DADES PERSONALS - DATOS PERSONALES - PERSONAL DATA


POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES
La Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya ( FPAC ) es una Entitat Benèfica i Cultural inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb el número 1114 per Resolució del Conseller de Justícia de 30 d'Octubre de 1997 i domiciliada a l'Aeroport de Sabadell. CP 08250, NIF G61449245 – www.fpac.orgpacbenefactor@gmail.com
Les dades personals facilitades a la FPAC per els seus Amics, Benefactors, Patrocinadors i/o Voluntaris així com les dades personals facilitades en relació amb la informació, els subministres, el suport, el patrocini o el mecenatge de les activitats de la FPAC s'incorporen a un fitxer informàtic destinat exclusivament a mantindre la comunicació sobre les activitats, esdeveniments, informació de o relacionada amb la FPAC i les seves àrees i llocs d'activitat i per tant no seran cedides a tercers.
Les dades seran conservades durant un terme màxim de 2 anys des de la última comunicació enviada o fins que vostè s'hagi oposat al tractament de les seves dades per part de la FPAC.
Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supresió així com altres drets devant de la FPAC mitjançant comunicació postal adreçada a FPAC, AEROPORT DE SABADELL, 08205 SABADELL o electrònica adreçada a PACBENEFACTOR@GMAIL.COM indicant Ref. PROTECCIÓ DE DADES
Si en l'exercici dels seus drets no ha estat degudament atès, podrà presentar una reclamació a la Agencia Española de Protección de Datos – Direcció: c/Jorge Juan, 6 – 28001 MADRID (Madrid) – Seu electronica: sedeagpd.gob.es
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
La Fundación Parc Aeronàutic de Catalunya ( FPAC ) es una entidad Benéfica y Cultural inscrita en el Registro de Fundaciones Privadas de la Generalitat de Catalunya con el número 1114 por Resolución del Consejero de Justicia de 30 de Octubre de 1997 y domiciliada en el Aeropuerto de Sabadell, CP 08250, NIF G61449245 – www.fpac.org – pacbenefactor@gmail.com
Los datos personales facilitados a la FPAC por sus Amigos, Benefactores, Patrocinadores y/o Voluntarios así como los datos personales facilitados en relación con la información, los suministros, el apoyo, el patrocinio o el mecenazgo de las actividades de la FPAC se incorporan a un fichero informático destinado exclusivamente a mantener la comunicación sobre las actividades, eventos, información de o relacionada con la FPAC y sus áreas y lugares de actividad, y por tanto no serán cedidos a terceros.
Los datos serán conservados durante un término máximo de 2 años desde la última comunicación enviada o hasta que Vd. se haya opuesto al tratamiento de sus datos por parte de la FPAC.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión así como otros derechos delante de la FPAC mediante comunicación postal dirigida a FPAC, AEROPUERTO DE SABADELL, 08205 SABADELL o electrónica dirigida a PACBENEFACTOR@GMAIL.COM indicando Ref. PROTECCIÓN DE DATOS
Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido, podrá presentar una reclamación a la Agencia Española de Protección de Datos - Dirección: c / Jorge Juan, 6-28001 MADRID (Madrid) - Sede electrónica: sedeagpd.gob.es
DATA PROTECTION POLICY
The Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya (FPAC) is a Charity and Cultural Private Foundation Registered with the No.1144 as approved and publicly stated by the Generalitat de Catalunya, Justice Department, on October 30th 1997. PO Address: Sabadell Airport E-08250 SABADELL, Barcelona, Spain. VAT Reg. No. G61449245 – www.fpac.orgpacbenefactor@gmail.com
The personal data provided to the FPAC by its Friends, Benefactors, Sponsors and / or Volunteers and the personal data facilitated regarding the information, supply, support, sponsorship and patronage of the FPAC activities are incorporated into a computer file intended exclusively to maintain communication about the activities, events, information of or related to the FPAC and its areas and places of activity, therefore the registered will not be transfered to third parties.
The data will be kept for a maximum term of 2 years from the last communication sent or until you have opposed the processing of your data by the FPAC.
You can exercise the rights of access, rectification, deletion as well as other rights in front of the FPAC by means of a postal communication addressed to FPAC, AIRPORT DE SABADELL, 08205 SABADELL or electronic mail addressed to PACBENEFACTOR@GMAIL.COM indicating Ref. PROTECTION OF DATA
If, in the exercise of your rights, you have not been properly treated, you may submit a claim to the Spanish Agency for Data Protection - Address: c / Jorge Juan, 6-28001 MADRID (Madrid) - Electronic office: sedeagpd.gob.es

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada