2014/04/23

OBRES MUSEU - 4

Acabats el condicionament del terreny i treballs d'emergència previs a la Construcció del Jardí-Museu.

 

Acabado el acondicionamiento del solar y trabajos de emergencia previos a la Construcción del Jardín-Museo.

 

Finalized the plot conditioning and the emergency works previous to the Building of the Garden-Museum.


L'àrea l'àrea de campa aeronàutica ja anivellada i compactada permetrà moure el DC3
per anivellar i compactar els terrenys que ocupa actualment fins arribar al carrer de rodatge
©  FPAC-DJR  8/4/2014

Un cop anivellada i compactada la totalitat del terreny del futur jardí-museu, s'han pogut realitzar els fonaments necessàris per situar el bloc de vuit contenidors 40HC que en el futur tancaràn l'extrem est del Pavelló Obert.

Aquests contenidors s'han d'utilitzar provisionalment com magatzem d'emergència per els materials aeronàutics pendents de restauració que teníem que haver evacuat abans de la fi de 2013 de les naus que AENA ha de deconstruir a Viladecans.

Per mes informació sobre el problema Viladecans, veure:
http://fpac-airworkshop.blogspot.com.es/p/nuevotaller-escuela-de-la-fpac-en-el.html   http://fpac-flyingheritage.blogspot.com.es/2013/05/un-relat-de-desallotjaments-i-retorns.html


També s'ha fonamentat l'àrea dels Hangars Armengol per poder-hi fer l'inventari, presentació i pre muntatge a terra determinant la restauració que cal fer als elements procedents de la donació, abans d'iniciar l'obra d'infrastructura i construcció del jardí-museu.
 

Per mes informació sobre els Hangars Armengol i la necessitat d'ajuda, veure  http://pacvoluntari.blogspot.com.es/p/restauracio-hangar-armengol.html 
http://pacvoluntari.blogspot.com.es/2014/03/demanda-1.html

Els terrenys compactats vists des de l'Àrea Pavelló Obert
 ©  FPAC-DJR  8/4/2014

Una vez nivelada y compactada la totalidad del terreno del futuro jardín-museo, se ha podido realizar la cimentación necesaria para situar el bloque de ocho contenedores 40HC que en el futuro cerrarán el extremo este del Pabellón Abierto.

Estos contenedores provisionalmente deberán utilizarse como almacén de emergencia de los materiales aeronáuticos pendientes de restauración que se tenían que haber evacuado antes de finalizar 2013 de las naves que AENA debe demoler en Viladecans.

Para mas información sobre el asunto Viladecans, ver
http://fpac-airworkshop.blogspot.com.es/p/newfpac-workshop-school-facilities-at.html 
http://fpac-flyingheritage.blogspot.com.es/2013/05/un-relat-de-desallotjaments-i-retorns.html

También se ha cimentado el área de los Hangares Armengol para tener una zona en la que poder realizar el inventario, presentación y pre-montaje en el suelo, operaciones necesarias para determinar la restauración que cabe realizar en los elementos procedentes de la donación, antes de iniciar la obra de infraestructura i construcción del jardín-museo.

Para más información sobre los Hangares Armengol y la necesidad de ayuda, ver
http://pacvoluntari.blogspot.com.es/p/restauracio-hangar-armengol.html 
http://pacvoluntari.blogspot.com.es/2014/03/demanda-1.htmlLas tres zapatas armadas sobre las que se podrán presentar, pre-montar,
restaurar y en el futuro fijar  los arcos y partes de los Hangares Armengol
 ©  FPAC-DJR  22/4/2014

Once the whole ground had been levelled and compacted it has been possible to concrete the foundations for the Hangars Armengol and the block of containers that in future will close the east end of the Open Pavillion. 

This completes the emergency works needed to host eight 40HC containers needed to store the aeronautic materials pending of restoration kept in the Viladecans AENA Pavilions that had to be demolished before the end of 2013 and that we agreed to evacuate as soon as the initial emergency works of the garden-muesum could be completed. 

For more information on the Viladecans issue see
http://fpac-airworkshop.blogspot.com.es/p/nuevotaller-escuela-de-la-fpac-en-el.html   http://fpac-flyingheritage.blogspot.com.es/2013/05/un-relat-de-desallotjaments-i-retorns.htmlLínea frontal de zapatas armadas sobre las que se podrá depositar
establemente y con seguridad los contenedores 40 HC
 ©  FPAC-DJR   22/4/2014

L'inici de les obres de construcció del Jardí-Museu pendent de la Llicència d'Obres.

 

El inicio de las obras de construcción del Jardín-Museo pendiente de la Licencia de Obras.

 

The Garden-Museum construction works pending of the Works Permisssion.


 
Vista de la campa aeronáutica desde la carretera perimetral interna del aeropuerto. 

La parcela se ha nivelado y compactado según normas aeronáuticas de estacionamiento y rodaje
  de aeronaves a una cota que permite el acceso a la pista de vuelo. La operación siguiente será
  repoblar el terreno con el tipo de hierba-grama característico del aeropuerto de Sabadell.
 

En primer plano se observa el terraplen exterior - talud interior que salva el desnivel entre la campa aeronáutica y la carretera. La operación siguiente será plantar todos los taludes del solar con arbustos de protección.  ©  FPAC-DJR   22/4/2014. 


Condicionat ja el terreny i realitzades les actuacions d'emergència necessàries per preservar una part important de patrimoni històric aeronàutic, abans explicades, l'inici de la construcció del Jardí-Museu es farà en quant s'hagi rebut la aprovació municipal de la modificació presentada el 17 de Desembre de 2013 al projecte i sol·licitud de llicència d'obres presentats a l'Ajuntament de Sabadell el 4 de Juny de 2012 i es concedeixi dita llicència.

Lo primer que es farà es pavimentar l'Àrea del Pavelló Obert i l'interior dels Hangars Armengol.  Immediatament després seguirà el muntatge dels Hangars Armengol i la construcció de l'Hangar Garatge i tancament perimetral. Segons ho permeti la disponibilitat pressupostària, es deixarà per una tercera fase la cobertura de l'area del Pavelló Obert.

Les àrees a pavimentar en la fase "Hangars Armengol - Pavelló Obert" 
©  Miquel Llonch Enginyeria
Acondicionado ya el solar y realizadas las actuaciones de emergancia necesarias para preservar una parte importante de patrimonio histórico aeronáutico antes explicadas, el inicio de la construcción del Jardín-Museo tendrá lugar en cuanto se reciba la aprobación municipal a la modificación presentada el 17 de Diciembre de 2013 al proyecto y solicitud de licencia de obras presentados al Ayuntamiento de Sabadell el 4 de Junio de 2012 y se conceda dicha licencia.

En una primera fase se pavimentarán el Área del Pabellón Abierto y el interior de los Hangares Armengol. Inmediatamente después se procederá a montar los Hangares Armengol y a la construcción del Hangar Garaje y cierre perimetral. Sujeto a disponibilidad presupuestaria se procederá a cubrir el área del Pabellón Abierto en una tercera fase.

La secció del futur bloc de contenidors 40HC del Pavelló Obert
©  Miquel Llonch Enginyeria
The next step, that will mark the official start of the Garden-Museum works will take place once receiving the Sabadell City Council approval to the amend submitted on the seventeen of december of 2013 to the project submitted on the fourth of june of 2012, together with the request for a preceptive construction works license.

The first phase will consist on paving with concrete the Open Pavilion Area and the Armengol Hangars ground. The assembly of the Armengol Hangars and the building of the Hangar-Garage and perimetral fence will take place as an immediate second phase. Further and subject to budget availability the third phase will be the covering of the Open Pavillion area.


Detalls de la coberta del futur bloc de contenidors 40HC
©  Miquel Llonch Enginyeria

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada