2014/02/21

La FPAC presenta a l'INSIB

El 17 de Febrer la FPAC va participar a les Jornades Tècniques de l'Institut de Formació
Profesional  ILLA DELS BANYOLS de El Prat de Llobregat.

El 17 de Febrero la FPAC participó en las Jornadas Técnicas del Instituto de FormaciónProfesional  ILLA DELS BANYOLS de El Prat de Llobregat .

On February 17th the FPAC participated in the Technical Conference of the Institute of Professional Technical Education  ILLA DELS BANYOLS of El Prat de Llobregat. 

Imatge de Domingo Jaumandreu

En Format Terulia suportada amb imatges, els Socis Benefactors Voluntaris, Jordi Rull, Víctor Balsells, Domingo Jaumandreu, Jordi Pons i Francesc Val van il.lustrar als alumnes participants sobre la tecnologia emprada a la primera part de la època clàssica de l'aeronàutica.

En Formato Terulia, los Socios Benefactores Voluntarios, Jordi Rull, Víctor Balsells, Domingo Jaumandreu, Jordi Pons y Francesc Val ilustraron con imágenes y comentarios a los alumnos participantes sobre la tecnología empleada en los albores de la aviación, en la primera mitad de la era clásica de la aeronáutica.

The FPAC Benefactor Members, Volunteers Mr/s Jordi Rull, Victor Balsells, Jaumandreu Domingo, Jordi Pons and Francis Val, illustrated the students participating on the technology used in the first half of the classic era of aviation.

Imatge de Jordi Rull

Les intervencions van comptar amb el suport gràfic d'una important recopilació cronològica d'imatges d'aeronaus i de personatges notables del mon aeronàutic anterior a 1918 feta per el també SBV en Jaume Alonso.

Las intervenciones contaron con el apoyo gráfico de una importante recopilación cronológica de imágenes de aeronaves y de personajes notables del mundo aeronáutico anterior a 1918 hecha por el también SBV Jaume Alonso. 

The interventions were supported with the projection of an important chronological collection of images on aviation pioneers of the world prior to 1918 and their aircraft. The collection was compiled and supplied by the Benefactor Member and Volunteer Mr. Jaume Alonso.


Imatge de Jordi Rull

La presentació es completà amb dos videos localitzats i facilitats per en Jordi Pons i amb la exhibició de la rèplica animada del motor que equipà l'aeronau amb que els germans Wilbur i Orville Wright demostraren que era possible volar autónomament amb una màquina mes pesant que el seu volum d'aire.

La rèplica del motor, que forma part del patrimoni museístic de la FPAC, fou fabricada per els Socis Benefactors Voluntaris Josep Andrada i l'Enric Pallarès i exposada gràcies a l'acondicionament, transport i cura d'en Francesc Val.

La presentación se completó con dos videos localizados y facilitados por Jordi Pons y con la exhibición de la réplica animada del motor con el que los hermanos Wilbur y Orville Wright demostraron que era posible volar autónomamente con una aeronave más pesada que su volumen de aire desplazado.
La réplica del motor forma parte del patrimonio museístico de la FPAC. Fué fabricada por los Socios Benefactores Voluntarios José Andrada y Enrique Pallares y expuesta gracias al acondicionamiento, transporte y cuidados de Francisco Val.


The presentation was completed with two videos provided by Mr. Jordi Pons and the exhibition of an animated replica of the piston engine that motorized the aircraft used by the Wright brothers to demonstrate that it was possible to fly autonomously with a machine heavier than its displaced air volume.
The engine replica is part of the FPAC
aeronautic heritage. It was made ​​by the Benefactor Volunteer Members Mr/s Josep Andrada and Enric Pallarés. Mr. Francesc Val took care of conditioning and moving the replica from the FPAC storage depot to the presentation room.


El Director de l'INSIB presentant l'acte
Imatge de Jordi Rull

L'objectiu de la presentació era posar en valor els fonaments sobre els que reposa el que avui es el manteniment de les aeronaus.Una activitat professional altament normalitzada i procedimentada, com quasi tot en l'aviació, des de la creació de la Organització d'Aviació Civil Internacional en 1944.

El objetivo de la presentación era poner en valor los fundamentos sobre los que reposa el actual modelo de mantenimiento de las aeronaves. Una actividad profesional altamente normalizada y procedimentada , como casi todo en la aviación , desde la creación de la Organización de Aviación Civil Internacional en 1944.

The aim of the presentation was to highlight the foundations on which it rests today's aircraft maintenance systems. A highly professional and standardized activity, like almost anyother one in aviation, since the creation of the International Civil Aviation Organization in 1944.

 

Imatge de Jordi Rull


També es va aprofitar el context de la presentació per que en Jordi Rull expliqués la importància que tingueren els terrenys d'el pla d'El Prat de Llobregat, un lloc on hi hagué fins tres aeròdroms operant simultàniament. Un estava al servei dels vols de la companyia francesa L'Aeropostale que feia serveis regulars de transport de correu entre Paris i Dakar. El segon, situat a la vora del mar, era on operaven les aeronaus de la Marina Espanyola, i el tercer, de propietat privada, acollia els vols del que avui coneixem com Aviació General. En un parell d'anys es celebrarà el centenari del primer vol en aquest lloc, avui ocupat per l'Aeroport de Barcelona-El Prat.
 
El carácter histórico de la presentación dió lugar a que Jordi Rull explicara la importancia que tuvieron los terrenos llanos que se extienden desde El Prat de Llobregat hasta el mar en el primer desarrollo de la aviación y los servicios aéreos. En el lugar hubo hasta tres aeródromos operando simultáneamente. Uno servía los vuelos de la compañía francesa L'Aeropostale que enlazaba Paris y Dakar con un servicio regular de correo. En el segundo, situado a la orilla del mar, operaron las aeronaves de la Marina Española y el tercero, de propiedad privada, estaba dedicado a lo que hoy conocemos como Aviación General. En 2016 se celebrará el centenario del primer vuelo en esta lugar, hoy ocupado por el Aeropuerto de Barcelona-El Prat. 

The historical context of the presentation was also used for Mr. Jordi Rull to deal on the importance that the sea side of El Prat de Llobregat flat lands had in the early development of aviation services. The location had up to three independently operated airfields, one of them belonging to the Aeropostale French Airline that provided regular mail service between Paris and Dakar, a second one serving the Spanish Navy and the thrid dedicated to what today is known as the General Aviation. The first centenary of the first flight in El Prat de Llobregat will be celebrated in 2016.


Imatge de Jordi Rull

Les explicacions sobre la segona part de la època clàssica, 1918‐1948, va quedar aparaulada per les properes Jornades Tècniques de l'INSIB, per l'any 2015.

Las explicaciones sobre la segunda parte de la época clásica, 1918-1948, quedaron apalabradas para las próximas Jornadas Técnicas de la INSIB, a celebrar en 2015.


The explanation of what happened on the second half of the classical period, 1918-1948, was agreed to be the FPAC presentation subject for the upcoming Technical Meeting of the INSIB, in 2015.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada