2015/07/30

Els T6 i T33 a l'Aeroport de Sabadell

 
El Lockheed T-33 "Shooting Star" de LELL el 28/7/2015 © FPAC - Oriol Villanueva

 

Millorem la Conservació de dos Joies Aeronàutiques


Amb la recaptació dels donatius "Un Euro per Visita" per veure la cabina de les aeronaus de la FPAC els dies d'exhibició PAC·OBERT, i altres donatius de Socis Benefactors, s'ha pogut finançar la fabricació, a mida, d'unes capotes de protecció per les cabines dels Texan T6 i Shooting Star T33. Ara queda per finançar una capota per el Super Saeta HA-220.  

Aquests tres avions junt amb el Phantom II formen part del dipòsit d'aeronaus del "Museo del Aire", de l'Exercit de l'Aire Espanyol, que la FPAC exhibeix actualment a l'Aeroport de Sabadell i van ser restaurats per Alumnes del Taller-Escola i Socis Benefactors Voluntaris de la FPAC.

El North American T-6 "Texan" de LELL el 28/7/2015 © FPAC - Oriol Villanueva

 

Mejora la Conservación de dos Joyas Aeronáuticas


Con la recaudación de los donativos de "Un Euro por Visita" para ver la cabina de las aeronaves de la FPAC los días de exhibición PAC·OBERT y otros donativos de Socios Benefactores, se ha podido financiar la fabricación, a medida, de unas capotas de protección para las cabinas del Texan T6 y del Shooting Star T33. Ahora queda por financiar una capota para el Super Saeta HA-220.

Estos tres aviones junto con el Phantom II forman parte del depósito de aeronaves del  "Museo del Aire" del Ejército del Aire Español que la FPAC exhibe actualmente en el Aeropuerto de Sabadell y fueron restaurados por Alumnos del Taller-Escuela junto con Socios Benefactores Voluntarios de la FPAC.Lockheed T-33 "Shooting Star" de LELL el 28/7/2015  © FPAC - Alejandro de Diego

 

Improving the Condition of two Aeronautics Jewels

 
With the collection of  "One Euro Call" donations to visit the cockpit of the FPAC aircraft on "PAC·OBERT" Open Doors Exhibitions, together with cash donations from FPAC Benefactor Members, it has been possible to finance the custom made manufacture of protection hoods for the canopies of the Texan T6 and the Shooting Star T33. Now it remains to fund a hood for the Super Saeta HA-220.
 
These three aircraft together with the Phantom II are part of the deposit of the Spanish Air Force "Museo del Aire" that currently exhibits the FPAC at Sabadell Airport. These aircraft  had been restored by Students of the Workshop-School together with Volunteer Benefactor Members of the FPAC.


North American T-6 "Texan" at LELL as of 28/7/2015 © FPAC - Alejandro de Diego


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada