2017/03/28

La FPAC al SALÓ INTERNACIONAL del CÒMIC
Per gentilesa de l'organització del Saló del Còmic, la FPAC també hi estarà present amb un Stand on els Voluntaris de la Fundació facilitaràn informació sobre la Col·lecció d'Aeronaus Històriques, l'Exposició de la FPAC al Centre Cultural Aeronàutic de l'Aeroport de Barcelona-El Prat i sobre les activitats de Restauració d'Aeronaus de la FPAC.

La FPAC en el SALÓN INTERNACIONAL del CÓMIC


Por gentileza de la organización del Salón del Cómic, la FPAC estará presente con un Stand en el que los Voluntarios de la Fundación facilitarán información sobre la Colección de Aeronaves Históricas, la Exposición de la FPAC en el Centro Cultural Aeronáutico del Aeropuerto de Barcelona - El Prat y sobre las actividades de Restauración de Aeronaves de la FPAC.

The FPAC at the INTERNATIONAL SALON of COMICS 

As a courtesy of the International Salon of Comics, the FPAC will be present with an Stand where the Foundation Volunteers will provide information on the Historic Aircraft Collection, the FPAC Exhibition at the Aeronautical Cultural Center of the Barcelona - El Prat Airport and on the Aircraft Restoration activities of the FPAC.

Portada del Dossier de Presentació del Saló © FICOMIC

El 35 Saló Internacional del Còmic de Barcelona dedica la seva gran exposició temàtica a la presència de l'aviació en el còmic, que compta amb autèntiques obres mestres.
La mostra titulada Còmics en vol, comissariada per Jordi Ojeda i Carles Santamaria, tindrà una escenografia on es podran contemplar avions reals a mida real de diferents èpoques que es contextualitzaran amb grans reproduccions de còmics de temàtica aeronàutica, molt lligada al gènere d'aventures i al bèl·lic. Aquesta mostra estarà ubicada a la plaça Univers de Fira Barcelona Montjuïc sota una gran estructura coberta que evoca un hangar.

El 35 Salón Internacional del Cómic de Barcelona dedica su gran exposición temática a la presencia de la aviación en el cómic, que cuenta con auténticas obras maestras.

La muestra titulada Cómics en vuelo, comisariada por Jordi Ojeda y Carles Santamaria, tendrá una escenografía donde se podrán contemplar aviones reales a tamaño real de diferentes épocas que se contextualizarán con grandes reproducciones de cómics de temática aeronáutica, muy ligada al género de aventuras y el bélico. Esta muestra estará ubicada en la Plaça de l'Univers, de Fira Barcelona Montjuïc bajo una gran estructura cubierta que evoca un hangar.
 
The 35th Barcelona International Comic Salon devotes its major thematic exhibition to the presence of Aviation in the comic, which counts with authentic masterpieces. The Exhibition titled Comic books in flight, curated by Jordi Ojeda and Carles Santamaria, will have an scenery where you will be able to contemplate real planes of different times in real size, that will be contextualized with large reproductions of aeronautics-themed comics, very related to the gender of adventure and war. This Exhibition will be located in the Plaza of the Universe, Fira Barcelona Montjuïc under a covered structure that evokes an hangar.

Llàpis del Cartell de jaime Calderón © FICOMIC - Jaime Calderón
La història de l'aeronàutica és en certa manera la història del segle XX, com també ho és el còmic. Des que el 17 de desembre de 1903 els germans Wright van volar per primera vegada, la conquesta de l'aire ha permès escurçar les distàncies, viure increïbles experiències i ha contribuït al seu torn al desenvolupament tecnològic i a la modernització de la societat. Com en altres disciplines, les guerres també van impulsar la indústria aeronàutica traslladant les batalles al cel, amb tota la crueltat i barbàrie que representa qualsevol conflicte armat.
Dibuixants i guionistes de còmic han plasmat en les seves obres l'èpica dels primers vols, els impactants combats aeris, la barbaritat dels bombardejos, la revolució dels motors a reacció, l'escenografia dels vols regulars o l'aventura dels vols en avioneta, helicòpter o hidroavions.


La historia de la aeronáutica es en cierto modo la historia del siglo XX, como también lo es el cómic. Desde que el 17 de diciembre de 1903 los hermanos Wright volaron por primera vez, la conquista del aire ha permitido acortar las distancias, vivir increíbles experiencias y ha contribuido a su vez al desarrollo tecnológico y la modernización de la sociedad. Como en otras disciplinas, las guerras también impulsaron la industria aeronáutica trasladando las batallas al cielo, con toda la crueldad y barbarie que representa cualquier conflicto armado.

Dibujantes y guionistas de cómic han plasmado en sus obras la épica de los primeros vuelos, los impactantes combates aéreos, la barbaridad de los bombardeos, la revolución de los motores a reacción, la escenografía de los vuelos regulares o la aventura de los vuelos en avioneta, helicóptero o hidroaviones.The history of aeronautics is in a way the history of the twentieth century, as it is the history of comic. Since the December 17, 1903 Wright brothers flew for the first time, the conquest of the air has made it possible to shorten distances, to live incredible experiences and to contribute in turn to technological development and the modernization of society. As in other disciplines, wars also propelled the aeronautics industry by moving the battles to the sky, with all the cruelty and barbarism represented by any armed conflict.

Illustrators and comic book writers have captured in their works the epic of the first flights, the shocking aerial combat, the barbarity of the bombings, the revolution of the jet engines, the scenery of the regular flights or the adventure of the flights in light aircraft, helicopter or seaplanes.

Del dossier de premsa del 35è FIMC
Alguns dels títols internacionals a destacar són: 
Algunos de los títulos internacionales a destacar son: 
Some international titles to outline are: 
 • Tanguy i Laverdure (Charlier, Uderzo i Jijé) 
 • Buck Danny (Charlier i Hubinon)
 • El primer vuelo del Águila Fantasma (Garth Ennis i Howard Chaykin)
 • Saint-Exupèry, el último vuelo (Hugo Pratt)
 • Pies descalzos. Una historia de Hiroshima (Keijo Nakazawa)
 • Porco Rosso (Hayao Miyazaki)
 • Las brujas de la noche (Garth Ennis i Russ Braun)
 • Natacha (Walthery)
 • No pasarán (Vittorio Giardino)
 • As de Pique (Ricardo Barreiro i Juan Giménez)
 • Mezek (Yann i Juillard)
 • Piloto Edelweiss (Yann i Hugault)
 • Angel Wing (Yann i Hugault)
 • Diente de oso (Yann i Henriet).


I d'entre els nacionals, a més de la recent publicació sobre el Barón Rojo, dibuixat per Carlos Porta amb guió de Pierre Veis, es podran veure imatges de títols tan emblemàtics com: 
Y de entre los nacionales, además de la reciente publicación sobre el Barón Rojo, dibujado por Carlos Porta con guión de Pierre Veis, se podrán ver imágenes de títulos tan emblemáticos, entrte otros, como: 
And among the domestic, in addition to the recent publication on the Red Baron, drawn by Carlos Porta with story by Pierre Veis, you will be able to see images of emblematic titles, among others, such as:

 • Los Ángeles de acero (Víctor Mora i Víctor de la Fuente)
 • Cuto, héroe de aire: El pájaro azul (Jesús Blasco)
 • Lilian, azafata del aire (Ricardo Acedo, Badía i M. G. Esteban)
 • Hazañas Bélicas (Boixcar)
 • Euskadi en llamas (Antonio Hernández Palacios)
 • 36-39. Malos tiempos (Carlos Giménez)
 • La Guerra Civil Española (Paul Preston i José Pablo García)
 • Las aventuras de Miquel Mena (Pablo Herranz i José Luis Povo). 

El North American T-6 "Texan" amb les marques del front del Pacífic © FPAC - Israel Moreira

A l'exposició d'aeronaus cal destacar que els visitants n'hi trobaràn tres de la Col·lecció de la FPAC: 
En la exposicion de aeronaves cabe destacar que los visitantes se encontrraran con tres de la FPAC:  
At the aircraft exhibition is worth to outline that visitors will find three from the FPAC Heritage Collection:

2017/03/28 El Monocoque N5 acabat de muntar a la carpa del Saló de Còmic © FPAC - Israel Moreira
 • Monocoque Nº5 de Salvador Hedilla (1916)
  Una rèplica a escala natural que il·lustra com era la tecnologia dels avions dels primers anys de la Primera Guerra Mundial (1914-1917) 

  Una réplica a escala natural que ilustra como era la tecnología de los primeros años de la Primera Guerra Mundial (1914-1917)
   A 1:1 replica that illustrates how was the technology on the early days of the Great War  (1914-1917)
 • Polikarpov I-15 “Xato/Curtiss”
  Una rèplica a escala 3/4 que mostra com eren els avions de la Guerra Civil Espanyola (1936-1939)

  Una réplica a escala 3/4 presentada a título de ejemplo de los aviones de la Guerra Civil Española (1936-1939)
   A 3/4 replica presentad as an example of the Spanish Civil War (1936-1939) aircraft
 • North American T-6 “Texan”
  Un avió que la FPAC va restaurar i manté en dipòsit del Ministerio de Defensa -Ejército del Aire- i que amb la seva autorització, el saló del Còmic ha pintat i decorat amb marques de la USAF, a fi de mostrar amb màxim realisme com era un avió de caça i atac a terra de la Segona Guerra Mundial (1939-1945).
   
  Un avión que la FPAC restauró y mantiene en depósito del Ministerio de Defensa -Ejército del Aire- y que con su autorización, el salón del Cómic ha pintado y decorado con marcas de la USAF, a fin de mostrar con máximo realismo como era un avión de caza y ataque a tierra de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).  
  A plane that the FPAC restored and maintains on loan from the Ministry of Defense -Spanish Air Force- who has authorized the FIMC to painting and decorating her with USAF marks in order to show with maximum realism how it looked a fighter and ground attack plane of the World War II (1939-1945).

I per il·lustrar els Comics entrats en altres períodes històrics de l'aviació, també hi han col·laborat l’Aeroclub Barcelona-Sabadell, amb una Cessna, l’Associació d’Aviadors de la República (ADAR), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), els Bombers de Barcelona, i l'empresa de grans transports INTER S&R, així com un col·leccionista particular, en Xavier Monje, que ha deixat un Mig 15 i un Helicòpter Bell 47. 
Y para ilustrar los cómics centrados en otros periodos históricos de la aviación, también han colaborado el Aeroclub Barcelona-Sabadell, que expone una Cessna, la Asociación de Aviadores de la República (ADAR), la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), los Bomberos de Barcelona, y la empresa de grandes transportes INTER S & R, así como un coleccionista particular, Xavier Monje, que ha prestado al Salón un Mig 15 y un Helicóptero Bell 47.
And to illustrate other historical periods of aviation in the Comics have collaborated, as well, the Aeroclub Barcelona-Sabadell that exhibit a Cessna aircraft, the Association of Aviators of the Republic (ADAR), the Polytechnic University of Catalonia (UPC), the Firefighters of Barcelona, the international transport company INTER S & R with several materials and a private collector, Xavier Monje, has collaborated with the loan of a Mig 15 and a Bell 47 Helicopter.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada