2015/01/19

2015 / 01 / 15 & 16 Hanging Four Gliders in the CCA

2015/01/15 CCA © Jordi Rull - FPAC

Elevació de quatre Planadors al CCA
Amb la col·laboració econòmica de la Direccio de l'Aeroport de Barcelona que s'ha fet càrrec del cost del materials i de l'equipament, els Socis Benefactors Voluntaris de la FPAC van realitzar la maniobra d'elevació i fixació de quatre planadors penjats de l'estructura de la coberta deI CCA.

El CCA es l'edifici de l'Aeroport de Barcelona-El Prat on AENA deixa a la FPAC un taller dedicat a la restauració d'aeronaus clàssiques.

2015/01/15 CCA © Jordi Rull - FPAC

Elevación de cuatro Planeadores en el CCA


Con la colaboración económica de la Direccion del Aeropuerto de Barcelona que se ha hecho cargo del coste de los materiales y del equipamiento, los Socios Benefactores Voluntarios de la FPAC realizaron la maniobra de elevación y colgado de cuatro planeadores de la estructura de la cubierta deI CCA.

El CCA es el edificio del Aeropuerto de Barcelona-El Prat en el que AENA deja utilizar a la FPAC un taller dedicado a la restauración de aeronaves clásicas.2015/01/15 CCA © Jordi Rull - FPAC

Elevation of four gliders in the CCABenefactors Volunteer Members of the FPAC performed the maneuver of lifting and hanging four gliders from the roof structure of the CCA with the financial support of the Barcelona-El Prat Airport Management that carried on with the cost of materials and equipment.

The CCA is the building of the Barcelona-El Prat Airport where AENA is allowing the FPAC to use a workshop dedicated to the restoration of heritage aircraft.
2015/01/15 CCA © Jordi Rull - FPAC


La maniobra que durà dos dies sencers es va dur a terme sens cap incidència i amb seguretat. Els velers clàssics de la FPAC, restaurats durant 2014 que ara llueixen al CCA son:


La maniobra que duró dos días enteros se llevó a cabo sin incidencias y con seguridad. Los veleros clásicos de la FPAC, restaurados durante 2014, que ahora lucen en el CCA son:


The maneuver that lasted two whole days was carried out without incident and safely. The FPAC heritage gliders restored in 2014, now showing at CCA are:2015/01/15 CCA © Jordi Rull - FPACEC-BCN – Slingsby T45 “Swallow “cn 1488 – 1971

EC-BNU – Wassmer Aviation A36 “Fauvel” cn 151 – 1958

EC-CYU – Swidnik SZD-30 “Pirat” cn 07.19 – 1977

EC-GER – Wassmer Aviation WA-26 P “Spatz” cn 74 – 19722015/01/15 CCA © Jordi Rull - FPAC

Els treballs van començar el dijous 15 a les a les 08:00h, acabant a les 18:30h amb un periode d´una hora per dinar. L´activitat del dia 15 comprenía la preparació del material, presa de mides a terra, col·locació dels polipastos, moviment d´aeronaus a terra, elevació i subjecció del Pirat i presentació i pre-elevació del Swalow.


Josep Jover i Francesc Val - 2015/01/15 CCA © Jordi Rull - FPAC


Una feina ben feta! - Un trabajo bien hecho - A well done work!
Israel Moreira, Jose Antonio del Valle, Josep Jover, Francesc Val, Enric Pallarés
i Pedro Moreno - 2015/01/15 CCA © Jordi Rull - FPAC

El divendres dia 16 es va començar a les 09:30 i s'acabà la feïna a les 21:00h amb un periode d´una hora i mitja per dinar. La maniobra consistí en l'elevació i subjecció definitiva, del Swallow, del Squale i del Fauvel.


2015/01/16 CCA © Jordi Rull - FPAC

Los trabajos comenzaron el jueves 15 a las a las 08:00h, terminando a las 18:30h con un periodo de una hora para comer. La actividad del día 15 incluía la preparación del material, toma de medidas en el suelo, colocación de los polipastos, movimiento de aeronaves en tierra, elevación y sujeción del Pirat y presentación y pre-elevación del Swalow.2015/01/16 CCA © Jordi Rull - FPAC


El viernes 16 se empezó a las 09:30 y se acabó el trabajo a las 21:00h con un periodo de hora y media para comer. La maniobra consistió en la elevación y sujeción definitiva del Swallow, del Squale y del Fauvel.

2015/01/16 CCA © Jordi Rull - FPAC

Works began on Thursday the 15th at 08:00h, ending at 18:00h with a period of one hour for lunch. The activity of the day 15 included the preparation of the material, taking measurements on the ground, placing hoists, aircraft ground movement, lifting and securing the Pirat and presentation and pre-lifting of the Swalow.


2015/01/16 CCA © Jordi Rull - FPAC

On Friday 16th the work began at 09:30 and was finished at 21:00h with a break of an hour and a half for lunch and rest. The maneuver consisted in the elevation and final hanging of the Swallow, the Squale and the Fauvel.

2015/01/16 CCA © Jordi Rull - FPAC

La maniobra es va fer en els dos dies prevists tot i que requerí mes hores de les planejades. 
La desviació vingué de que que es tingueren que ajustar la majoria d'eslingues, cas per cas, a una llargada óptima i d'altra banda per que als voluntaris els calgué temps per familiaritzar-se amb la dinàmica de la plataforma elevadora. 
En la pràctica, els resultà tota una novetat, encara que pocs dies abans havien fet el preceptiu curs de formació en operació i seguretat d'aquest tipus de maquinària.
2015/01/16 CCA © Jordi Rull - FPAC

La maniobra requirió más horas de las planeadas pero se pudo realizar sin exceder los dos días previstos. 
La desviación se produjo porque hubo que ajustar la mayoría de eslingas, caso a caso, a su longitud óptima y porque los voluntarios necesitaron tiempo para familiarizarse con la dinámica operativa de la plataforma elevadora. 
Aunque pocos días antes habían hecho el preceptivo curso de formación en operación y seguridad de este tipo de maquinaria, en la práctica les resultó toda una novedad.

2015/01/16 CCA © Jordi Rull - FPAC

The maneuver required more hours than planned, however it could be finalized  within the two days provided.
The deviation came from the fact that most slings had to be adjust to an optimum lenght and because the volunteers needed time to get used to the the dynamics of the lift platform operation. 
Although few days before they attended the mandatory training course on the operation and safety of this type of machinery, in practice it was for them a novelty.
 


2015/01/16 CCA © Jordi Rull - FPAC

La tria de la plataforma que es tingué que llogar a Universal Plataformas Elevadoras resultà un encert doncs tot i que les mides eren prou reduides com per poder maniobrar bé entre els avions, l'equip de dos persones va poder treballar, des dels onze metres d'altura, còmodament i en bona coordinació amb la resta de l'equip de terra.


La elección de la plataforma que se alquiló a Universal Plataformas Elevadoras resultó un acierto pues aunque sus medidas eran bastante reducidas para poder maniobrar bien entre los aviones, el equipo de dos personas pudo trabajar cómodamente y en buena coordinación con el resto del equipo de tierra desde desde los más de once metros de altura.
2015/01/16 CCA © Jordi Rull - FPAC
The choice of the platform that was leased from Universal Lift Platforms proved to be a success because despite of its small dimensions, required to maneuver well between the planes, the onboard team of two people could work comfortably and in good coordination with the ground crew, located more than eleven meters away.

Dalt de la plataforma, el pes de l'activitat va caure en els SBV Israel Moreira i Francesc Val, ajudats per torns per els també SBV Josep Jover i Pedro Moreno. 
I a baix, l'equip de SBV a càrrec del moviment dels planadors i de orientar-los durant la seva elevació, va estar format per Enric Pallarés, Jordi Rull , Jose Antonio del Valle i també, turnant-se, per els SBV abans esmentats.2015/01/16 CCA © Jordi Rull - FPAC

En lo alto, el peso de la actividad estuvo a cargo de los SBV Israel Moreira y Francisco Val, ayudados por turnos por los también SBV Josep Jover y Pedro Moreno.


2015/01/16 CCA © Jordi Rull - FPAC


Y abajo, el equipo de SBV a cargo de mover los planeadores y de orientarlos durante su elevación, estuvo formado por Enric Pallarés, Jordi Rull, Jose Antonio del Valle y, turnándose, por los SBV ya mencionados.
2015/01/16 CCA © Jordi Rull - FPAC

Above, the weight of the activity was carried by the BVM Mr/s Israel Moreira and Francisco Val, supported on shifts by the BVM Mr/s Josep Jover and Pedro Moreno.


2015/01/16 CCA © Jordi Rull - FPAC

And below, the BVM in charge of moving the gliders and guide them during the elevation, was formed by Mr/s Enric Pallarés, Jordi Rull, Jose Antonio del Valle and by a half of the already mentioned VBM 
 


2015/01/16 CCA © Jordi Rull - FPAC


Un cop elevats els planadors, la visió de la sala d´exposició del CCA es força impactant.Una vez elevados todos los planeadores, la visión de la sala de exposición del CCA es impactante.Once the four gliders have been hung, the vision of the CCA showroom is shockingly great.

2015/01/16 CCA © Jordi Rull - FPACCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada