2016/10/17

PAC·OBERT 16/10/2016 REPORT


2016 10 16 © FPAC - DJR

Després d'una setmana de intenses pluges que no ens van deixar treure de l'estacionament sobre terra-herba, el BN-2 “Islander”, el dia portes obertes resultà ser una jornada de sol radiant i poc vent que facilità les tres hores d'exhibició en rodatge i en vol tant dels avions de la FPAC com de moltes altres aeronaus. Una animació contínua que consolida el nou format del PAC·OBERT.

Tras una semana de intensas lluvias que no nos permitieron sacar del estacionamiento sobre terreno natural el BN-2 "Islander",  el día puertas abiertas resultó ser una jornada de sol radiante y poco viento que facilitó las tres horas de exhibición en rodaje y en vuelo tanto de los aviones de la FPAC como de muchas otras aeronaves. Una animación contínua que consolida el nuevo formato del PAC·OBERT.

After a week of heavy rains that had not allowed us to tow the BN-2 "Islander" off the parking turf, the open day turned out to be a glorious morning that facilitated three hours of "start, taxi and flight" exhibition of the FPAC aircraft as many others. A continued entertainment that consolidates the new format of the PAC·OBERT days.


2016 10 16 © FPAC - DJR


MÉS DE 700 VISITANTS

La jornada de portes obertes enregistrà 611 visitants adults acompanyats de nombrosa mainada que, tot i haver que tingut que fer cua per entrar, pogueren gaudir dels avions clàssics de la FPAC acompanyant l'acrobàtic Sukhoi SU-29 de l'Aeroclub Barcelona-Sabadell.

SU-29 16/10/2016 © FPAC - Toni Tejón


MÁS DE 700 VISITANTES

La jornada de puertas abiertas registró 611 visitantes adultos acompañados de numerosa niños que, a pesar de haber tenido que hacer cola para entrar, disfrutaron de los aviones clásicos de la FPAC acompañando el acrobático Sukhoi SU-29 del Aeroclub Barcelona-Sabadell.

SU-29 16/10/2016 © FPAC - Toni Tejón


MORE THAN 700 VISITORS

The open day recorded 611 adult visitors accompanied by many children. They had to keep queuing to get the pass allowing them to acceed to the static exhibition area of the FPAC classic aircraft, this time accompanying the aerobatic Sukhoi SU-29 of the Aeroclub Barcelona-Sabadell.

2016 10 16 © FPAC - DJR


VOLS D'INCENTIU

Al sorteig cel·lebrat un cop acabat el PAC·OBERT, el Soci Benefactor Nº 184 i el Soci Benefactor Voluntari Nº 142 resultaren agraciats amb un vol* en una aeronau clàssica de la FPAC.

Els vols tindran lloc durant el PAC·OBERT programat pel 20 de novembre de 2016 o en data anterior, a acordar. Per concretar data i detalls del vol s'agrairà que els premiats ens contactin per correu electrònic a: OPERACIONS@FPAC.ORG

VUELOS DE INCENTIVO

En el sorteo celebrado al finalizar el PAC·OBERT, el Socio Benefactor Nº 184 y el Socio Benefactor Voluntario Nº 142 resultaron agraciados con un vuelo * en una aeronave clásica de la FPAC.

* Los vuelos tendrán lugar durante el PAC·OBERT programado para el 20 de Noviembre de 2016 o en fecha anterior, a acordar. Para concretar fecha y detalles del vuelo se agradecerá que los premiados nos contacten por correo electrónico a: OPERACIONS@FPAC.ORG

INCENTIVE FLIGHTS
In the draw celebrated by the end of the open day, the FPAC Benefactor Member Nº 184 and the Volunteer Benefactor Member Nº 142 have been awarded a flight* in a Classic Airplane of the FPAC.
*The flights can be scheduled, either for the coming November 20th PAC·OBERT exhibion, or on a previous date. To agree on the date and the details of the flight 
please email us to: OPERACIONS@FPAC.ORG2016 10 16 © FPAC - DJR


UN INESPERAT INCONVENIENT

Contrari a recents edicions, aquest cop no es va declarar oberta al públic la zona de l'estacionament R1 on s'exposaven les aeronaus visitables, per lo que a l'inconvenient de les esmentades cues, els voluntaris tingueren que dedicar-se a anotar el nom, cognoms i número de document d'identitat dels visitants en lloc de poder atendre'ls a peu d'avió facililtant-els-hi informació i tindre cura de l'accés dels mes menuts a les cabines. Lo únic positiu d'aquest cas de vella burocràcia es que us podem informar del número exacte de visitants adults que no pogueren presentar un passi d'accés permanent a l'aeroport.

16/10/2016 La nombrosa assistència obligà a organitzar dues visites guiades © FPAC - Toni Tejón

UN INESPERADO INCONVENIENTE

Contrario a recientes ediciones, esta vez no se declaró abierta al público la zona del estacionamiento R1 donde se exponían las aeronaves visitables, por lo que lo inconveniente de dichas colas, hay que añadir que los voluntarios tuvieron que dedicarse a anotar el nombre, apellidos y número de documento de identidad de los visitantes en lugar de poder atenderles a pie de avión facililtándoles información y cuidar del acceso de los más pequeños a las cabinas. Lo único positivo del caso de vieja burocracia es que podemos informar del número exacto de visitantes adultos que no pudieron presentar un pase permanente de acceso al aeropuerto.

16/10/2016 Hubo que organizar dos visitas guiadas para atender la demanda @ FPAC - Toni Tejón


AN UNEXPECTED INCONVENIENCE

Contrary to recent editions, the zone of the R1 apron where the FPAC aircraft are statically exhibited, was not declared open to the public. This caused not only inconvenient queues of visitors but that the FPAC volunteers had to dedicate to annotate the visitors' full name and ID card number instead of attending them at the aircraft exhibition, informing on the aircraft and taking care of the access of children to the cockpits. The only positive of such old and forgotten bureaucracy, is that we can report the exact number of adult visitors that didn't hold a pass of permanent access to the airport.

2016/10/16 The towing truck, a key equipment to arrange the aircraft exhibition © FPAC- Toni Tejón
 
26/10/2016 La Bücker 131 EC-DAU arribant a la zona d'exhibició en vol © FPAC - Toni Tejón


26/10/2016 Desplazando la Dornier 27 para su puesta en marcha © FPAC - Toni Tejón
2016/10/16 The Dornier 27 warming then engine prior to its flight exhibition © FPAC - Toni Tejón
16/10/2016 Provant motor a màxim règim abans de sortir a volar © FPAC - Toni Tejón

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada