuir de manera directa al manteniment en vol d'una Aeronau Clàssica de la FPAC, i supeditat a disponibilitat d'aeronau, els Benefactors que realitzin donacions Preservació, així com els Patrocinadors individuals podran gaudir la exclusiva experiència de fer un vol amb una aeronau clàssica de la FPAC. 

Además de contribuir de manera directa al mantenimiento en vuelo de una Aeronave Clásica de la FPAC, y sujeto a disponibilidad de aeronave, los Benefactores que realicen donaciones Preserva, así como los Patrocinadores individuales podrán disfrutar la exclusiva experiencia de hacer un vuelo en una aeronave clásica de la FPAC.
On top of directly contributing to the airworthiness of an heritage aircraft, subject to aircraft availability, the Benefactors having realized Preservation donations as well as the Sponsors, can be allowed to enjoy the unique experience of a flight in a FPAC Heritage aircraft.


RESERVA DE SLOT DE VOL
 Proposin's data i horari de vol per correu electrònic a OPERACIONS@GMAIL.COM i li confirmarem disponibilitat d'aeronau i possible data del vol així com la documentació d'accés requerida per l'autoritat de seguretat de l'aeroport. 

Proponganos fechas y horario de vuelo por correo electrónico a OPERACIONS@GMAIL.COM  y le confirmaremos la disponibilidad de aeronave y posible fecha de vuelo así como la documentación de acceso requerida por la autoridad de seguridad aeroportuaria.
 
Please propose us by email to OPERACIONS@GMAIL.COM  the flight date and schedule, we will confirm you the aircraft and flight date availability as well as the access documentation required by the aiport security authority.

OPERACIONS@FPAC.ORG

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada